xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rejseholdsforløb

Rejseholdet i Videnscenter for værdig ældrepleje kommer rundt i alle kommuner i Danmark for med redskaber og metoder at understøtte udviklingen af kompetencer hos ansatte. Både offentlige og private arbejdspladser, herunder selvejende institutioner, inden for ældreområdet kan søge om læringsforløb for kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere .

Videnscentrets værdighedsrejsehold

Et forløb med rejseholdet skal understøtte arbejdet i kommunerne med at styrke værdighed i ældreplejen gennem kompetenceudvikling og rådgivning. Der vil være fokus på rammer, arbejdsgange og samarbejde mellem ansatte, borgere og pårørende. Man arbejder konkret med den enkelte ældre borgers livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed i hverdagen. Der vil også være fokus på at understøtte og udvikle de lokale ledelseskompetencer for samarbejde og organisatorisk udvikling, der understøtter værdig ældrepleje. 

Rejseholdets konsulenter 

Rejseholdet består af otte konsulenter, der tilsammen besidder en bred vifte af praksiserfaring, viden og kompetencer om ældreplejen. Læs mere om hver konsulent under navnene nedenfor. 

Videnscenter for værdigheds rejsehold, august 2021

Fra venstre mod højre: Susanne Sondrup Eriksen, Henriette Wager Nielsen, Hanne Jensen, Jonas Holsbæk, Jette Waagner, Conni Vahl, Anneke Dapper-Skaaning, Ulla Riber Mortensen, Susan Kaagh, Karen Rosenkrantz og Maria Tønnersen..

Rejseholdets konsulenter

Anneke Dapper-Skaaning

Selvstændig psykolog, uddannet fra Nederlandene med speciale i gerontopsykologi og mange års erfaring på demensområdet. Efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi.

Jeg har erfaring med forskellige stillinger på ældreområdet; psykolog i ældrepsykiatrien og på plejecentre og dagcentre, demenskoordinator og psykolog på hukommelsesklinik med demensudredning. De sidste to år som selvstændig psykolog i mit firma Demens-Psykolog, hvor jeg blandt andet har været en del af Sundhedsstyrelsens demensrejsehold.

I værdighedsrejseholdet vil jeg især bidrage med min insisteren på at se og møde mennesket, og at indgå i relationer med mennesker uanset deres sygdom eller handicap. Mine erfaringer som proceskonsulent kommer i spil og mit store og bredde kendskab til ældreområdet giver et vigtigt og solidt fundament for arbejdet.

Én af de ting som jeg især bliver både stolt af og glad for, er, når jeg ser, hvordan det kan lykkes at få mennesker til at vokse og udvikle sig. Jeg møder personale, der har mod til at ændre deres praksis. Som i deres daglige arbejde afprøver nye metoder, som bringer liv og glæde – ikke kun til de mennesker, de drager omsorg for, men også til dem selv. Dér bliver jeg stolt! Når jeg hører deres historier og ser glæden i deres øjne.

Conni Vahl

Diplom i ledelse fra COK og Den systemiske Projektleder fra Attractor. Toårig NLP uddannelse afsluttende med Master (neurolingvistisk programmering). Desuden uddannet coach, supervisor og formidler indenfor NLP.

Mine tidligere jobs har givet mig en solid erfaring indenfor udvikling, supervision og kommunikation. Jeg ser disse tre punkter som omdrejningspunkt i mit job som værdighedskonsulent.
Jeg bidrager med en stor interesse for borger- og pårørendeinddragelse. Det, at invitere og anerkende andres følelser, har altid været vigtigt for mig. Måden jeg arbejder med dette på er både individuel og i gruppesupervision, hvor livshistorien er et vigtigt omdrejningspunkt. Succeskriteriet er at opleve medarbejdere, der får øje på, at deres ændrede tilgang giver en positiv forandring hos borgeren.

Det store spring, jeg tog i 2014, hvor jeg stoppede som leder og startede som Trivselskoordinator, har betydet meget for min personlige udvikling og mit fokus. Jeg står dagligt med medarbejdere og med ledere, som kommer med forskellige syn på en sygemelding, en konflikt, en udfordring eller andet. Det at bevæge sig i dette minefelt og holde egne følelser og antagelser udenfor samtidig med, at jeg får skabt en forståelse for den andens perspektiv, er en af de vigtigste opgaver i mit daglige virke. Det gør mig stolt og glad, når jeg efter et møde kan høre og se, at der er fundet en ny vej, de sammen kan gå ud ad.

