×

Om Nationale kliniske retningslinjer (NKR)

Sundhedsstyrelsen udarbejder i disse år nationale kliniske retningslinjer (NKR), der skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

De nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen.

Retningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis, og formålet er at understøtte en ensartet indsats på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren – uanset hvor i landet patienten bor. 

De nationale kliniske retningslinjer følger et dertil udviklet koncept med tidsplan, metode og proces. Sundhedsstyrelsen udvikler derudover nogle retningslinjer som følge af andre aftaler end de ovenfor nævnte, og som derfor kan følge en anden metode eller have et andet omfang mv.

Bevilling

Med finansloven for 2012 blev der afsat i alt 80 mio. kr. i perioden 2012-2015 til at udarbejde 47 nationale kliniske retningslinjer i regi af Sundhedsstyrelsen. De sidste retningslinjer på denne bevilling er nu publicerede.

Herudover udarbejder Sundhedsstyrelsen, jævnfør aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, tre nationale kliniske retningslinjer målrettet sårbare ældre, som forventes færdige medio 2017.

Som følge af den nationale demenshandlingsplan skal Sundhedsstyrelsen ligeledes udarbejde tre nationale kliniske retningslinjer på demensområdet, som forventes færdige i 2018. 

Introduktion

Introduktion til nationale kliniske retningslinjer: metode, organisering, proces m.m.

Erfaringsopsamling

Sundhedsstyrelsen har, i samarbejde med Hassø Consulting, udarbejdet en erfaringsopsamling for arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer i perioden 2012-2016, som vil kunne anvendes i den fremtidige udarbejdelse af kliniske retningslinjer nationalt, regionalt og kommunalt samt i de faglige miljøer.

Rapport fra Hassø Consulting

Erfaringsopsamling af projektet Nationale Kliniske Retningslinjer

Oversigt over medlemmer af arbejdsgrupper og referencegrupper

For almen praksis

I denne folder præsenteres udvalgte anbefalinger fra de hidtil publicerede nationale kliniske retningslinjer, der er vurderet at være særligt relevante for almen praksis: Nationale kliniske retningslinjer - med relevans for almen praksis


Opdateret 8. februar 2017