×

Gældende specialeplan 2010

Oplysninger om den nuværende specialeplan og løbende opdatering af specialevejledninger fremgår på denne side og på undersiderne for hvert speciale, som fremgår i menuen.

Den gældende specialeplan skal følges indtil den nye træder i kraft primo 2017.

Gældende specialeplan 2010

Specialeplan 2010 beskriver, hvilke sygehuse der må varetage de specifikke specialfunktioner. 

Specialfunktionerne opdeles i regionsfunktioner, som der typisk er en eller få af i hver region, og højt specialiserede funktioner, som er samlet et eller få steder i landet. Specialfunktionerne udgør ca. en tiendedel af sygehusopgaverne. Af specialevejledningen for hvert af de 36 lægelige specialer på sygehusene fremgår Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hovedfunktionerne i specialet samt krav til og placeringen af specialets specialfunktioner (regions- og højt specialiserede funktioner). Specialevejledningerne kan findes under hvert enkelt speciale i menuen.

For krav til varetagelse af specialfunktioner henvises til specialevejledningerne samt til "Generelle principper, krav og anbefalinger for specialeplanlægning" og Sundhedsstyrelsens generelle brev til ansøgere om varetagelse af specialefunktioner. Disse notater samt øvrigt baggrundsmateriale, herunder notat vedrørende formaliserede samarbejdsaftaler, kan findes ved hjælp af linkene nederst på siden. 

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der for udviklingsfunktioner gælder særlige krav. De generelle krav og rammer for varetagelse af udviklingsfunktioner er beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat vedr. udviklingsfunktioner. 

Grundlaget for specialeplanen var en systematisk gennemgang af hvert speciale med henblik på at opstille kravene til specialfunktioner i det pågældende speciale. Kravene ligger til grund for Sundhedsstyrelsens godkendelse af funktionerne. I alt er der på tværs af de 36 lægelige specialer på sygehusene cirka 1.100 specialfunktioner.

Ændringer til gældende specialeplan

Som led i den løbende opfølgning på specialeplanen foretages der indimellem ændringer til den gældende specialeplan.

Du kan læse mere om disse på undersiderne for hvert enkelt speciale i menuen til venstre; eksempelvis:

Revision af specialeplan 

Den samlede specialeplan er ved at blive revideret - se mere under Revision af specialeplan.

Mulighederne for diagnostik og behandling udvikler sig løbende og det gør organiseringen af sundhedsvæsenet også. Sundhedsstyrelsen gennemfører de nødvendige justeringer løbende, ligesom hele specialeplanen revideres med jævne mellemrum.

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Det er kun muligt at søge om varetagelse om en allerede placeret funktion eller om oprettelse af nye funktioner, hvis Sundhedsstyrelsen og Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning finder særskilt behov derfor. I så fald vil styrelsen igangsætte en egentlig ansøgningsproces for de relevante funktioner. 

For ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i den kommende specialeplan se Ansøgningsproces 2015.

Historisk materiale

Ansøgere i specialeplan 2010 

Generelt brev til alle ansøgere om varetagelse af specialfunktioner

Generelt brev til alle ansøgere om varetagelse af specialfunktioner inden for ortopædisk kirurgi

Generelt brev til alle ansøgere om opsamlende ansøgningsrunde

Baggrundsmateriale 

Vejledning nr. 9053 af 27. januar 2014 om udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægning 

Specialeplanlægning: Begreber, principper og krav (april 2015)

Opdateret 24. maj 2016