×

Sundhedsberedskab

Mænd arbejder med at pakke kasser i lastrum

Sundhedsberedskabet aktiveres i tilfælde af beredskabshændelser fx større ulykker og andre ekstraordinære hændelser som fx udbrud af smitsomme sygdomme, terror eller krigshandlinger.

Kort om sundhedsberedskab

Danmark har et velfungerende sundhedsvæsen, som til dagligt behandler et stort antal syge og tilskadekomne. Arten af opgaver, som sundhedsvæsenet håndterer, er af meget forskellig karakter og omfang. Driftsopgaverne i sundhedsvæsenet løses af regionerne og kommunerne.

De overordnede regler om regioners og kommuners planlægning af sundhedsberedskabet findes i sundhedslovens § 169 og § 210 samt Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet (BEK nr. 971 af 28/06/2016). Regioner og kommuner skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet udover det daglige niveau ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser.

Beredskabet opbygges efter følgende fem principper:

Sektoransvarsprincippet

Sektoransvarsprincippet indebærer, at den myndighed, der har ansvaret for en opgave til daglig, bevarer ansvaret for opgaven under en større ulykke eller katastrofe.

Lighedsprincippet

Lighedsprincippet indebærer, at de procedurer og ansvarsforhold, der anvendes i dagligdagen, anvendes i videst muligt omfang også i krisestyringssystemet.

Princippet om nærhed

Princippet om nærhed indebærer, at beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som muligt og dermed på det lavest egnede, relevante organisatoriske niveau.

Samarbejdsprincippet 

Samarbejdsprincippet går ud på, at myndigheder har et selvstændigt ansvar for at samarbejde og koordinere med andre myndigheder og organisationer, både vedrørende beredskabsplanlægning og krisestyring.

Handlingsprincippet 

Princippet om handling indebærer, at i en situation med uklare eller ufuldstændige informationer er det mere hensigtsmæssigt at etablere et lidt for højt beredskab end et lidt for lavt beredskab. Samtidig skal der hurtigt kunne ændres på beredskabet i nedadgående retning for at undgå ressourcespild.

Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov udover det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Omstillingen fra dagligdag til beredskabssituation bør foregå som en kontinuerlig og glidende overgang i et omfang, som er tilpasset det opståede behov. 

Regioner og kommuner skal samtidig planlægge for hurtig tilbagevenden til normaldrift ved beredskabshændelse (genopretning). Genopretning omhandler blandt andet, at samfundsvigtige funktioner og understøttende kritisk infrastruktur på forhånd er udpeget og håndtering er planlagt, så hændelsen ikke forværres. Planlægning for genopretning bør om muligt foregå i forbindelse med beredskabsplanlægningen. Hvis det ikke er muligt, skal genopretning planlægges snarest muligt efter, at hændelsen er indtruffet.

Publikationer

Den psykosociale indsats ved beredskabshændelser

Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser, 2014

Planlægning af sundhedsberedskab

Planlægning af sundhedsberedskab. Vejledning til kommuner og regioner, 2017

Bilag til Planlægning af sundhedsberedskab. Vejledning til kommuner og regioner, 2017

Det internationale sundhedsregulativ

Dansk beredskab

Det Internationale Sundhedsregulativ - gennemført i struktur og praktik i dansk beredskab, 2012

Bilag til "Det Internationale Sundhedsregulativ - gennemført i struktur og praktik i dansk beredskab", 2012

Links

Retsinformation

Beredskabsstyrelsen

Farlige stoffer - om kemikalier

Arbejdstilsynet

Giftlinjen

Central enhed for infektionshygiejne

Statens Serum Institut

Center for Biosikring og Beredskab

Sundhedssstyrelsen, Strålebeskyttelse: Døgnvagt og beredskab

Sundhedsstyrelsen: beredskab for influenzapandemi

Politiets efterretningstjeneste

Rigspolitiet

Forsvaret

Sundhed.dk

Opdateret 30. januar 2017