×

Narkotika

Den overordnede målsætning for den danske narkotikapolitik er at begrænse tilgangen af nye stofbrugere mest muligt, begrænse udbredelsen af stoffer mest muligt samt tilbyde behandling og reducere skader af den brug, der trods alt finder sted.

tabletter spredt ud på glasplade

Indsats mod stofbrug

Indsatsen mod stofbrug består dels af forebyggelse og behandling samt kontrol gennem politi og retsvæsen. Da stofbrug er et sammensat problem skal indsatsen ske på tværs af fag- og sektorgrænser, og opgaven skal løses i samarbejde mellem de lokale og regionale myndigheder, de statslige myndigheder på sundheds-, social- og justitsområdet samt de statslige toldmyndigheder.

På forebyggelsesområdet varetages de statslige opgaver af Sundhedsstyrelsen, som også overvåger og sikrer, at nye tendenser og stofproblemer identificeres og formidles. Det er kommunerne, der er ansvarlige for den konkrete forebyggelsesindsats, mens Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for at bidrage til metodeudvikling, som sammen med rådgivning og vejledning i øvrigt formidles til det lokale plan.

Sundhedsstyrelsen varetager endvidere de statslige opgaver i forhold til den lægelige stofmisbrugsbehandlingsindsats. Styrelsen er bl.a. ansvarlig for fastsættelsen af faglige retningslinjer for den konkrete lægelige behandling, som kommunerne er ansvarlige for. Endvidere er styrelsen ansvarlig for at overvåge behandlingsindsatsen og for opfølgning af indsatsen i forhold til kommunerne.

Narkotikasituationen

Herudover er Sundhedsstyrelsen ansvarlig for den samlede narkotikaovervågning, for udarbejdelse af surveys og undersøgelser af stofbruget i befolkningen samt stofmarkedet – herunder overvågning af nye psykoaktive stoffer. Overvågningen bygger på statistiske og epidemiologiske data, der samles årligt i publikationen Narkotikasituationen i Danmark: Narkotikasituationen i Danmark 2016.

Læs mere om årsrapporter og se tidligere årsrapporter

Forebyggelsespakke

Forebyggelsespakke om stoffer

Cannabis

Notat: Cannabis - den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse (marts 2013)

Unge og stoffer

De fleste unge prøver aldrig stoffer. Men alle unge risikerer at få tilbud om det. Derfor er det godt, hvis unge ved noget om stofferne, og hvorfor de er farlige. Den information får du på stofinfo, som er Sundhedsstyrelsens hjemmeside for unge om stoffer.

Hjemmesider

www.netstof.dk

www.uturn.dk

www.stofinfo.sst.dk

Opdateret 28. november 2016