×

Psykisk syge kriminelle

Den 1. januar 2005 trådte lov nr. 1372 af 20. december 2004 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet, i kraft. Som følge af loven skal Sundhedsstyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave at indsamle, analysere og vurdere viden om behandlingsforløb, hvor en psykisk syg person er blevet dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet efter straffeloven, og hvor personen er blevet idømt en foranstaltning efter straffeloven.

Den psykiske syge person skal desuden have haft kontakt med det psykiatriske system: Sundhedsvæsenet, politiet eller de sociale myndigheder, i perioden op til 6 mdr. før den kriminelle handling. Arbejdsgruppen skal vurdere, om der i forløbet eventuelt kunne være handlet anderledes, og om der kunne være en sammenhæng mellem forløbet og den kriminelle handling.

Undersøgelsen af et forløb har ikke til hensigt at udpege sundhedspersoner, institutioner i behandlingssystemet eller øvrige involverede personer for at placere skyld for et eventuelt uhensigtsmæssigt forløb. En person, som rapporterer om et forløb, kan således ikke som følge af sin rapportering blive underkastet disciplinære foranstaltninger af ansættelsesmyndigheden, tilsynsmæssige reaktioner af Sundhedsstyrelsen eller strafferetlige sanktioner af domstolene.

Arbejdsgruppen skal afgive rapport om hvert enkelt undersøgelsesforløb til Sundhedsstyrelsen, som på baggrund heraf udarbejder en årlig beretning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om de overordnede og generelle problemstillinger, der kan uddrages.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som har til formål at sikre, at undersøgelserne gennemføres ved en ensartet fremgangsmåde således, at der om muligt kan konkluderes generelt fra de enkelte sager og eventuelt foreslås initiativer til forebyggelse af lignende tilfælde som led i en kvalitetsudvikling i tilbuddene til psykisk syge.

Links

Lov nr. 1372 af 20. december 2004 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning af 4. februar 2005 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning nr. 9614 af 8. november 2010 om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling

Rapporter

Beretning af 30. oktober 2008 vedrørende undersøgelse af psykisk syge kriminelles forløb i det psykiatriske system, 2007

Oprettet 7. februar 2005, Opdateret 2. december 2010