×

Migranters sundhed

Sundhedsstyrelsen følger situationen omkring flygtningestrømmen mod Danmark tæt. Det er styrelsens vurdering, at risikoen for, at indrejse af migranter skulle kunne forårsage udbrud af smitsomme sygdomme hos befolkningen i Danmark er meget lille. Det er imidlertid også vurderingen, at flygtninge i højere grad end danskere er i risiko for at lide af psykiske traumer, herunder Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD).

Sundhedsstyrelsen skelner i sit arbejde med flygtninge og migranters helbred mellem henholdsvis illegale migranter, asylansøgere og personer, der har fået opholdstilladelse som flygtninge. Der knytter sig forskellige behandlingsmæssige rettigheder til de tre grupper, hvilket fremgår af denne oversigt over sundhedsydelser til asylansøgere og flygtninge og af dokumentet Orientering om sundhedsmæssige udfordringer i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation.

Arbejde med eller blandt flygtninge og migranter

I Danmark er størstedelen af den danske befolkning vaccineret via børnevaccinationsprogrammet. I stor udstrækning vil den danske befolkning derfor være beskyttet mod de smitsomme sygdomme, der er omfattet af programmet, og flokimmuniteten vil være medvirkende til, at disse sygdomme ikke spreder sig, selv hvis tilfælde skulle opstå blandt migranter.

For difteri og stivkrampe (tetanus) anbefales det at holde sin vaccination ved lige ved at blive vaccineret hvert 10. år (med såkaldt booster eller revaccination) efter afslutningen af børnevaccinationerne.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke er en generelt øget smitterisiko ved at arbejde med eller blandt flygtninge og migranter, hvorfor det i udgangspunktet ikke vil være nødvendigt at vaccinere medarbejdere ud fra den forudsætning, at de har fulgt det almindelige børnevaccinationsprogram samt anbefalingen om revaccination mod tetanus og difteri hvert 10. år.

Retningslinjer for vaccination af medarbejdere fremgår af Arbejdstilsynets At-vejledning C.0.15. I enkelte tilfælde kan der være brug for en konkret vurdering forud for arbejdsgivers beslutning om et eventuelt vaccinationstilbud til de ansatte. I så fald kan arbejdsgiver rette henvendelse til Arbejdstilsynet, der om nødvendigt vil kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på rådgivning i forhold til den konkrete situation.

Igangværende arbejde i relation til migranters sundhed

Sundhedsstyrelsen er repræsenteret i den arbejdsgruppe vedrørende medical screening, som Udlændingestyrelsen har nedsat. Gruppen skal komme med faglige anbefalinger vedrørende indholdet af den medicinske screening, som alle asylansøgere i Danmark som udgangspunkt får tilbudt inden for ti arbejdsdage, efter at de har søgt asyl.

Sundhedsstyrelsen afholdt den 4. marts 2016 et dialogmøde med en lang række interessenter på området.

Se dagsorden for mødet og deltagerliste

Sundhedsstyrelsen har igangsat en revision af Vejledning om hygiejne i asylcentre, hvis seneste version er fra 1998. Se kommissoriet.

Endeligt har Sundhedsstyrelsen deltaget i møder i den Nationale Operative Stab afholdt i relation til flygtningesituationen.

Vaccination af børn på asylcentre

Alle børn på danske asylcentre har ret til at blive vaccineret svarende til det danske børnevaccinationsprogram.

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan man finde rådgivning om, hvordan man tilpasser vaccination af børn, der skal vaccineres svarende til det danske børnevaccinationsprogram. Her kan man finde svar på spørgsmål om, hvordan man skal vaccinere videre på basis af kendt eller ukendt vaccinationsstatus, eller hvad man stiller op, hvis der er gået længere tid end anbefalet mellem vaccinationerne.

Senest er der skrevet om emnet i EPI-NYT 5a/15.

Statens Serum Institut har også udgivet Hyppigt stillede spørgsmål om vaccination i EPI-NYT 37/16.

Desuden er begge udgaver med på en liste over hyppigst benyttede EPI-NYT stillede spørgsmål.

Smitsomme sygdomme

Håndtering af MRSA hos migranter (2. udgave, 18. februar 2016)

Vedr. risikoen for smitsomme sygdomme hos migranter

Vejledning om hygiejne i asylcentre (under revision)

Ny i et fremmed land

Til brug for sundhedsplejersker og læger på asylcentre har Sundhedsstyrelsen udarbejdet pjecen ”Ny i et fremmed land. Gode råd om små børns sundhed”:

Ny i et fremmed land - dansk tekst

Engelsk udgave

Læs mere om udgivelsen og hent udgivelsen på afgansk dari, arabisk, engelsk, somali og som dansk tekst

Læs mere

Socialstyrelsens faglige anvisninger vedr. helbredsmæssig vurdering af flygtninge i kommunen

Udlændingestyrelsens hjemmeside

Sundheds- og Ældreministeriets udgivelse om sundhedsydelser til uregistrerede flygtninge

ECDC’s side om migrant health

WHO’s side om Migration and Health

Opdateret 28. oktober 2016