Engelsk

Spørgsmål og svar om mobiltelefoni

Spørgsmål og svar

Er WiFi-routere stadig harmløse, hvis der er mange i samme ejendom?

Eftersom intensiteten af mikrobølgerne aftager med afstanden til kilden i henhold til afstandskvadratloven, vil de største kilder til eksponering være de routere, der er tættest på. Lad os sige, at du befinder dig i en ejendom med flere routere; de tre routere, der er tættest på, er henholdsvis 1 meter, 4 meter og 10 meter fra dig. Bidraget fra routeren 4 meter fra dig vil da være 16 gange lavere end fra routeren 1 meter væk. Bidraget fra routeren 10 meter væk vil være 100 gange lavere end fra routeren 1 meter væk.

Målinger af intensitet af mikrobølger fra trådløse netværk og bærbare computere blev i 2009 foretaget af den svenske strålebeskyttelsesmyndighed på en svensk skole. Intensiteten af mikrobølger blev målt i enheden milliwatt per kvadratmeter (mW/m2). Den højeste målte intensitet var 1,8 mW/m2, målt i et klasselokale med en WiFi-router og fire bærbare computere, der streamede film fra internettet. Den anbefalede grænseværdi for mikrobølger i det pågældende frekvensområde er 10.000 mW/m2. Den højeste intensitet målt i den svenske undersøgelse var således cirka 5.500 gange lavere end den anbefalede grænseværdi.

Målinger i australske børnehaver blev i 2016 præsenteret i en videnskabelig artikel. Målingerne indikerer, at WiFi-routere i børnehaver bidrager meget lidt til børnenes samlede eksponering sammenlignet med øvrige bidragydere, herunder signaler fra mobilmaster.

Er børn mere følsomme overfor radio- og mikrobølger end voksne?

Resultaterne af den forskning, der er offentliggjort indtil nu, giver ikke grundlag for at konkludere, at brugen af mobiltelefon og trådløse netværk giver risiko for helbredsskader, herunder en øget risiko for kræft. Dette hverken for børn eller for voksne.

Børns hoveder er dog mindre end voksnes, og hjerneskallen hos børn er tyndere end hos voksne. Det betyder, at radio- og mikrobølger relativt set kan trænge længere ind i hovedet hos børn sammenlignet med voksne. Hjernevævet er desuden under udvikling fra fødslen og helt ind i puberteten, hvilket medfører, at hjernevævet hos børn og teenagere kan være mere sårbart end voksnes. Desuden mangler der viden om effekten af længere tids brug af de trådløse teknologier.

Hvor gamle skal børn være, før det er forsvarligt at udstyre dem med mobiltelefoner?

Man kan ikke fastsætte en absolut aldersgrænse for, hvornår børn er gamle nok til at kunne betjene en mobiltelefon med forsigtighed. Forældre bør dog sætte grænser for deres børns brug af mobiltelefoner i forhold til blandt andet omfanget af samtaler. Læs mere i Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende mobiltelefoni.

Forældre bør desuden lære deres børn, at en eventuel påvirkning fra mobiltelefonen er langt mindre, hvis barnet bruger headset i stedet for at holde telefonen mod øret eller sender SMS i stedet for at tale i telefonen.

Hvorfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række forholdsregler for at mindske påvirkningen fra mobiltelefoner, hvis radiobølgerne ikke menes at udgøre en fare?

På baggrund af den hidtil offentliggjorte forskning kan det ikke konkluderes, at radiobølger fra mobiltelefoner udgør en helbredsfare. Omvendt kan man dog heller ikke udelukke det.

Mobiltelefoni er stadig et relativ nyt fænomen. Nogle sygdomme udvikler sig langsomt, og der forskes stadig i eventuelle skadevirkninger fra længerevarende brug af mobiltelefon, især i forhold til personer med højt dagligt mobilforbrug.

På den baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen en række enkle forholdsregler, man bør følge for at reducere eksponeringen fra mobiltelefoner. Det drejer sig blandt andet om at bruge SMS, hvis det ikke er nødvendigt at telefonere, ligesom det anbefales at bruge headset eller håndfri funktion med øresnegl.

Hver gang jeg taler i mobiltelefon eller er i nærheden af trådløse netværk, får jeg hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær og svimmelhed. Hvordan hænger det sammen med jeres vurdering af, at de trådløse apparater ikke skulle være skadelige?

Nogle mennesker lider af en række helbredsmæssige problemer, som de mener er forårsaget af radio- og mikrobølger fra trådløs kommunikation. De mest almindelige symptomer er rødme, prikken og brændende fornemmelser i huden samt træthed, koncentrationsbesvær og svimmelhed. Nogle er hårdere ramt af symptomerne end andre. Denne mistænkte følsomhed over for radio- og mikrobølger er kendt under navnet el-allergi eller elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS).

Problemet med EHS er, at symptomerne ikke kan tilskrives en specifik lidelse, men kan have mange forskellige årsager. EHS er således ikke anerkendt af WHO som en selvstændig klinisk diagnose. Skønt EHS-symptomerne er reelle, har det indtil nu ikke været muligt videnskabeligt at bekræfte en sammenhæng mellem EHS og eksponering fra mobiltelefoner og anden trådløs kommunikation.

Læs mere:

Udtalelse fra WHO om elektromagnetisk hypersensitivitet

Seneste gennemgang af den hidtil offentliggjorte forskning, udarbejdet af den svenske strålebeskyttelsesmyndighed (SSM)

Hænger den stigende forekomst af hjernekræft sammen med den øgede brug af mobiltelefoner?

Statistikkerne over kræfttilfælde har vist øget forekomst af flere kræftformer i løbet af de sidste 25 år. Heriblandt hjernekræft, som i 2015 udgjorde cirka 5 % af alle rapporterede kræfttilfælde. Det svarer til, at ca. 30 ud af 100.000 personer i 2015 blev diagnosticeret med hjernekræft. Det er dog ikke vist, at stigningen i antal tilfælde af hjernekræft kan henføres til den øgede brug af mobiltelefoner. Kræftstatistikkerne kan udelukkende bruges til at sige noget om forekomsten af kræft, men ikke til at sige noget om årsagen.

På baggrund af det nuværende videnskabelige grundlag kan man hverken be- eller afkræfte en sammenhæng mellem mobiltelefoner og kræft.

Læs mere

Cancerregisteret: Nye kræfttilfælde i Danmark - seneste årsrapport fra Sundhedsdatastyrelsen

Opdateret 27 AUG 2019