×

Speciale­planlægning

Kvinde kigger på flere skærme med undersøgelsesresultater

Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning sætter rammerne for den specialiserede behandling på sygehusene i Danmark. Det sker ved at styrelsen definerer og afgør, hvilke offentlige og private hospitaler, som må varetage de særlige komplekse sygehusfunktioner i Danmark.

Formålet med specialeplanlægning er at sikre høj faglig kvalitet og sammenhæng i behandlingen for patienter i hele landet. 

Et grundlæggende udgangspunkt for specialeplanlægningen er at ”øvelse gør mester”; dvs. at kvaliteten bliver bedre, hvis den sundhedsfaglige erfaring og antallet at behandlinger samles. Samtidig er nærhed til sundhedstilbud ofte af stor betydning, når man skal på sygehuset. Specialeplanlægning er derfor altid en konkret vurdering af kvalitet og nærhed i løsningen af de enkelte specialiserede sundhedsfunktioner.

Specialeplanen er Sundhedsstyrelsens oversigt over, hvilke sygehuse og private hospitaler der må varetage de såkaldte specialfunktioner. Specialfunktionerne dækker de opgaver på sygehusene, som er særligt vanskelige på grund af sjældenhed eller kompleksitet, eller som er meget dyre at udføre. 

Specialeplanen består af 36 specialevejledninger, der dækker de enkelte lægefaglige specialer og et tandlægespeciale. Der er ikke lavet specialeplanlægning for specialerne almen medicin, samfundsmedicin og retsmedicin. 

Specialeplanen revideres disse år

Der udsendes en ny samlet specialeplan i starten af 2017. Her vil det fremgå, hvilke sygehuse og klinikker, der i den kommende periode er godkendt til at varetage de enkelte specialfunktioner. 

Den nye specialeplan bliver til på baggrund af en revision af den gældende specialeplan. Revisionen skal sikre, at specialeplanen tilpasses den løbende udvikling i sundhedsvæsenet. Her er der blandt andet fokus på at præcisere og forenkle specialfunktionerne og sikre den rette balance mellem nærhed og centralisering, så patienterne får den bedst mulige kvalitet og samtidig reel adgang til behandling.

Du kan følge revisionen på denne side. Du kan også få løbende information ved at tilmelde dig Sundhedsstyrelsens nyheder. Vælg nyhedskategorien "Planlægning".

Udsendelse af svarbreve til ansøgere

Den 13. september 2016 modtog landets regioner og private sygehuse og klinikker svar på deres ansøgninger om at varetage specialfunktioner i den nye specialeplan. Herefter har ansøgerne mulighed for at gøre indsigelser indtil oktober 2016. Sundhedsstyrelsen vil derefter færdiggøre sagsbehandlingen med henblik på offentliggørelse af den nye specialeplan primo 2017.

Hjertetransplantationer

I Danmark kan patienter fortsat blive hjertetransplanteret to steder i landet.

Sundhedsstyrelsen følger løbende op på, hvordan sygehusene varetager de specialfunktioner, som de er blevet tildelt i specialeplanen, og i den forbindelse har vi gennemgået organiseringen og resultaterne for hjertetransplantationer i Danmark. 

Transplantation af hjertet kan i dag udføres på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, Skejby. Sundhedsstyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at begge centre i en årrække har haft gode og ligeværdige resultater, med en høj kvalitet i varetagelsen af hjertetransplantationer.

Sundhedsstyrelsen finder således, at den nuværende organisering med to centre i landet fortsat kan opretholdes. 

Særligt komplekse patienter vil blive henvist til hjertetransplantation på Rigshospitalet, som varetager kombineret hjerte-lungetransplantation og fremadrettet også skal varetage alle hjertetransplantationer hos børn og unge under 18 og hos voksne med medfødt hjertesygdom (GUCH).

Sundhedsstyrelsen vil samtidig følge området tæt i de kommende år. Blandt andet med henblik på at se, om der sker ændringer i antallet af patienter, der bliver transplanteret. En grundlæggende præmis for høj kvalitet er ”øvelse gør mester”, og derfor er det afgørende for fortsat opretholdelse af to centre, at antallet af patienter ikke falder væsentligt.

Opdateret 13. september 2016