xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Grænseværdier

Grænseværdierne for ikke-ioniserende stråling som fx radio- og mikrobølger følger anbefalinger fra EU.

De grænseværdier, der bruges i Danmark, har baggrund i anbefalinger fra Det Europæiske Råd, der er baseret på værdier fastlagt af den internationale kommission for beskyttelse imod ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). Disse grænseværdier bliver fulgt i de fleste europæiske lande, herunder de øvrige nordiske lande.

På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløse netværk. Denne opvarmning sker som følge af, at radio- og mikrobølgernes energi absorberes i et givent materiale. Der kan opstå varmeskader af radio- og mikrobølger på levende væv, hvis den afsatte energi bliver så høj, at organismen ikke kan kompensere for opvarmningen. Varmeeffekten er veldokumenteret, og den danner baggrund for de nuværende grænseværdier for radio- og mikrobølger.

Enkelte europæiske lande har med forskellige begrundelser fastsat egne grænseværdier for befolkningens udsættelse for radio- og mikrobølger. Begrundelsen for dette kan være en påstået øget sygdomsrisiko, frygt i befolkningen eller andre forhold. Fastsættelsen af disse specifikke nationale grænseværdier vurderes ikke at have baggrund i videnskabelig forskning eller i de internationale anbefalinger sat af EU eller WHO.

Den øgede brug af trådløse teknologier har medført højere niveauer af radio- og mikrobølgestråling i vores omgivelser, men strålingsniveauerne er stadig væsentligt lavere end de anbefalede grænseværdier.

Mere om grænseværdier

Grænseværdier opgives i måleenheden SAR (specific absorption rate) og måles i watt per kilogram (W/kg). Der er også fastsat grænseværdier for feltstyrken af magnetfelter (Tesla, T), feltstyrken af elektriske felter (volt per meter, V/m) og effekttætheder (watt per kvadratmeter, W/m2) for ikke-ioniserende stråling.

Grænseværdierne bygger på forsøg med celler og dyr og på erfaringer fra studier af mennesker, og er baseret på varmepåvirkninger forårsaget af radio- og mikrobølger. For at tage højde for usikkerheder og minimere sundhedsskadelige effekter indeholder grænseværdierne en sikkerhedsmargin svarende til en faktor 10 til 50. 

I EU opererer man med en SAR-grænseværdi på 2 W/kg gældende for markedsføringen af mobiltelefoner, trådløse telefoner, babyalarmer mv. Det betyder, at producenterne af trådløst udstyr er forpligtede til at holde produktets maksimale SAR-værdi under 2 W/kg, hvis produktet skal kunne markedsføres i et EU-land.

Hvor høje er strålingsniveauerne?

Her er en oversigt over en række undersøgelser af strålingsniveauerne som mobilmaster, mobiltelefoner og trådløse netværk kan give anledning til.

 

Ålborg Universitet offentliggjorde i 2004 en rapport, som omfatter målinger af strålingsniveauerne fra mobilmaster i Ålborg. Den højeste måleværdi var cirka 100 mW/m2, hvilket er 100 gange lavere end den anbefalede grænseværdi. 

Læs mere

Mikrobølger fra trådløse netværk og bærbare computere øger primært strålingsniveauerne indendørs. Målinger af strålingsniveauerne på en svensk skole blev i 2009 foretaget af den svenske strålebeskyttelsesmyndighed. Den højeste målte værdi var 1,8 mW/m2, målt i et klasselokale med en WiFi-router og fire bærbare computere, der streamede film fra internettet. Denne værdi var cirka 5500 gange lavere end den anbefalede grænseværdi: 

Læs mere

Den svenske strålebeskyttelsesmyndighed har målt strålingsniveauerne i og omkring flere svenske byer. De målte værdier har varieret imellem 6,7 og 0,2 mW/m2, alt efter om værdierne er blevet målt i eller uden for byerne. De største bidrag til de målte værdier var mobilmaster til 2G og 3G telekommunikation, efterfulgt af mobilmaster til 4G (PubMed):

Læs mere

Målinger foretaget i Schweiz og Belgien viste en markant stigning i strålingsniveauerne i perioden 2011-2012. Stigningen forklaredes med det stadigt større behov for dataoverførsel via mobilnettet, hvilket har øget strålingsniveauerne fra mobilmaster. Den højeste målte værdi (1,1 V/m) blev målt i et tog i Bruxelles. Til sammenligning er den anbefalede grænseværdi mellem 28 og 61 V/m, afhængigt af frekvens (PubMed): 

Læs mere

I den spanske region Catalonien har regeringen siden 2009 overvåget og dokumenteret intensiteten af radio- og mikrobølgestråling i nærheden af mobilmaster, ved hjælp af fast installerede måleinstrumenter. Desuden er der blevet foretaget målinger på mere end 4.500 forskellige steder i Catalonien med håndholdte måleinstrumenter. Målingerne har dokumenteret, at strålingsniveauerne har været svagt stigende i perioden 2013-2017. Det gennemsnitlige strålingsniveau for 2017 blev målt til 2,1 V/m, hvilket er 20-30 gange lavere end de anbefalede grænseværdier: 

Læs mere

Målinger i australske børnehaver blev i 2016 præsenteret i en videnskabelig artikel. De målte værdier var cirka 100 gange lavere end de anbefalede grænseværdier. Målingerne viste, at WiFi-routere i børnehaver bidrager meget lidt til børns samlede eksponering sammenlignet med fx signaler fra mobilmaster. Målingerne sagde dog ikke noget om børns eksponering fra tablets (iPads mv.), da ingen af de pågældende børnehaver brugte tablets på det tidspunkt, hvor målingerne blev foretaget (PubMed): 

Læs mere

Rambøll har i 2019 foretaget målinger af strålingsniveauerne fra mobilmaster ni forskellige steder i København. De højeste målte strålingsniveauer i gadeplan lå over 200 gange lavere end grænseværdien:

Læs mere

Den norske strålebeskyttelsesmyndighed har analyseret målinger af strålingsniveauerne fra mobilmaster forskellige steder i og omkring Kristiansand i perioden 2013-2019. De højeste værdier var cirka 300 gange lavere end de anbefalede grænseværdier. Målingerne indikerer, at indførelsen af 4G telekommunikation ikke nødvendigvis har medført højere strålingsniveauer: 

Læs mere

Opdateret 10 JUL 2020