×

E-cigaretter

Indtag af e-væske - ring til Giftlinjen

Hvis du eller et barn ved et uheld indtager e-væske, så tag på skadestuen eller kontakt med det samme Giftlinjen på telefon 82 12 12 12. Telefonen er åben døgnet rundt. Symptomer på nikotinforgiftning er ildebefindende og opkastning.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Hold altid e-cigaretter og e-væsker udenfor børns rækkevidde

Nikotin er giftigt at indtage eller få på huden, og hos børn skal der en mindre mængde til end for voksne, for at det er farligt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af e-cigaretter. Dette gælder særligt for gravide og børn

Der er betydelig usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin, særligt på lang sigt. Derfor kan Sundhedsstyrelsen ikke anbefale at bruge af e-cigaretter. Dette gælder særligt for gravide og børn.

Brug så vidt muligt ikke e-cigaretter indendørs eller i nærheden af børn og gravide 

Der mangler viden om, hvordan den passive udsættelse for emissionerne fra e-cigaretrygning påvirker de mennesker, der udsættes for det.

Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at man generelt bør undgå at anvende e-cigaretter inden døre samt i nærheden af gravide og børn.

Læs nærmere om baggrunden for anbefalingerne nedenfor: Hvad ved vi om e-cigaretter?

Hvilken myndighed skal du kontakte?

Der er forskellige myndigheder involveret i arbejdet med e-cigaretter. Her kan du se en oversigt over, hvilken myndighed du kan kontakte med spørgsmål om e-cigaretter eller anmeldelser vedrørende e-cigaretter. Ved at klike på myndighedens navn bliver du ledt hen til den pågældende myndigheds hjemmeside. 

Sikkerhedsstyrelsen

 • Lov om elektroniske cigaretter m.v. (lov nr. 426 af 18/05/2016). Har du spørgsmål til denne lov, skal du rette henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen.
 • Bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v.  (BEK nr. 611 af 07/06/2016). Har du spørgsmål til denne bekendtgørelse, skal du rette henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen.

e-cigaretregler.dk

 • Regler for køb og salg af e-cigaretter efter den 20. maj 2016
 • Spørgsmål vedrørende lovpligtig registrering og indberetninger
 • Spørgsmål om e-cigaretters opbygning og funktion samt tekniske dele
 • Anmeldelse af ulovligt salg af e-cigaretter og e-væsker

Forbrugerombudsmanden

Arbejdstilsynet

 • Anmeldelse vedrørende overtrædelse af regler for e-cigaret-fri miljøer: Arbejdstilsynet.dk

Miljøstyrelsen

 • Spørgsmål om klassificering og mærkning (særligt  § 11, 5) vedr. oplysninger om toksicitet) i BEK 499 om mærkning af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere). Se eventuelt: Faktaark: E-cigaretter og genopfyldningsbeholdere på miljøstyrelsens hjemmeside.

Politiet

 • Anmeldelse af salg af e-cigaretter til mindreårige

Sundhedsstyrelsen

Hvad ved vi om e-cigaretter?

Sundhedsstyrelsen får løbende henvendelser vedr. e-cigaretter fra borgere, presse og andre myndigheder.

Derfor har vi udarbejdet nedenstående ”spørgsmål og svar” om e-cigaretter.

E-cigaretter som rygestopmiddel

E-cigaretter markedsføres nogle gange som en ikke-skadelig erstatning for rygning og som hjælp til rygestop. Der eksisterer ikke videnskabelig evidens for, at e-cigaretter er effektive i forhold til et varigt rygestop, og Sundhedsstyrelsen kan således på nuværende tidspunkt ikke anbefale e-cigaretter som et rygestopmiddel. E-cigaretter kan bidrage til at fastholde en afhængighed af nikotin og vanerne omkring rygning. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du i stedet kontakter Stoplinien på telefon 80 31 31 31 eller ved at sende en sms med ”rygestop” til 1231 for at få hjælp til dit rygestop. Her kan du også få hjælp til at finde ud af, hvilken måde der vil bedst kan hjælpe dig til et varigt rygestop. 

Du kan også kontakte din kommune for at høre nærmere deres gratis rygestoptilbud.  

Nogle brugere rapporterer, at e-cigaretten har hjulpet dem til at holde op med at ryge. Der er dog ikke klar evidens for, at brugerne herefter stopper med at bruge e-cigaretter. Der er en risiko for, at det at benytte at e-cigaretter som rygestopmiddel kan medvirke til at fastholde rygeren i vanerne omkring rygningen samt i sin nikotinafhængighed, og dermed kan det øge risikoen for et tilbagefald. 

Hvad indeholder e-væsken?

