×

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

hjul på rollator, der står på hospitalsgang

Behandlingsredskaber og hjælpemidler kan være nødvendige som led i en sygdomsbehandling eller til afhjælpning af midlertidig eller varigt nedsat funktionsevne.

Behandlingsredskaber er en del af eller fortsættelse af behandling på sygehus eller speciallægepraksis.

Regionerne betaler for behandlingsredskaber, mens kommunerne betaler for hjælpemidler.

Redskaber til brug for behandling er gratis for borgeren

Hvis du i forbindelse med behandling for en sygdom har brug for et behandlingsredskab, skal det ordineres af sygehuset eller speciallægepraksis, og er gratis for dig.

Nogle gange er der tvivl om, hvorvidt et redskab er et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel. Afgrænsningen beskrives i Sundheds- og Ældreministeriets Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Nedenfor kan du læse mere om reglerne for, hvem der skal betale. Betalingsreglerne gælder også ved reparation af hjælpemidlet eller behandlingsredskabet.

Redskaber, som regionen skal betale for 

Regionen skal betale for behandlingsredskaber; regionen betaler dog kun for behandlingsredskaber, som er en fortsættelse af en behandling, hvis
 
  • patienten eller udstyret fortsat skal kontrolleres af sygehus eller speciallægepraksis
  • patienten er blevet oplært i anvendelsen af udstyret

Sygehuset skal desuden betale for udlån af hjælpemidler, som er nødvendige for patienten under ventetid på behandling.

Hvis du ønsker at klage over, at du ikke har fået ordineret eller modtaget et ordineret behandlingsredskab, som du mener, du er berettiget til, skal du rette henvendelse til Patientombuddet.

Redskaber, som kommunen har ansvaret for at yde støtte til

Kommunen har ansvaret for at yde støtte til
 
  • hjælpemidler til borgere med varigt nedsat funktionsevne
  • hjemmesygeplejeartikler samt nødvendige plejehjælpemidler
  • hjælpemidler til genoptræning efter indlæggelse

Du kan få rådgivning om hjælpemidler hos din hjemkommune samt læse om det i din kommunes sundhedsaftale med regionen.

Uenighed om, hvem der skal betale, må ikke komme borgeren til skade

Hvis sygehuset og kommunen er uenige om, hvem der skal betale for et behandlingsredskab eller hjælpemiddel, må det ikke komme borgeren til skade. Det betyder, at den myndighed (kommune eller region), der har tættest kontakt til borgeren skal udlevere det nødvendige, indtil der er en afklaring.

Hvis kommunen og regionen er uenige om, hvorvidt der er tale om et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel, og de ikke kan løse problemstillingen selv, kan sagen forelægges enten Sundheds- og Ældreministeriet, Socialministeriet eller Patientombuddet.

Hvis sagen forelægges Sundheds- og Ældreministeriet, kan Sundheds- og Ældreministeriet vælge at inddrage Sundhedsstyrelsen med henblik på vurdering af de sundhedsfaglige aspekter.

Sundheds- og Ældreministeriets udtalelse er vejledende, idet en retslig afprøvning af spørgsmålet foregår i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lovgivning

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Sundhedsloven

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Lov om social service - § 112 og 113: hjælpemidler og forbrugsgoder


Opdateret 27. maj 2016