×

Luftforurening

Udendørs luftforurening - betydning for helbredet

WHO har i 2012 estimeret, at udendørs luftforurening, der er en kompleks blanding af partikler og gasser, på verdensplan medfører 3,7 mio. for tidlige dødsfald om året som følge af udsættelse for partikler på 10 µm og derunder, samt at 88 % af disse for tidlige dødsfald forekommer i lav- og middelindkomstlande. WHO estimerer endvidere, at 80 % af disse for tidlige dødsfald skyldes blodpropper i hjerte og hjerne, mens 14 % skyldes KOL eller lungebetændelse og 6 % skyldes lungecancer.

Luftforureningen i Danmark har siden 1982 været overvåget gennem et landsdækkende luftmåleprogram, hvor resultaterne viser, at for de fleste forureninger er niveauerne faldende. Forskning viser imidlertid, at udsættelse for den luftforurening, der findes i dag, fortsat giver anledning til negative helbredseffekter i befolkningen. 

 Danske beregninger viser, at langtidsudsættelse for luftforurening i Danmark medførte ca. 3300 for tidlige dødsfald i 2011. Hertil kommer effekten af korttidsudsættelse, som er beregnet til 140 for tidlige dødsfald i 2011. Endvidere er det beregnet, at luftforureningen i 2011 var årsag til 3300 tilfælde af kronisk bronkitis, 505 tilfælde af lungecancer og 285 tilfælde af hjertesvigt samt episoder med nedre luftvejssymptomer, henholdsvis 214.000 episoder hos børn og 243.000 episoder hos voksne. Antal sygedage i 2011 er beregnet til 3.380.000.

De samlede helbredsrelaterede omkostninger er beregnet til ca. 29 mia. kr. i 2011 faldende til 19 mia. kr. i 2020. Danske kilder bidrager med ca. 25 % af de helbredsrelaterede omkostninger, mens ca. 75 % skyldes luftforureningskilder uden for Danmark.  Bidraget fra de danske kilder fordeler sig med ca. 33 % fra landbrugssektoren, ca. 16 % fra vejtrafik og ikke industriel forbrænding, herunder boligopvarmning, med 30 %.

Regulering af luftkvaliteten i Danmark

EU regulerer luftkvaliteten gennem en række direktiver, der implementeres i medlemsstaterne og derved bliver til national lov.  I Danmark hører regulering af luftkvaliteten under Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen.

Overvågning af luftkvaliteten i Danmark

I Danmark overvåger Miljøstyrelsen i samarbejde med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet luftkvaliteten på en række målestationer, der måler luftens indhold af partikler (PM 10, PM 2,5 og ultrafine partikler), nitrogendioxid, nitrogenoxider, svovldioxid, bly, benzen, kulilte og ozon samt visse tungmetaller.  

Ozoninformation og varsling

Den jordnære Ozon, ikke at forveksle med ozonlaget, adskiller sig fra de øvrige gasser ved, at den ikke udledes til luften, men dannes i forbindelse med såkaldte fotokemiske processer, der ilter organiske forbindelser i atmosfæren under indvirkning af høje temperaturer og sollys. Betingelserne for dannelse af Ozon er specielt gode i Centraleuropa og omkring Middelhavet, mens betingelserne for dannelse er mindre gode i Danmark. 

Størstedelen af ozonen i Danmark får vi transporteret op til os som forurenet luft fra landene sydpå. 

 Varmt vejr og hedebølge kan betyde, at ozonniveauet stiger. Årsagen er en kombination af solrigt vejr og transport af den forurenede luft fra Centraleuropa. 
Ozon irriterer slimhinderne i øjne og luftveje, og det er derfor især mennesker med følsomme luftveje, som det f. eks. ses hos mennesker med astma og KOL, der vil kunne få symptomer. Derfor er det en god idé for dem at undlade at dyrke motion udendørs i de perioder, hvor ozonkoncentrationen er meget høj. 

Særligt følsomme mennesker vil med fordel kunne opholde sig inden døre, hvor ozonkoncentrationen normalt er lavere og eventuelt aftale ændringer i deres medicin med deres læge.

I de tilfælde, hvor ozonniveauerne når op over en af EU-fastsat tærskelværdi (180 mikrogram pr. kubikmeter målt over en time), vil der fra Miljøstyrelsen blive udsendt information herom, således at befolkningen kan tage sine forholdsregler. Det sker sjældent i Danmark.

Miljømyndighederne skal udsende et egentligt ozonvarsel, hvis koncentrationen når den grænse, EU har fastsat (240 mikrogram pr. kubikmeter målt over en time). Under danske forhold er det meget usandsynligt, at denne værdi overskrides. 

Man kan følge ozonniveauet i Danmark på DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Links:

Miljøstyrelsens hjemmeside om luftforurening

Miljøstyrelsens hjemmeside om ozoninformation og varsling

Regler, bekendtgørelser og direktiver på luftområdet

Det landsdækkende luftmåleprogram

Luftudsigten for de næste 3 døgn

Luften på din vej

Grænseværdier for luftkvalitet

Brændefyringsportalen

Luftforureningens indvirkning på sundheden i Danmark, rapport fra DCE 2014 med Tabel 7.3, der viser antal beregnede helbredseffekter af den totale luftforurening

Opdateret 22. februar 2016