Hanne Jensen

Uddannet sygeplejerske i 1988. Master i Sundhedsantropologi ved KU, hvor jeg skrev speciale om omsorg på en demensafdeling på et alderdomshjem i Grønland.

Jeg har arbejdet på medicinske afdelinger på en Intensiv afdeling og et par år i Republikken Congo i Afrika. I de seneste 15 år har jeg arbejdet på det kommunale område bl.a. i hjemmeplejen som klinisk vejleder og på plejecenter. I dag er jeg udviklingssygeplejerske med ansvar for medarbejderkompetenceudvikling, kliniske vejledninger, sygepleje, palliation, velfærdsteknologier, demensområdet og Marte Meo.

Mit bidrag til værdighed i ældreplejen tager udgangspunkt i mine mange års erfaring i primær sektor, hvor jeg kender hverdagen i hjemmeplejen og plejecentre indefra. Min hverdag spænder fra at hjælpe kollegaer bedside til at deltage i strategisk kompetenceudvikling på tværs i Ældre og Sundhed. Jeg kender alle niveauer fra vikaren til direktøren. Jeg synes, jeg lykkes, når jeg får understøttet medarbejdere i praksis, så de finder nye veje og løsninger til at skabe den gode hverdag for beboerne. Det har stor værdi for mig at få ting til at lykkes i et fællesskab, at finde kreative løsninger, udvikle nye processer og modeller. ” Det muliges kunst” er for mig at se ofte vejen frem i en plejefaglig hverdag, der skal fungere 24/7 i spændet mellem behandling og privatliv. Jeg trives i det nære sundhedsvæsen, hvor sygepleje og omsorg understøtter hele borgerens liv, hvor opgaverne ind imellem bliver lidt skæve. Skulle der være behov for klaverspil til en fællessang, så kan jeg nok klare det.

Henriette Wager Nielsen

Uddannet social- og sundhedsassistent og socialpædagog.

Jeg har som social- og sundhedsassistent arbejdet i hjemmesygeplejen og på en psykiatrisk skadestue. Senere har jeg arbejdet som visitator inden for ældreområdet, hvor jeg desuden fungerede som koordinerende demensvejleder. Efterfølgende har jeg arbejdet i en kommune som demenskoordinator med ansvar for undervisning, pårørendesamarbejde, hjemmebesøg og udvikling af kommunens demensstrategi. De sidste par år har jeg arbejdet som selvstændig demenskonsulent, og bl.a. været tilknyttet Sundhedsstyrelsen som demensrejseholdskonsulent.'

Jeg bidrager til værdighedsrejseholdet med, at jeg hele tiden vil lytte til og forstå de problemstillinger som er udfordrende for at skabe en værdig ældrepleje. Jeg vil bidrage med at folde fortællingerne ud, så vi sammen kan blive klogere på det der er vanskeligt, for at skabe en værdig ældrepleje. Jeg har et stort fokus på, at vi som mennesker mødes på lige fod, og oplever ligeværd, respekt og en ordentlig tone i det miljø som vi befinder os i, uanset om vi har brug for hjælp eller om vi er fagperson eller pårørende.

Jeg har haft en masse på hjertet som skulle foldes ud, og derfor er jeg stolt af at jeg har formået at skrive en bog omkring dette, som er meget praksisnær. Når man er pårørende kan man have brug for at forstå ”kommunen”, og som ansat i en kommune har man brug for at kende til de pårørendes tanker. Det at jeg er sprunget ud som forfatter og værdighedskonsulent, er med til at jeg kan inspirere andre som ønsker at gøre en forskel. Jeg er stolt af at jeg med min viden kan inspirere pårørende og fagpersonale.

Jette Waagner

Jonas Holsbæk

Uddannet ergoterapeut og master i medicinsk videnskab Ms OT.

De sidste 15 år har jeg arbejdet med ældre mennesker på mange forskellige niveauer. Den første del af mit arbejdsliv arbejdede jeg i en kommune tilknyttet et træningscenter og plejecenter, herefter blev jeg ansat som faglig vejleder på en geriatrisk afdeling på et hospital. Fra 2010- 2017 forskede og underviste jeg studerende og praktikere inden for emnerne ældre, demens, tværfagligt samarbejde og velfærdsteknologi på Professionshøjskolen Metropol. Siden januar 2017 har jeg arbejdet som selvstændig konsulent med undervisning, projektledelse og konsulentarbejde inden for ældre, demens og velfærdsteknologi.

