xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Coronatal

Nøgletal, indlæggelser og sygehuskapacitet.


1. Nøgletal

2. Indlagte patienter

3. Sygehuskapacitet


1. Nøgletal 

1.1 Danmark

Opd. 20. jan. kl. 14 - Tal opgjort 20. jan. kl. 12.15

Seneste døgn­­­

Forrige døgn­­
✱­­­✱
Prøver1 111.069 83.705
Førstegangstestede personer2a 10.430 9.241
Smittede personer3 886 724
Overstået infektion4 1.918 2.444
Dødsfald5 35 32

 


Samlet antal for pandemien
Prøver1 12.201.738
Testede personer2b 4.109.898
Smittede personer3 191.505
Overstået infektion4

174.374

Dødsfald5 1.872
Dødsfald i % af smittede personer 1,0 %

Smittede personer er personer, der er blevet testet positive via PCR-test. Smittede personer, som ikke har gennemført en PCR-test, indgår ikke i tallet. Se Statens Serum Institut for daglig opdatering af PCR og antigentests fra private udbydere

✱) Opgjorte tal fra de seneste 24 timer 
✱✱) Opgjorte tal fra de foregående 24 timer

Indlæggelser - aktuelt

  Aktuelt

Ændring på 24 timer

Indlagte6  771 -21
Heraf på intensiv afdeling 132 0
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 88 0
  • Af de 771 indlagte patienter er 132 således indlagt på intensiv afdeling.
  • Af de 132 personer på intensiv afdeling er 88 personer i respirator.

Kilde: Statens Serum Institut

1) Prøver viser det antal prøver fra PCR-tests, som er analyseret. Nogle personer får foretaget flere prøver pr. døgn, og nogle personer er testet flere gange.
2a) 
En førstegangstestet er en person, der bliver testet for corona for første gang. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
2b) Personer, der er blevet testet. Personer indgår kun én gang - uanset om man har fået en eller flere tests. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.

3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive via offentlig PCR-test. Smittede personer, som har gennemført antigentest eller privat PCR-test, indgår ikke i tallet. Se Statens Serum Institut for daglig opdatering af PCR og antigentests fra private udbydere
4) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
5) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. 
6) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode.COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet. Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

See surveillance in English


1.2 Færøerne, Grønland, EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (corona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Se desuden

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort2. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.


2.1 Nyindlæggelser­: indlæggelsesdato

Nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­:

Opdateret 19. januar 2021
Kilde: Statens Serum Institut

Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.2 Indlagte patienter: i alt, intensiv og respirator

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag.

Grafen viser indlagte i alt, indlagte på intensiv og heraf indlagte i respirator.

2.3 Indlagte patienter fordelt på regioner

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

2.4 Indlagte patienter på intensiv afdeling fordelt på regioner

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner.

2.2, 2.3 og 2.4: Opdateret 19. januar 2021

Kilde: Indberetning fra regionerne

Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts 2020, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april 2020 og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april 2020.

Metode (indført 17. juni): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.5 Indlagte patienter: regioner - aktuelt

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner - aktuelt

Antal indlagte
på sygehus
i alt
Heraf indlagte
på intensiv afd.
Heraf indlagte
på intensiv afd.
og i respirator
Region
Nordjylland
47 11 7
Region
Midtjylland
112 27 26
Region
Syddanmark
114 24 16
Region
Hovedstaden
375 46 27
Region
Sjælland
144 24 12
Hele Danmark 792 132 88
Færøerne 0 - -
Grønland 0 - -
  • Af de 792 indlagte patienter på landsplan er 132 således indlagt på intensiv.
  • Af de 132 personer på intensiv er 88 personer i respirator.

Opdateret 19. januar kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


2.6 Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

Alders-gruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte i alt­ Andel af indlagte
ift. bekræftede
tilfælde
Indlagte
patienter med
under-liggende sygdom✱✱­­
Andel af indlagte
med under-liggende
sygdom­­✱✱
Indlagte
kvinder
Indlagte
mænd
 0-9 12.266 137 1 % 29 21 % 70 67
10-19 29.918 136 0 % 32 24 % 76 60
20-29 36.199 433 1 % 130 30 % 275 158
30-39 25.805 646 3 % 235 36 % 388 258
40-49 27.904 973 3 % 365 38 % 480 493
50-59 27.557 1.617 6 % 735 45 % 742 875
60-69 14.971 1.721 11 % 1.015 59 % 682 1.039
70-79 9.427 2.510 27 % 1.838 73 % 1.025 1.485
80-89 4.985 2.084 42 % 1.606 77 % 1.039 1.045
90+  1.587 596 38 % 485 81 % 346 250
I alt 190.619 10.853 6 % 6.470 60 %
5.123 5.730

Opdateret 19. januar kl. 14.00 

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
✱ Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
✱✱ Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal


2.7 Indlagte patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret

Alders-gruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte på
intensiv i alt1
Andel af indlagte
på intensiv 
ift. bekræftede
tilfælde
Indlagte patienter
på intensiv med 
under-liggende sygdom2­­
Andel af indlagte
patienter på
intensiv med
under-liggende
sygdom­­2
Indlagte kvinder
på intensiv1
Indlagte mænd
på intensiv1
0-9 12.266 5 0 % 1 20 % 3 2
10-19 29.918 8 0 % 3 38 % 3 5
20-29 36.199 21 0 % 11 52 % 10 11
30-39 25.805 38 0 % 15 39 % 16 22
40-49 27.904 76 0 % 33 43 % 32 44
50-59 27.557 193 1 % 90 47 % 48 145
60-69 14.971 281 2 % 173 62 % 99 182
70-79
9.427 416 4 % 309 74 % 131 285
80-89
4.985 142 3 %  95 67 % 45 97
90+ 1.587 7 0 % 5 71 % 3 4
I alt 190.619 1.187 1 % 735 62 %
390 797

Opdateret 19. januar kl. 14.00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.

