×

Kronisk sygdom

En sygdom er kronisk, når den har et langvarigt forløb eller konstant vender tilbage.

Cirka en tredjedel af befolkningen lever med en eller flere kroniske sygdomme. Det betyder, at sundhedsvæsenet og samfundet står overfor en vigtig opgave. Den består dels i indsatser for at forebygge kroniske sygdommes opståen hos befolkningen generelt og indsatser rettet mod de, der er i særlig risiko. Den består ligeledes i at opspore, behandle og rehabilitere mennesker, som bliver syge. Og ikke mindst bidrager den til, at disse personer bliver i stand til bedst muligt at tage vare på egen situation.

Indsatserne fra sundhedsvæsenet bør som udgangspunkt baseres på systematisk indhentet dokumentation og ensartet faglig praksis.

Der er mange fællestræk ved en del af de kroniske sygdomme, og derfor arbejdes der nationalt, regionalt og kommunalt med at udvikle flere af de typer indsatser fra sundhedsvæsenets side, der er fælles for sygdommene og ikke afhængig af den enkelte diagnose. Hovedparten af indsatserne i mange patientforløb vil overvejende finde sted i det borgernære sundhedsvæsen i regi af praksissektor og kommuner samt involvering af hospitaler undervejs, hvor der måtte være behov for det.

Opdateret 26. januar 2017