Mit bidrag til værdighed i ældreplejen er dels min brede erfaring og forståelse for de fire sektorer, der sammen skal skabe sammenhæng for ældre og deres pårørende, dels refleksion og viden om den teknologiske dimension i forhold til værdighed.
I mine første år som adjunkt på PH Metropol var jeg projektleder på projektet ”Ny teknologi til mennesker med demens”. Projektet var et innovationsprojekt, der tog udgangspunkt i en behovsanalyse, jeg havde været med til at lave i Furesø. I løbet af de 2 år projektet kørte, fik vi gennem gode netværk og en masse involvering af studerende, ideudviklet og -kvalificeret tre teknologier, hvor de to af dem i dag fortsat lever videre og skaber værdi. Selv om jeg ikke har noget at gøre med teknologierne i dag, bliver jeg stadig lidt stolt på egne, og mine kollegers, vegne, når jeg støder på appen Memoassist og demenscyklen Bikearound.

Karen Rosenkrantz

Maria Tønnersen

Susan Kaagh

Uddannet sygeplejerske i 1998 med løbende kompetenceudvikling gennem årerne, men hvor de længerevarende forløb er diplomuddannelse med fokus på læring og demens, Marte Meo terapeut og Masteruddannelse i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling.

Jeg har hovedsagligt arbejdserfaring fra den kommunale ældrepleje efter 13 år i Aarhus kommune i forskellige funktioner blandt andet som: hjemmesygeplejerske, uddannelses- og udviklingsansvarlig, demenskoordinator, leder af dagcenter for personer med demens og leder af demensafsnit. De sidste 6 år har jeg arbejdet som demenskoordinator i Odder kommune med arbejdsopgaver som bl.a. udviklingskonsulent på demensområdet og arbejdet tæt på borgere, pårørende og personale i hverdagens praksis. Faglig ledelse er også en del af mit arbejde.

Jeg brænder for det relationelle – målet skal være, at der skabes relationer til sårbare borgere og pårørende på måder, så den enkelte familie oplever at få støtte gennem hele forløbet med kronisk sygdom, også i de perioder, hvor det er svært og komplekst. Mit pejlemærke er altid borger- og pårørendeinddragelse. Ovenstående er mit udgangspunkt både når jeg skal facilitere praksisudvikling hos personale i hverdagen og når der skal skabes handleplaner på det strategiske niveau.
For mig er værdighed, når der er fokus på at skabe rammer så alle stemmer uanset sårbarhed bliver hørt og anerkendt og det er et af mine centrale pejlemærker, når jeg er med til at facilitere udviklingsprocesser hos personale.

Susanne Sondrup Eriksen

Ulla Riber Mortensen

Uddannet sygeplejerske, Diplom i Demens og Konflikthåndtering, ledelseskurser, certificeret Marte Meo terapeut. 1- årigt kursus: Konsulentrollen fra et systemisk og narrativt perspektiv. Derudover diverse kurser indenfor ældreområdet.

Jeg har arbejdet med ældreområdet i mange år og på forskellige organisatoriske plan som hhv. sygeplejerske, centerleder, demenskonsulent og selvstændig konsulent. Jeg har fra 2016 været en del af Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold. Som selvstændig arbejder jeg fx med supervision, projektudarbejdelse, faglige oplæg, MarteMeo forløb og grundkurser, temadage samt kompetenceudviklingsforløb for kommuner og Friplejehjem. Jeg arbejder med en systemisk narrativ tilgang og ud fra aktionslæringsprincippet. Fortællingerne om det enkelte menneske er et multivers. Ofte er man ikke engang selv bevidst om sin livshistorie og dens betydning. Som konsulent ser jeg en vigtig opgave i at hjælpe med at afdække, hvad der er vigtigt for den enkelte, ud fra deres perspektiv. Formålet er at søge efter ressourcer, muligheder og trivsel for borgeren, de pårørende og personalet. Som konsulent for Demensrejseholdet og Værdighedsrejseholdet arbejder jeg med at få mennesker til at tale sammen, reflektere sammen på en måde, så der skabes nye muligheder og fælles forståelse for vejen vi vil gå. Det er fantastisk, at være med til at udvikle og dele ny praksis.
Opdateret 26 AUG 2021