Der er mange forskellige typer af e-cigaretter, og der er ikke overblik over indholdet i alle. Stofferne ”propylenglycol” og ”glycerin” samt forskellige aromastoffer findes som regel i e-cigaretter og de væsker, man anvender hertil. I de nikotinholdige e-cigaretter findes stoffet nikotin i varierende mængder. Der er dog grænser for e-væsken og selve nikotinindholdet, eksempelvis må den nikotinholdige væske have et nikotinindhold på højest 20 mg/ml for at være lovlig at sælge i Danmark. Dette gælder også for e-cigaretter handler via internettet. For mere om dette se e-cigaretregler.dk.

E-væsker kan indeholde stoffer, der er giftige ved kontakt med huden (nikotin), eller som kan forårsager irritation og udslæt (propylenglycol og smagsstoffer).

Propylenglycol bruges i e-cigaretter som middel til at bringe e-væsken til fordampning.
Propylenglycol bruges til mange forskellige ting, eksempelvis

 • som fugtgiver i snus, medicin, kosmetik, og tandpasta
 • som tilsætningsstof i fødevarer
 • i røgmaskiner, der leverer røg ved brandøvelser og under teaterforestillinger
 • som kølemiddel i flydende kølesystemer

Propylenglycol bruges således i mange hverdagsprodukter, også hvor det får kontakt med huden eller indtages. Det, der gør en forskel, og dermed udgør en væsentlig del af usikkerheden omkring de helbredsmæssige konsekvenser ved propylenglycol i e-væsken, er, at den inhaleres. Man ved, at nogle mennesker oplever irritation i luftvejen, når de kommer tæt på en røgmaskine. Men der foreligger ikke evidens for, hvad det på langt sigt betyder for dit helbred, og særligt dine lunger, hvis du dagligt inhalerer propylenglycol. 

Glycerol bruges bl.a. i fødevarer som stabilisator, men den må eksempelvis ikke anvendes som sødemiddel. Det bruges bl.a. glycerin bl.a. også i hudcremer. Som ved propylenglycol bruges glycerin i produkter, hvor det kommer i kontakt med huden, men på samme vis foreligger der ikke evidens for, hvad det på langt sigt betyder for dit helbred, og særligt dine lunger, hvis du dagligt inhalerer glycerol.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside e-cigaretregler.dk kan du finde mere information om, hvilke tilsætningsstoffer der er i e-cigaretter, som sælges på det danske marked.

E-cigaretter og dit helbred

Der eksisterer endnu ikke videnskabelige langtidsstudier, der gør det muligt at vurdere de sundhedsmæssige konsekvenser af brugen af e-cigaretter på langt sigt. Undersøgelser har fundet kræftfremkaldende stoffer og sundhedsskadelige stoffer i e-væsker og e-dampe.

Det må derfor konstateres, at der er en betydelig usikkerhed om sikkerheden ved at anvende produkterne – især i længere tid.

Det tyske statsinstitut for risikovurdering - Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR - har vurderet, at selvom brugere af e-cigaretter med nikotin ikke inhalerer de samme kendte kræftfremkaldende og skadelige stoffer, som forekommer ved rygning af tobak, kan e-cigaretter ikke betragtes som sikre i relation til helbredsskader. Det skyldes dels usikkerheden i forhold til helbredsrisikoen ved at inhalere nikotin, som kan påvirke hjerte-kar-systemet, dels de mulige helbredsmæssige konsekvenser ved inhalering af de øvrige stoffer (typisk propylenglycol og glycerin samt forskellige aromastoffer), som også findes i de e-cigaretter og væsker, der ikke indeholder nikotin.

Der er samtidig risiko for en allergisk reaktion ved brugen af e-cigaretter, bl.a. forårsaget af smagsstofferne i e-væsken. 

Nikotin er et såkaldt alkaloid, der har en farmakologisk virkning bl.a. i kraft af stoffets indvirkning på receptorer i det centrale og perifere nervesystem. Nikotin er et afhængighedsskabende stof, der også påvirker hjerte-kar-systemet. Ved indånding af nikotindampe fra en elektronisk cigaret vil nikotinen optages i blodbanen via mundslimhinden og luftvejene.

Nikotin er et særdeles farligt giftstof. Rygevæsker med nikotin indeholder ofte nikotin i mængder, der kan medføre alvorlig forgiftning selv ved indtagelse af meget små doser. 40 til 60 mg nikotin kan være dødelig dosis for voksne, og selv få ml af en nikotinholdig rygevæske kan indeholde så meget nikotin, at det kan medføre alvorlig forgiftning og i værste fald død, hvis man fx kommer til at drikke det.

Brug af e-cigaretter før, under og efter graviditet

Nikotin er skadeligt for det ufødte barn, og kan også være sundhedsskadeligt for moderen. Dette gælder også nikotin fra e-cigaretter. 

Der er fundet lave koncentrationer af nikotin i e-væsker, der ifølge producenterne skulle være nikotinfri, så man risikerer måske også at indtage nikotin, selvom man køber angiveligt nikotinfri væsker. Man ved ikke, hvordan de andre kemiske stoffer og partikler i e-cigaretterne påvirker fosteret.

