xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Coronatal - vaccinetal

Nøgletal, vaccinetal og indlæggelser.

1a. Vaccinerede

1b. Testede/smittede/dødsfald

2. Indlagte patienter 


1a. Vaccinerede: Danmark

Antal vaccinerede personer totalt og de seneste dage.

Opdateret 26. juli kl. 14.00  - Tal opgjort 26. juli kl. 8.00


Total Seneste 24 timer  1 dag tidligere  2 dage tidligere   3 dage tidligere 4 dag tidligere 5 dage tidligere 6 dage tidligere 7 dage tidligere
Påbegyndt vaccination
4.098.644
(79,6 %1)
13.431  17.680  24.728  24.297 30.021 33.039 32.253 20.455
Færdigvaccineret 2.971.433
(57,7 %1)
31.532  23.863  43.658  51.594 54.946 56.450  54.323 33.969

Antal vaccinerede borgere opgøres en gang i døgnet før kl. 8. om morgenen. Opgørelsen er afgrænset til personer i live og med aktiv adresse i Danmark dags dato (Kilde: CPR-registeret).

Kilde: Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Statens Serum Institut

1 2. juli 2021: Det forventes, at 5.150.000 personer bliver tilbudt vaccination i Danmark i 2021 (kilde: Vaccinationskalenderen). Andel vaccinerede beregnes i forhold til antal personer, der bliver tilbudt vaccination. Den samlede befolkning i 2. kvartal 2021 var 5.843.347 (kilde: Danmarks Statistik: Folketal)


1b. Testede, smittede, dødsfald: Danmark

Antal testede, smittede og døde.

Opdateret 26. juli kl. 14.00  - Tal opgjort 26. juli kl. 12.15

Samlet antal for pandemien


Total
PCR test1

38.288.367

Personer testet2b

4.981.651

Smittede personer3

312.292

Overstået infektion4

297.851

Dødsfald5

2.543

Dødsfald i % af smittede personer 0,81 %
Antigentest 36.981.935

Ændringer 

Seneste 24 timer  1 dag tidligere  2 dage tidligere  3 dage tidligere  4 dag tidligere 5 dage tidligere 6 dage tidligere
7 dage tidligere 
PCR test1  59.822  64.947  85.412 73.870 71.304 75.850 84.349 81.811
Førstegangstestede personer2a  1.459  1.701  2.156 1.927 1.835 2.041  2.109 2.325
Smittede personer3  772  644  749 707 805 851  820 844
Overstået infektion4  919  650  565 541 617 653  676 405
Dødsfald5  1  0  0 0 0 0 0 0
Antigentest  118.774  120.273  154.874 139.423 137.146 145.998 155.518 136.608

Alle tal opgøres udelukkende på baggrund af PCR test. Se nyhed fra SSI fra 18. marts 2021: Statens Serum Institut ændrer, hvordan man opgør test-tal

Indlæggelser - aktuelt

  Aktuelt Ændring på 24 timer
Indlagte6 60 +1
Heraf på intensiv afdeling 10 0
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 6 0
  • Af de 60 indlagte patienter er 10 således indlagt på intensiv afdeling.
  • Af de 10 personer på intensiv afdeling er 6 personer i respirator.

Kilde: Statens Serum Institut  

See surveillance in English

 


1c. Testede, smittede, dødsfald og vaccinerede: Færøerne, Grønland, EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (corona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (corona.nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Se desuden

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Noter til Testede, smittede, dødsfald

Opgørelsesmetode

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni 2020 opgjort med en ny metode. COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve.

Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: 

Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet

Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

1. Antal prøver fra PCR-tests

Prøver viser det antal prøver fra PCR-tests, som er analyseret. Nogle personer får foretaget flere prøver pr. døgn, og nogle personer er testet flere gange.

2a. Førstegangstestede personer

En førstegangstestet er en person, der bliver testet for corona for første gang via PCR test. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.

2b. Personer, der er testet med PCR-test

Personer, der er blevet testet med PCR test. Personer indgår kun én gang - uanset om man har fået en eller flere tests. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.

3. Smittede personer

Smittede personer er personer, der er blevet testet positive via PCR-test.

4. Patienter med COVID-19

Patienter med bekræftet COVID-19 infektion via PCR test kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal.

Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.

