×

Radon i boliger

Den største kilde til forekomsten af radon i danske boliger er jorden under boligen. Ved højere temperaturer indendørs end udendørs og ved vindpåvirkning udefra, vil der opstå et lille undertryk i en bolig. Dette undertryk bevirker, at jordluft under boligen med dens meget høje indhold af radon vil kunne trækkes ind i boligen gennem sprækker og utætheder i bygningskonstruktionen mod jorden og give forhøjede radonkoncentrationer indendørs.

Radon kommer også fra jordbaserede byggematerialer, fx. beton og tegl, men bidraget herfra vil normalt ikke give anledning til forhøjede niveauer indendørs, med mindre ventilationen (luftskiftet) i boligen er meget lav.

Drikkevand og naturgas indeholder også lidt radon, men indholdet har i praksis ingen betydning for radonniveauerne i danske boliger.

Typiske radonniveauer i og omkring danske boliger er:

  • Udendørs: 5 Bq/m³
  • Gennemsnit flerfamiliehuse: 18 Bq/m³
  • Gennemsnit enfamiliehuse: 77 Bq/m³
  • Jordluften under boligen: 50.000 Bq/m³

En landsomfattende undersøgelse af radonforholdene i danske boliger blev gennemført af SIS, Risø DTU samt De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland i 2001.

Der blev på den baggrund fremstillet et kort, som kommune for kommune (gamle kommuner før 2007) angiver andelen af enfamiliehuse med værdier over 200 Bq/m³, som er det niveau, hvor bygningsmyndighederne anbefaler, at der iværksættes enkle og billige forbedringer af boligen.

Radonkort med byer og veje - Klik på kortet for at se en stor version i pdf.

Radon kort 2008

Radonkort  - Klik på kortet for at se en stor version i pdf.

Radon kommunekort 2001

Kortet med byer og veje angiver i tillæg til radonforholdene også placeringen af de største danske byer og veje. Dette kort er udarbejdet af Kort & Matrikelstyrelsen i 2008.

For landet som helhed havde 4,6% af enfamiliehusene værdier over 200 Bq/m³. Det svarer til 65.000 huse. I visse egne (fx Nordjylland) var mindre end 1% over 200 Bq/m³. I andre egne (fx visse steder på Fyn og Bornholm) var værdien større end 10%. 15 huse i undersøgelsen havde værdier over 400 Bq/m³.

Læs mere om undersøgelsen fra 2001

Opdateret 1. oktober 2013