×

Den ældre medicinske patient

Regeringen har med finanslovsaftalen og satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt knap 2 mia. kr. i perioden 2016-2019 til en målrettet indsats over for ældre patienter og borgere med demens. Det er således med finanslovsaftalen for 2016 besluttet at afsætte 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.

Indholdet i handlingsplanen for den ældre medicinske patient fastlægges i foråret 2016 af partierne bag finansloven for 2016.

Handlingsplanen for den ældre medicinske patient skal - ifølge Aftale om Finansloven for 2016 – blandt andet have fokus på styrkede kompetencer i kommuner og almen praksis. Handlingsplanen ventes at omfatte indsatser på sygehuse, i almen praksis og i kommunerne med henblik på at:

  • modvirke overbelægning på de medicinske afdelinger
  • nedbringe antallet af patienter, som ikke udskrives fra sygehusene, selvom de er færdigbehandlede
  • nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser 
  • skabe bedre sammenhæng for patienter, der har forløb på tværs af sygehus, almen praksis og kommune.

Det er i forbindelse med satspuljeaftalen aftalt, at der afsættes midler til at videreføre og udvikle opfølgende hjemmebesøg i forlængelse af udskrivning fra sygehus, at indfase fasttilknyttede læger på plejecentre, at udarbejde 2-3 nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre samt til en pulje til forsøg med sammenhængende løsninger. Handlingsplanen for den ældre medicinske patient skal ses i sammenhæng med disse initiativer. Handlingsplanen skal endvidere ses i sammenhæng med arbejdet i Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet anmodet Sundhedsstyrelsen om at udarbejde et fagligt oplæg til brug for udarbejdelse af en handlingsplan for den ældre medicinske patient.

For at understøtte dette arbejde og følge handlingsplanen har Sundhedsstyrelsen etableret Følgegruppen for den ældre medicinske patient. Følgegruppen forventes at fungere i perioden 2016-2019.

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere om følgegruppen

Opdateret 31. marts 2016