×

Om Nationale kliniske retningslinjer (NKR)

Sundhedsstyrelsen udarbejder i disse år 47 nationale kliniske retningslinjer (NKR), der skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Om retningslinjerne

De nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen. 

Retningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis, og formålet er at understøtte en ensartet indsats på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren – uanset hvor i landet patienten bor.

Sundhedsstyrelsen udarbejder desuden, jævnfør aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, tre nationale kliniske retningslinjer målrettet sårbare ældre. Retningslinjerne forventes færdige medio 2017.

Bevilling

Sekretariatet for Nationale Kliniske Retningslinjer er nedsat i forbindelsen med en Finanslovsbevilling på i alt 80 mio. kr. som skal finansiere udarbejdelsen af 47 nationale kliniske retningslinjer i perioden 2012-16.

Varetagelse af opgaven

Opgaven varetages af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med landets fremmeste eksperter på de specifikke områder. Retningslinjerne offentliggøres løbende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og de sidste forventes at være færdige ultimo 2016.

De publicerede retningslinjer er både retningslinjer udarbejdet i regi af Sekretariatet for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) og retningslinjer udarbejdet i andre regi i Sundhedsstyrelsen.

De retningslinjer, der udarbejdes i regi af Sekretariatet for Nationale Kliniske Retningslinjer, følger et dertil udviklet koncept, der omfatter tidsplanen for udarbejdelsen, metoden, retningslinjens omfang, struktur mv.

Øvrige retningslinjer

Sundhedsstyrelsen udvikler derudover nogle retningslinjer som følge af andre aftaler end de ovenfor nævnte, og som derfor kan have en anden produktionstid, et andet omfang mv.

For almen praksis

I denne folder præsenteres udvalgte anbefalinger fra de hidtil publicerede nationale kliniske retningslinjer, der er vurderet at være særligt relevante for almen praksis: Nationale kliniske retningslinjer - med relevans for almen praksis

Introduktion

Introduktion til nationale kliniske retningslinjer: metode, organisering, proces m.m.

Kommissoriuum

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer

Opdateret 6. december 2016