Som gravid skal du tale med din læge, før du vælger at bruge rygestop-præparater, der indeholder nikotin. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du kontakter din læge, hvis du ønsker at stoppe med at ryge. Du kan også kontakte Stoplinien eller din kommune for at få hjælp at stoppe med at ryge før og under din graviditet.

Hvis du ammer, så anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at du ikke bruger e-cigaretter. Koncentrationen af nikotin i modermælken er afhængig af, hvor meget nikotin du inhalerer, og hvor lang tid der er gået, fra du inhalerede sidst. På trods af modermælkens indhold af nikotin, overskygger fordelene ved modermælken dog stadig ulemperne ved rygning. 

Hvorfor skal der fremover være børne- og manipulationssikring på e-væsker?

Hvis du eller et barn ved et uheld indtager e-væske, så kontakt Giftlinjen på telefon 82 12 12 12. Telefonen er åbent døgnet rundt. 

Symptomer på nikotinforgiftning er ildebefindende og opkastning, og man bør straks opsøge skadestue.

Kommer der e-væsken i munden, spytter man ud, skyller munden, drikker lidt vand og ringer til Giftlinjen for råd om risiko og behandling. 

Hvis e-væske med nikotin kommer på huden, skal den vaskes af så hurtigt som muligt, da nikotin kan optages gennem huden. 

Børn er særligt følsomme overfor nikotin, og hos småbørn ses forgiftningssymptomer ved indtagelse på 1 – 2 mg. nikotin. Giftlinjen modtager flere og flere henvendelser vedrørende børn, der har fået en alvorlig nikotinforgiftning efter at have indtaget e-væske.

Nikotin er et giftigt stof.  E-væske, som indeholder nikotin, udgør derfor en akut forgiftningsrisiko. Især børn er i risiko for alvorlig forgiftning, hvis de får åbnet og drikker en flaske med nikotinholdig e-væske. Ifølge Giftlinjen ses forgiftningssymptomer hos børn ved indtag af mere end 0,5 mg nikotin pr. kg legemsvægt eller helt ned til under 1 milliliter nikotinvæske af de mest koncentrerede produkter.

Selvom flasken er børnesikret, er det set, at børn kan skrue proppen af alligevel. Derfor anbefaler, Sundhedsstyrelsen, at du altid placerer e-cigaretter og e-væsker udenfor børns rækkevidde.

Hvad er risikoen ved at indånde dampene fra e-cigaretter passivt?

Der eksisterer ikke videnskabelig evidens for, hvilke mulige risici der er ved passiv udsættelse for emissionerne fra e-cigaretter. Både WHO og BfR anbefaler, at e-cigaretter indtil videre bliver behandlet som tobakscigaretter i relation til gældende regler og love om røgfri miljøer. 

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at e-cigaretter ikke benyttes indendørs, og at man ikke bruger dem i nærheden af børn og gravide. 

Det er ikke tilladt at bruge e-cigaretter med og uden nikotin inden døre på skoler, institutioner, ungdomsuddannelse og lign. med optag af børn og unge under 18 år eller i kollektive transportmidler.

Herudover skal lederen eller arbejdsgiveren skal på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, der ikke er omfattet af ovenstående, og på steder, hvortil offentligheden har adgang, udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter. Politikken skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende. Politikken skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og i givet fald hvor der må anvendes elektroniske cigaretter.

Udbredelsen af e-cigaretter i den danske befolkning

Fire procent af befolkningen over 15 år bruger e-cigaretter. Heraf anvender ca. 2 procent e-cigaretter dagligt. 73 % af dem, der ryger e-cigaretter, ryger også almindelige cigaretter. 12 % af dem, der ryger almindelige cigaretter, ryger også e-cigaretter. Størstedelen (83 procent) bruger e-cigaretter med nikotin.

Hvad er en e-cigaret?

En elektronisk cigaret (e-cigaret) består ofte af et stålhylster med et kammer, som er beregnet til at indeholde en lille, evt. udskiftelig, beholder med væske – med eller uden nikotin. Strøm leveret af et batteri får væsken til at fordampe, og når man suger på mundstykket, får man denne opvarmede væske i dampform ind i munden og ned i lungerne. Indeholder væsken nikotin, optages det i blodbanen ligesom ved tobaksrygning.

For nærmere omkring reglerne og krav til kvaliteten af e-cigaretter gå til e-cigaretregler.dk. Selve batteriet hører under Produktsikkerhedsloven. Efter dette regelsæt må et produkt kun bringes i omsætning, hvis det er sikkert, dvs. at et produkt ikke må udgøre en risiko for forbrugeren. Se mere herom på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.


Opdateret 19. september 2016