1)Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
2) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologisk sygdom


2.8 Indlagte patienter: regioner - seneste 28 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 - pr. dag

Dato Hele landet Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
19/1  792  47  112  114  375  144 
18/1  817  45  116  117  387  152 
17/1  799  44  121  108  385  141 
16/1  779  42  117  101  382  137 
15/1  792  46  117  92  400  137 
14/1  839  50  113  94  430  152 
13/1  859  50  116  98  440  155 
12/1  917 59 128 105 462 163
11/1 920 67 127 103 458 165
10/1 875 62 118 96 448 151
9/1 833 57 120 95 417 144
8/1 864 57 128 98 448 151
7/1 861 64 129 97 433 164
6/1 886 67 129 101 458 156
5/1 942  74 136 106 462 164
4/1 964 67 122 103 491 144
3/1 937 61 124 101 495 143
2/1 944 61 120 108 500 141
1/1 885 49 114 98 483 155
31/12 879 51 116 93 476 156
30/12 926 54 132 99 497 181
29/12  900  54  118  106  476  146 
28/12  872  51  115  80  479  147 
27/12  817  48  108  76  452  133
26/12  776  39  102  77  429  129 
25/12  726  43  100  75  388  120 
24/12  724  47  94  86  379  118 
23/12  720  38  97  90  375  120 

Opdateret 19. januar kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 


2.9 Indlagte patienter på intensiv: regioner - seneste 28 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling - pr. dag

Dato Hele
landet
Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
19/1  132  11  27  24  46  24 
18/1  132  13  25  23  47  24 
17/1  131 13  23  22  47  26 
16/1  137  14  25  22  51  25 
15/1  129  12  22  20  50  25 
14/1  128  13  22  21  48  24 
13/1  137  16  23  20  56  22 
12/1 135 13 24 21 57 20
11/1 138 12 24 19 59 24
10/1 138 13 25 19 62 19
9/1 132 10 24 19 60 19
8/1 138 10 24 20 59 25
7/1 134 8 25 19 57 25
6/1 137 10 24 20 60 23
5/1 141 11 25 22 62 21
4/1 140 10 26 23 59 22
3/1 136 9 25 22 60 20
2/1 136 10 24 21 61 20
1/1 129 10 21 19 58 21
31/12 132 10 22 19 60 21
30/12 136 8 24 21 60 23
29/12  128  21  19  56  24 
28/12  113  19  15  52  21 
27/12  102  15  13  50  19 
26/12  96  16 11  45  18 
25/12  98  17  11  46  18 
24/12  97  16  47  21
23/12  91  14 11  45  18 

Opdateret 19. januar kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne.
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 


2.10 Indlagte patienter på intensiv og i respirator: regioner - seneste 28 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator - pr. dag.

Dato Hele
landet 
Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
19/1  88  26  16  27  12 
18/1  85  23  16  28  12 
17/1  84  22  16  28  13 
16/1  86  23  16  30  10 
15/1  87  21  17  32  10 
14/1  92  22  17  35  11 
13/1  90  22  14  37  10 
12/1 90 7 23 13 38 9
11/1 88 7 22 13 38 8
10/1 84 6 24 11 36 7
9/1 79 5 23 11 34  6
8/1 79 5 23 10 34 7
7/1 80  5 25 12 31 7
6/1 84 5 24 12 35 8
5/1 85 5 24 11 37 8
4/1 84 5 26 9 38 6
3/1 87 6 25 11 40 5
2/1 84 6 22 11 41 4
1/1 80 6 21 11 37 5
31/12 87 6 22 13 41 5
30/12 87 5 21 15 41 5
29/12  73  21 11  33 
28/12  66  17  10  31 
27/12  65  15  32 
26/12  62  16  30 
25/12  61  17  30 
24/12  57  13  31 
23/12  53  13  27 

Opdateret 19. januar kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

  

3. Sygehuskapacitet

Sundhedsstyrelsens offentliggør flere gange om ugen et dokument vedrørende sygehuskapacitet i forbindelse med COVID-19. 

Dokumentet belyser det aktuelle antal indlagte patienter, sammenholdt medde enkelte regioners kapacitet til patienter med COVID-19, samt Sundhedsstyrelsens vurdering af den aktuelle og kommende belastning, og hvordan den påvirker anden aktivitet: 

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 3 - 19. jan. (19. januar 2021)

Se alle oversigter over sygehuskapacitet

Opdateret 20 JAN 2021

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke