×

Spiseforstyrrelser

Der skelnes mellem forskellige former for spiseforstyrrelser:

Anorexia nervosa (anoreksi)

Symptomer

Anorexia nervosa (nervøs spise-vægring) er en sygdom, der især rammer unge piger/kvinder. Sygdommen viser sig først og fremmest ved et selvfremkaldt vægttab. Vægttabet er på mindst 15 pct. af det, den unge normalt burde veje. Den syge har en ekstrem frygt for at tage på i vægt eller opretholde selv en lav kropsvægt. Patienten er intenst optaget af mad, madlavning, vægt, figur og udseende.

Forekomst

Forekomsten af anorexia nervosa blandt unge kvinder ligger på mellem 0,4 og 1 %. Sygdommen udvikler sig typisk omkring puberteten, og udbredelsen er størst blandt kvinder mellem 14-24 år, men nervøs spisevægring kan forekomme hos begge køn i alle aldre.

Bulimia nervosa (bulimi)

Symptomer

Bulimia nervosa (nervøs overspisning) er anfald af overspisning med efterfølgende sygelig regulering af vægten for ikke at tage på. Der er mange ydre fællestræk med anorexia nervosa i form af overdreven fokusering på spisning, mad, krop og vægt. Men hvor det ved anoreksi som regel lykkes den unge at bekæmpe trangen til mad, så opstår der ved bulimi tab af kontrol, hvor den unge giver efter for trangen. Patienten grovæder og kompenserer efterfølgende for kalorieindtaget med opkastning eller andre former for bevidst vægtregulering.

Forekomst

Forekomsten af bulimia nervosa ligger på 1,7-4 % blandt unge piger/kvinder, hvorved forekomsten er højere end for anorexia nervosa. Bulimi rammer oftest piger.

Udgivelse

NKR: Behandling af moderat og svær bulimi, 2015

Binge Eating Disorders (BED)

Binge Eating Disorders (BED) karakteriseres ved tvangsoverspisning, kaldet Binge Eating Disorder, der defineres som gentagne episoder med tvangsmæssige overspisninger (binges) uden opkastninger eller andre former for umiddelbar og uhensigtsmæssig kompensatorisk adfærd. Episoderne opleves som et kontroltab og er ofte efterfulgt af en følelse af skam og/eller selvlede.
BED er relateret til højt BMI (Body-mass index), selvom ikke alle med BED er overvægtige.

BED er klart forbundet med psykopatologiske tilstande, især lavt selvværd, depression og angst. Patienterne forsøger oftest at bekæmpe overvægten i mange år, før de søger behandling. Spisemønsteret er kaotisk, og de ønsker normalvægt, men har ikke urealistiske ønsker om at blive tynde som fx anorektikere.

Forekomst 

BED forekommer hos ca. 2-3 % af den voksne befolkning, hvor mænd udgør 1/3 af patienterne. Blandt overvægtige forekommer BED hos ca. 8 %. Blandt de personer, der opsøger behandling for overvægt, er forekomsten af BED meget højere, måske op til 15 %.

Behandling af Binge Eating Disorder (BED) - sammenfatning af resultater fra to satspuljeprojekter

I satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat 830 mio. kr. til opprioritering af psykiatrien, heraf 20 mio. kr. til en pulje vedrørende behandling af personer med spiseforstyrrelser med fokus på at indhente erfaringer om Binge Eating Disorder (BED). Der blev efter en ansøgningsproces tildelt midler til to projekter med henblik på indhentning af erfaringer i en dansk kontekst om behandling af BED, hhv. ét projekt på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og ét projekt i regi af Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og selvskade (LMS).

Formålet med projekterne var, at: 

  • afklare diagnose og patientgruppe, herunder forekomst, karakteristika, indikationer og sammenhæng til andre patientgrupper
  • afklare behandlingsmuligheder, herunder metoder, effekt, evidens
  • udvikle gode og relevante behandlingstilbud til personer med BED 

Læs erfaringsopsamlingen fra projekterne

Evalueringsrapport fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Evalueringsrapport fra Region Hovedstaden Psykiatri


Rådgivning om spiseforstyrrelser

Anonym telefonrådgivning på Center for Spiseforstyrrelser

Forebyggelse af spiseforstyrrelser

Forekomsten af spiseforstyrrelser i Danmark og mulighederne for forebyggelse blev i 1997 vurderet i rapporten "Spiseforstyrrelser - hvor stort er problemet, og hvordan kan man forebygge".

Dernæst udarbejdede Sundhedsstyrelsen i 1999 materiale om forebyggelse af spiseforstyrrelser henvendt til voksne omkring børn og unge. Rapporten ”Spiseforstyrrelser” blev sammen med tre pjecer: Fakta om spiseforstyrrelser – om anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser, Tidlige tegn på spiseforstyrrelser – til forældre, lærere og pædagoger, Sund psykisk udvikling hos børn – pjece til forældre sendt til bl.a. alment praktiserende læger, sundhedsplejersker, kommunallæger, den kommunale tandpleje, folkeskoler og uddannelsesinstitutioner.

Formålet var at give faggrupper i den primære sundhedstjeneste og andre omkring børn og unge mere viden om spiseforstyrrelsessygdommene og om de tidlige tegn på, at de er under udvikling. 
En tidlig indsats kan måske afkorte eller forhindre alvorlige sygdomsforløb, og Sundhedsstyrelsen opfordrede sundhedspersonalet i primærsektoren til at gribe ind ved tegn på mistrivsel hos unge. 

Som opfølgning på udsendelsen af materialet afholdt Sundhedsstyrelsen i 2001 en konference, hvor forebyggere fra bl.a. den primære sundhedstjeneste fortalte, hvordan de hver især arbejder med forebyggelse af spiseforstyrrelser.

De rapporterede erfaringer er opsamlet i en konferencerapport, der bl.a. er udsendt til de kommunale sundhedstjenester og de kommunale tandplejer til inspiration. 

Konferencerapport: Forebyg spiseforstyrrelser

Publikationer mm. om spiseforstyrrelser

Rapporten Behandling af Binge Eating Disorder (BED) - sammenfatning af resultater fra to satspuljeprojekter (oktober, 2016)

Rapporten Spiseforstyrrelser - anbefalinger for organisation og behandling (2005)

Rapporten Risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser blandt danske kvinder 

Fakta om spiseforstyrrelser - om anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser

Tidlige tegn på spiseforstyrrelser - En tidlig indsats nytter (2000)

Spiseforstyrrelser - voksne omkring børn og unge kan være med til at forebygge, at spiseforstyrrelser udvikler sig

Sund psykisk udvikling hos børn

Børne- og ungdomspsykiatri rapporter

Link til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade www.lmsos.dk

Opdateret 15. november 2016