xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Coronatal

Nøgletal, indlæggelser og sygehuskapacitet.


1. Nøgletal

2. Indlagte patienter

3. Sygehuskapacitet


1. Nøgletal 

1.1 Danmark 

Opd. 26. feb. kl. 14.00  - Tal opgjort 26. feb. kl. 12.15

Seneste døgn­­­­­

Forrige døgn­­
✱­­­✱
Prøver1 137.844 148.538
Førstegangstestede personer2a 6.541  7.054
Smittede personer3 530 603
Overstået infektion4 377 439
Dødsfald5 2 6

 


Samlet antal for pandemien
Prøver1 16.701.247
Testede personer2b 4.354.011
Smittede personer3

210.212

Overstået infektion4

201.531

Dødsfald5 2.353
Dødsfald i % af smittede personer 1,16 %

Smittede personer er personer, der er blevet testet positive via PCR-test. Smittede personer, som ikke har gennemført en PCR-test, indgår ikke i tallet. Se Statens Serum Institut for daglig opdatering af PCR og antigentests fra private udbydere

✱) Opgjorte tal fra de seneste 24 timer 
✱✱) Opgjorte tal fra de foregående 24 timer 

Indlæggelser - aktuelt

  Aktuelt

Ændring på 24 timer

Indlagte6  231 -4
Heraf på intensiv afdeling 43 -2
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 24 0
  • Af de 231 indlagte patienter er 43 således indlagt på intensiv afdeling.
  • Af de 43 personer på intensiv afdeling er 24 personer i respirator.

Kilde: Statens Serum Institut

1) Prøver viser det antal prøver fra PCR-tests, som er analyseret. Nogle personer får foretaget flere prøver pr. døgn, og nogle personer er testet flere gange.
2a) 
En førstegangstestet er en person, der bliver testet for corona for første gang. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
2b) Personer, der er blevet testet. Personer indgår kun én gang - uanset om man har fået en eller flere tests. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.

3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive via offentlig PCR-test. Smittede personer, som har gennemført antigentest eller privat PCR-test, indgår ikke i tallet. Se Statens Serum Institut for daglig opdatering af PCR og antigentests fra private udbydere
4) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
5) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. 
6) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode.COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet. Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

See surveillance in English


1.2 Færøerne, Grønland, EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (corona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Se desuden

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort2. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.


2.1 Nyindlæggelser­: indlæggelsesdato

Nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­:

Opdateret 16. februar 2021 kl. 14:00
Kilde: Statens Serum Institut

Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.2 Indlagte patienter: i alt, intensiv og respirator

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag.

Grafen viser indlagte i alt, indlagte på intensiv og heraf indlagte i respirator.

2.3 Indlagte patienter fordelt på regioner

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

2.4 Indlagte patienter på intensiv afdeling fordelt på regioner

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner.

2.2, 2.3 og 2.4: Opdateret 23. februar 2021 kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne

Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts 2020, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april 2020 og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april 2020.

Metode (indført 17. juni 2020): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.5 Indlagte patienter: regioner - aktuelt

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner - aktuelt

Antal indlagte
på sygehus
i alt
Heraf indlagte
på intensiv afd.
Heraf indlagte
på intensiv afd.
og i respirator
Region
Nordjylland
29 7 4
Region
Midtjylland
16 5 5
Region
Syddanmark
49 4 2
Region
Hovedstaden
112 23 14
Region
Sjælland
41 9 4
Hele Danmark 247 48 29
Færøerne 0 - -
Grønland 0 - -
  • Af de 247 indlagte patienter på landsplan er 48 således indlagt på intensiv.
  • Af de 48 personer på intensiv er 29 personer i respirator.

Opdateret 23. februar kl. 14.07

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


2.6 Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

Alders-gruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte i alt­ Andel af indlagte
ift. bekræftede
tilfælde
Indlagte
patienter med
under-liggende sygdom✱✱­­
Andel af indlagte
med under-liggende
sygdom­­✱✱
Indlagte
kvinder
Indlagte
mænd
 0-9 13.983 163 1 % 36 22 % 81 82
10-19 32.012 155 0 % 34 22 % 85 70
20-29 39.175 491 1 % 151 31 % 312 179
30-39 28.439 744 3 % 272 37 % 447 297
40-49 30.502 1.112 4 % 424 38 % 546 566
50-59 30.134 1.793 6 % 827 46 % 818 975
60-69 16.585 1.947 12 % 1.161 60 % 765 1.182
70-79 10.389 2.844 27 % 2.095 74 % 1.168 1.676
80-89 5.559 2.393 43 % 1.852 77 % 1.193 1.200
90+  1.778 674 38 % 544 81 % 394 280
I alt 208.556 12.316 6 % 7.396 60 %
5.809 6.507

Opdateret 23. februar kl. 14.00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
✱ Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
✱✱ Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal


