×

Miljø og sundhed

Hav

Rådgivning om miljøets betydning for helbredet

Alle borgere bliver udsat for påvirkninger fra miljøet for eksempel gennem luft, vand, jord, via fødevarer og ved brug af produkter.

Miljøet indvirker på sundheden, hvad enten vi opholder os ude eller er inde i vores boliger, institutioner, skoler, på arbejdspladser, i transportmidler med videre.

De myndigheder, der regulerer miljøfaktorer, kan i henhold til Sundhedsloven anmode om rådgivning fra Sundhedsstyrelsen om helbredseffekter af miljøfaktorer. 

Sundhedsstyrelsen fastsætter ikke selv regler på miljøområdet. Så spørgsmål om miljøfaktorer og baggrund for den aktuelle regulering skal stilles til de myndigheder, der fastsætter regler på det pågældende miljøområde. Det gør andre styrelser, fx Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet og Trafik- og Byggestyrelsen. Sundhedsstyrelsen deltager sammen med disse myndigheder bl.a. i en tværministeriel gruppe om miljø og sundhed, hvor der gives gensidig orientering om aktiviteter på miljø/sundhedsområdet med henblik på en koordineret indsats over for miljøfaktorer, der kan påvirke sundheden. 

Spørgsmål fra borgere om eventuelle helbredsskader af miljøfaktorer i kommunen kan stilles til den pågældende kommune. 

Rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsyn og Rådgivning i Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver regioner og kommuner om de sundhedsrelaterede konsekvenser af forskellige miljøforhold. Det kan for eksempel være i relation til drikkevand, jordforurening, indeklima, skadedyr, affald, antenner til mobilkommunikation og andre områder, hvor der er spørgsmål om risiko for helbredet.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker til kommunerne om miljø og sundhed

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet flere forebyggelsespakker til kommunerne med direkte relevans for miljøpåvirkninger. Det drejer sig konkret om indeklima i skoler og solbeskyttelse.
Rådgivning om solbeskyttelse sker også via fx faktaark, udarbejdet i samarbejde med andre relevante myndigheder, hudlæger og Kræftens Bekæmpelse, ligesom Sundhedsstyrelsen har udarbejdet publikationer om hygiejne i daginstitutioner og om fugt og skimmelsvamp.

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed formidler viden om miljøfaktorers betydning for sundheden.

Habilitetserklæringer

Internationalt arbejde med miljø og sundhed

Sundhedsstyrelsen deltager også i udvikling af arbejdet med miljø og sundhed internationalt i regi af WHO

Rådgivning om strålebeskyttelse

Se de særlige forhold vedrørende strålebeskyttelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside



Opdateret 11. august 2016