×

Kronisk sygdom

I Danmark er forekomsten af kroniske sygdomme steget i de senere år blandt andet som følge af bedre levekår og muligheder for behandling af sygdomme, som tidligere var livstruende (kronisk sygdom er sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende, jf. Den Danske Ordbog).

Befolkningen lever derfor som helhed stadig længere end tidligere generationer, men det betyder også af cirka en tredjedel af befolkningen i dag lever med en eller flere kroniske sygdomme. Mange mennesker, der lever med kroniske sygdomme har – heldigvis – en udmærket livskvalitet og funktionsevne i hverdagen. 

Samlet set betyder det dog, at sundhedsvæsenet og samfundet står overfor en vigtig opgave. Den består dels i indsatser for at forebygge kroniske sygdommes opståen hos befolkningen generelt og indsatser rettet mod de, der er i særlig risiko. Den består ligeledes i at opspore, behandle og rehabilitere mennesker, som bliver syge. Og ikke mindst bidrager den til, at disse personer bliver i stand til bedst muligt at tage vare på egen situation. Indsatserne fra sundhedsvæsenet bør som udgangspunkt baseres på systematisk indhentet dokumentation og ensartet faglig praksis.

Der er mange fællestræk ved en del af de kroniske sygdomme, og derfor arbejdes der nationalt, regionalt og kommunalt med at udvikle flere af de typer indsatser fra sundhedsvæsenets side, der er fælles for sygdommene og ikke afhængig af den enkelte diagnose. Hovedparten af indsatserne i mange patientforløb vil overvejende finde sted i det borgernære sundhedsvæsen i regi af praksissektor og kommuner samt involvering af hospitaler undervejs, hvor der måtte være behov for det. 

Der er iværksat flere initiativer, som har til formål at sikre kvalitet, patientinddragelse og sammenhængende forløb for patienter med kronisk sygdom, herunder udvikling af forløbsprogrammer

Sundhedsstyrelsen har siden 2010 arbejdet med indsatser for midler afsat i kvalitetsreformen til En forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom (2010-2012) og arbejder som led i satspuljen for 2012-2015 med Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

Opdateret 15. januar 2014