2.7 Indlagte patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret

Alders-gruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte på
intensiv i alt1
Andel af indlagte
på intensiv 
ift. bekræftede
tilfælde
Indlagte patienter
på intensiv med 
under-liggende sygdom2­­
Andel af indlagte
patienter på
intensiv med
under-liggende
sygdom­­2
Indlagte kvinder
på intensiv1
Indlagte mænd
på intensiv1
0-9 13.983 9 0 % 3 33 % 6 3
10-19 32.012 13 0 % 3 23 % 5 8
20-29 39.175 26 0 % 12 46 % 13 13
30-39 28.439 42 0 % 17 40 % 18 24
40-49 30.502 91 0 % 42 46 % 40 51
50-59 30.134 217 1 % 109 50 % 56 161
60-69 16.585 327 2 % 201 61 % 110 217
70-79
10.389 486 5 % 365 75 % 151 335
80-89
5.559 162 3 %  109 67 % 56 106
90+ 1.778 12 1 % 8 67 % 7 5
I alt 208.556 1.385 1 % 869 63 %
462 923

Opdateret 23. februar kl. 14.13

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.

1) Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
2) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologisk sygdom


2.8 Indlagte patienter: regioner - seneste 28 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 - pr. dag

Dato Hele landet Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
23/2 247 29 16 49 112 41
22/2 254 34 17 54 112 37
21/2 248 32 19 50 110 37
20/2 248 31 21 49 109 38
19/2 264 38 21 44 119 42
18/2 269 37 21 41 126 44
17/2 280 37 27 42 127 47
16/2  298  37  27  42 140  52 
15/2  315  40  32 43  146  54 
14/2  309  38  31  42  153  45 
13/2  308  37  34  41  152  44 
12/2  337  41  36  45  161 54 
11/2 357 45  35  53  167  57 
10/2 370 49  38  48  174  61
9/2 371 45  38  48 185 55 
8/2 400 44  41 47 201  67
7/2 378  45  39  47 181  66 
6/2  382 44  40  48  181  69
5/2 405 45  44  55  196  65 
4/2 444 54  50  58 209  73 
3/2 482 50  52 63  238  79 
2/2 504 48 60 65 249 82
1/2 544 54 65 65 265 95
31/1 529 55 65 64 253 92
30/1 541 49 66 68 265 93
29/1 583 52 78 70 280 103
28/1 611 56 79 69 294 113
27/1 666 64 79 76 322 125

Opdateret 23. februar kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 


2.9 Indlagte patienter på intensiv: regioner - seneste 28 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling - pr. dag

Dato Hele
landet
Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
23/2 48 7 5 4 23 9
22/2 51 8 6 6 22 9
21/2 53 7 7 7 23 9
20/2 51 7 6 6 23 9
19/2 51 7 4 9 23 8
18/2 57 7 6 11 24 9
17/2 57 7 8 10 23 9
16/2  63  9 10  10  24  10 
15/2  68  10  10  12  26  10 
14/2  65  10 12  26 
13/2  64  12 27 
12/2  68  13  28 
11/2  69 10  12  30 
10/2 74  10  13  12 30  9
9/2  74  12  14  30 
8/2  73  10  11  13  29  10 
7/2  76 13  11 14  28  10
6/2  78  13 11  14  31 
5/2  82 14  11  15  33 
4/2 86 14  12  15  35  10
3/2 90 17  12  14  36  11 
2/2 93 15 12 15 38 13
1/2 94 13 12 17 38 14
31/1 97 14 14 18 37 14
30/1 102 13 16 17 41 15
29/1 103 12 19 13 43 16
28/1 113 13 21 17 46 16
27/1 112 13 17 18 48 16

Opdateret 23. februar kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne.
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 


2.10 Indlagte patienter på intensiv og i respirator: regioner - seneste 28 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator - pr. dag.

Dato Hele
landet 
Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
23/2 29 4 5 2 14 4
22/2 36 6 6 4 15 5
21/2 38  16 
20/2 36 4 6 5 16 5
19/2 38 6 4 7 16 5
18/2 40  5 6 7 17 5
17/2 39 5 8 7 14 5
16/2  42  5 10  15
15/2  42  8 16 
14/2 44 6 16 
13/2  45  6 17 
12/2  45 6 17 4
11/2 46  10 19  4
10/2  51  13  19 
9/2  53  12  10  21  4
8/2  53  7 11  10 20 
7/2  54  11  11  20
6/2  54  11 11  20 5
5/2  59  11  12  24 
4/2 63  10 12  11  23
3/2 65 11 11  10  25 
2/2 68 10 11 11 27 9
1/2 71 10 12 13 28 8
31/1 72 11 14 13 27 7
30/1 79 11 16 14 30 8
29/1 71 11 19 1 32 8
28/1 84 11 18 15 33 7
27/1 86 11 16 16 36 7

Opdateret 23. februar kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

  

3. Sygehuskapacitet

Sundhedsstyrelsens opdaterer flere gange om ugen et dokument vedrørende sygehuskapacitet i forbindelse med COVID-19. 

Dokumentet belyser det aktuelle antal indlagte patienter, sammenholdt medde enkelte regioners kapacitet til patienter med COVID-19, samt Sundhedsstyrelsens vurdering af den aktuelle og kommende belastning, og hvordan den påvirker anden aktivitet: 

Sygehuskapacitet COVID-19

Opdateret 26 FEB 2021

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke