×

Børnefamilier med alkoholproblemer

  • Det skønnes, at ca. 122.000 børn vokser op i en familie med et alkoholproblem
  • Ca. 1/3 af danskerne har et menneske med et alkoholproblem i familien – enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer

Et alkoholproblem i en børnefamilie belaster alle familiens medlemmer: den voksne, der drikker, partner og børnene og kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børnene kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet.

Partneren belastes ofte psykisk af alkoholproblemet i lige så høj grad, som den voksne, der drikker. For børnene betyder det, at de risikerer at miste opmærksomheden fra begge forældre. Jo tidligere en familie får hjælp til at løse problemet, des større er mulighederne for at undgå eller mindske disse skader og sikre børnene trivsel og en sund udvikling. 

De fleste familier vil have gavn af, at alle bliver inddraget i løsningen af problemet fx via familieorienteret alkoholbehandling og støtte til børnene i deres daginstitution og skole. Men familier og familiemedlemmer er forskellige og kan derfor have brug for forskellige former for hjælp. For hver enkelt familie bør det derfor vurderes, hvilken hjælp der vil være relevant. 

Sundhedsstyrelsen har i perioden 2004 til 2009 gennemført projektet "Børn i familier med alkoholproblemer". 

Projektet har dels haft fokus på at skabe opmærksomhed på alkoholproblemer i børnefamilier og på mulighederne for hjælp. Se mere om hjælpen under de forskellige familiemedlemmer i menuen. 

Dels har projektets fokus været at støtte kommunerne i at forankre en bedre indsats over for både børnene og deres forældre. Det er sket gennem arbejdet med en samlet strategi ved blandt andet at

  • skrive indsatsen ind i kommunens politikker og handleplaner og sikre organisering med ledelsesopbakning
  • kvalificere og sikre samarbejde om indsatsen mellem de professionelle i den pædagogiske sektor, den kommunale sundhedstjeneste, den sociale sektor og alkoholbehandlingen
  • ændre rutiner ved hjælp af handlevejledninger for de professionelle

I projektperioden var der ansat børne-familiesagkyndige i kommunerne til at støtte denne proces. Nogle kommuner har fastansat de børne-familiesagkyndige, mens andre kommuner på anden måde har organiseret arbejdet med at fastholde og videreudvikle indsatsen. 

Der er udviklet materialer målrettet borgere i form af pjecer til forældre og til unge i familier med alkoholproblemer. Til brug for implementeringen af indsatsen i kommunerne er der udviklet metoder og materialer målrettet politikere, planlæggere og professionelle som for eksempel politikker, handlevejledninger og publikationer med tilhørende dvd’er. Metoder og materialer kan ses under kommuner, til fagpersoner med videre i spalten til venstre.

Kurser og konferencer

Vedrørende kurser: Se "Pulje til familieorienteret alkoholbehandling"

NORDISK KONFERENCE: BARNET OG RUSEN 2016

Udgivelser

Evaluering af kommunale forsøgsprojekter om gravide og alkohol;Evalueringsrapport, COWI, december 2013

Bilagsdel til evalueringsrapport

Børn i alkoholfamilier

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

CASA, Alkoholproblemer i børnefamilier, En analyse af alkoholfokus i forvaltningens børnesager (juli 2011)

Opdateret 8. februar 2017