xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Antallet af speciallæge­uddannelser øges

Sundhedsstyrelsen fastlægger med Dimensioneringsplanen, hvor mange speciallæger der kan uddannes i 2022 og 2023. I den nye plan er det fastlagt, at antallet stiger med 84,5 forløb fra i år til 2023.

28 JUN 2021

Den nye dimensioneringsplan har betydning for den geografiske fordeling af de forskellige specialer og de læger, som er under uddannelse til speciallæge. Disse læger udgør en pæn andel af lægerne, som borgerne møder på sygehuse og i almen praksis.

Dimensioneringsplanen for speciallægeuddannelsen er toårig og gælder dermed frem til 2023. Den er baseret på den årlige økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Antallet af uddannelsesforløb stiger fra de nuværende 1.005,5 i 2021 til 1.067,5 forløb i 2022 og 1.090 forløb i 2023.

”Vi er glade for, at vi med den nye plan øger antallet af læger, der kan søge uddannelse inden for flere specialer blandt andet neurologi, radiologi, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Med den nye plan etableres også uddannelsespladser inden for akutmedicin, som blev oprettet som et nyt speciale i 2018,” siger Steen Dalsgård Jespersen, som er chef for Sundhedsstyrelsens Uddannelsesenhed.

Den nye dimensioneringsplan giver større fleksibilitet for videreuddannelsesregionerne til at etablere uddannelsesforløb, så ubesatte uddannelsesforløb i visse specialer kan veksles til uddannelsesforløb i andre specialer.

”Vi vil arbejde for, at der er et tilstrækkeligt antal læger i hvert enkelt speciale i hele landet. Derfor forventer vi også, at de tre videreuddannelsesregioner har forløb eller dele af forløb i alle dele af landet også uden for de større byer, hvor der ellers kan være vanskeligt at få ansat læger,” fortæller Steen Dalsgård Jespersen.

Dimensioneringsplanen tager udgangspunkt i den gældende Dimensioneringsplan og det forventede antal læger og speciallæger frem mod 2040. Derudover tager planen højde for regionernes ønske om øget fleksibilitet, sundhedsfaglige vurderinger, herunder høringssvar fra forskellige aktører og særligt behovet for flere hoveduddannelsesforløb i specialerne psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, neurologi, radiologi og de to intern medicinske specialer, geriatri og lungesygdomme.

Arbejdet med Dimensioneringsplanen har været drøftet i Task Force for dimensionering af speciallæger og i Prognose- og Dimensioneringsudvalget, og planen har været forelagt det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Implementeringen af Dimensioneringsplanen 2022-2023 bliver fulgt af Sundhedsstyrelsens Prognose- og Dimensioneringsudvalg – et permanent udvalg under det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Sundhedsstyrelsen har tidligere udgivet Lægeprognosen for 2018-2040, som beskriver det forventede udbud af læger og speciallæger frem mod 2040.

Se Dimensioneringsplan 2022-2023

Se Lægeprognose 2018-2040

Dimensioneringsplan

Dimensioneringsplanen regulerer antallet af speciallæger nationalt gennem fordeling af uddannelsesforløb inden for de enkelte specialer og de tre videreuddannelsesregioner.

Dimensioneringen fastsættes som et konkret antal uddannelsesforløb årligt. I fastsættelsen indgår en vurdering af behovet for speciallæger inden for de forskellige specialer, den samlede uddannelseskapacitet og fordelingen af uddannelsespladser i hele landet.

Antallet af introduktionsforløb fastsættes efter antallet af hoveduddannelsesforløb. Regionerne kan så selv fastsætte det konkrete antal forløb.

Den lægelige videreuddannelse

Den lægelige videreuddannelse er bygget op i flere trin. Efter universitetet opnår lægen sin autorisation og skal herefter gennemføre den kliniske basisuddannelse (KBU), der er fordelt på to forløb af seks måneder. Når KBU er gennemført, kan lægen opnå ret til selvstændigt virke. Herefter følger en introduktionsstilling i et speciale, som ligeledes tager 1 år (1/2 år for almen medicin). Efter introduktionsforløbet kan lægen søge et hoveduddannelsesforløb i det valgte speciale. Det tager 4-5 år afhængigt af specialet. Efter afsluttet speciallægeuddannelse kan lægen søge om speciallægeanerkendelse.
Sådan er den lægelige videreuddannelse bygget op: