×

Task Force for Psykiatriområdet

Baggrund

Regeringen og regionerne indgik juni 2014 en partnerskabsaftale om at realisere en halvering af brugen af bæltefikseringer i psykiatrien frem mod 2020. Et mål, som med finanslovsaftalen for 2014 bl.a. blev understøttet med 50 mio. kr. årligt.

For at sikre en opfølgning på partnerskabsaftalerne samt de øvrigt igangsatte indsatser inden for psykiatriområdet blev der i februar 2014 etableret en Task Force for Psykiatriområdet med ledelsesrepræsentanter fra regionerne, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen samt Sundhedsstyrelsen.

Formål

Task Force for Psykiatriområdet har som formål at følge og fremme udviklingen på psykiatriområdet, specielt i forhold til nedbringelse og forebyggelse af tvang, men også generelt i forhold til psykiatriområdet, herunder øvrige initiativer, som sigter mod at imødegå identificerede udfordringer på området.

Task Force for Psykiatriområdet har følgende opgaver:

  1. Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder løbende følge op på iværksatte initiativer.
  2. Særligt følge udviklingen i anvendelsen af tvang gennem regelmæssig monitorering, samt fokus på iværksættelse af initiativer på alle niveauer, der kan medvirke til nedbringelse af anvendelsen af tvang.
  3. Bidrage til videreudvikling og kvalitetssikring af data på psykiatriområdet 

Politisk grundlag

Kommissorium og medlemmer

Kommissorium for Task Force for Psykiatriområdet (opdateret 14. juli 2016)

Medlemmer af Task Force for Psykiatriområdet (opdateret 14. juli 2016)

Habilitetserklæringer for medlemmer

Beslutningsreferater

Referat fra 7. møde (19. maj 2016)

Referat fra 6. møde (14. december 2015)

Referat fra 5. møde (29. september 2015)

Referat fra 4. møde (22. maj 2015)

Referat fra 3. møde (8. december 2014)

Referat fra 2. møde (25. juni 2014)

Referat fra 1. møde (31. marts 2014)


Opdateret 11. august 2016