5. Dødsfald

Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion - på baggrund af positiv PCR test.

COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.

6. Indlagte

Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen via PCR test, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom.

Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedrørende respirator.

Om opdateringer

'1. Nøgletal' opdateres mandag - fredag kl. 14.

 

'2. Indlagte patienter' opdateres hver tirsdag kl. 14. 

 

Læs mere

 

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt:

 

COVID-19

 

COVID-19-vaccination

 

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedrørende COVID-19, og mange af disse data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-19

 




2. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

Materialet retter fokus på følgende:

  • 2.1: Nyindlæggelser - dag for dag (graf)
  • 2.2 - 2.4: Indlagte patienter - dag for dag (grafer)
  • 2.5: Indlagte patienter - aktuelt (tabel)
  • 2.6 - 2.7: Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret (tabeller)
  • 2.8 - 2.10: Indlagte patienter - seneste 21 dage (tabeller)

 


2.1 Nyindlæggelser­: indlæggelsesdato

Nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­:

Opdateret 29. juni 2021 kl. 14.00

7. juli 2021: figuren opdateres ikke længere

Kilde: Statens Serum Institut

Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.2 Indlagte patienter: i alt, intensiv og respirator

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag.

Grafen viser indlagte i alt, indlagte på intensiv og heraf indlagte i respirator.

2.3 Indlagte patienter fordelt på regioner

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

2.4 Indlagte patienter på intensiv afdeling fordelt på regioner

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner.

2.2, 2.3 og 2.4: Opdateret 6. juli 2021 kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne

Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts 2020, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april 2020 og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april 2020.

Metode (indført 17. juni 2020): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.5 Indlagte patienter: regioner - aktuelt

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner - aktuelt

Tal i parenteser = ændringer på 7 dage

Antal indlagte
på sygehus
Heraf indlagte
på intensiv afd.
Heraf indlagte
på intensiv afd.
og i respirator
Region
Nordjylland
5 (-6) 1 (-3) 1 (-3)
Region
Midtjylland
6 (+2) 0 (0) 0 (0)
Region
Syddanmark
1 (-4) 0 (-1) 0 (0)
Region
Hovedstaden
21 (-9) 6 (-1) 6 (-1)
Region
Sjælland
10 (-2) 1 (-1) 1 (0)
Hele Danmark 43 (-12) 8 (-6) 8 (-4)
  • Af de 43 indlagte patienter på landsplan er 8 således indlagt på intensiv.
  • Af de 8 personer på intensiv er 8 personer i respirator.

Opdateret 6. juli kl. 14.10

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


2.6 Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

   

Opdateret 6. juli kl. 14.00


Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
'Indlagte omfatter' patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
✱✱ 'Heraf med komorbiditet' er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal

 

2.7 Indlagte patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret

  

Opdateret 6. juli kl. 14.00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.

1) 'Indlagte' omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
2) 'Heraf med komorbiditet' er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologisk sygdom

2.8 Indlagte patienter: regioner - seneste 7 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 - pr. dag

Dato Hele landet Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
6/7 43 5 6 1 21 10
5/7 40 6 4 2 19 9
4/7 39 7 4 2 19 7
3/7 43 7 4 2 22
2/7 48 7 4 3 24 10
1/7 52 7 3 4 29 9
30/6 55 9 2 3 31 10

2.9 Indlagte patienter på intensiv: regioner - seneste 7 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling - pr. dag

Dato Hele
landet
Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
6/7 8 1 0 0 6 1
5/7 9 1 0 1 6 1
4/7 9 1 0 1 6 1
3/7 10 2 0 1 6 1
2/7 11 3 0 1 6 1
1/7 12 3 0 1 7 1
30/6 12 3 0 1 7 1

2.10 Indlagte patienter på intensiv og i respirator: regioner - seneste 7 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator - pr. dag.

Dato Hele
landet 
Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
6/7 8 1 0 0 6 1
5/7 7 1 0 0 5 1
4/7 7 1 0 0 5 1
377 8 1 0 0 6 1
2/7 10 3 0 0 6 1
1/7 11 3 0 0 7 1
30/6 11 3 0 0 7 1

2.8, 2.9 og 2.10: Opdateret 6. juli kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 

Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

Opdateret 26 JUL 2021

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke