Engelsk

Andre trådløse apparater

Ud over mobiltelefoner og trådløse netværk bruges trådløs teknologi også i en række af hverdagens apparater.

Babyalarmer

Trådløse babyalarmer består af en babyenhed (sender) og en forældreenhed (modtager), som kommunikerer med hinanden via radio-eller mikrobølger med lav intensitet og dermed kort rækkevidde. 

Babyenheden indeholder en mikrofon, som typisk aktiveres ved lydniveauer, der overskrider en forudindstillet tærskelværdi. Når det sker, kommunikerer babyenheden signalet videre til forældreenheden. Babyenheden udsender således kun radio- eller mikrobølger, når der overføres signaler, hvilket normalt kun sker i korte tidsrum. Under normal brug er eksponeringen fra babyenheden lav, da radiobølgernes intensitet aftager kraftigt med afstanden. Der er ikke grund til at mistænke babyalarmer for at have negativ indflydelse på helbredet.

Trådløse el-, vand- og varmemålere (smart meters)

Trådløse målere til fjernaflæsning, såkaldte smart meters, gør brug af radio- eller mikrobølger til automatisk kommunikation af måledata imellem en husstand og en udbyder af elektricitet, vand eller varme.

Smart meters bliver en mere og mere udbredt teknologi til aflæsning af el, vand og varme blandt landets husstande. Som tilfældet er for routere til trådløse netværk, opholder man sig dog sjældent tæt på kilden. Til trods for at måleren altid er tændt, udsendes radio- eller mikrobølgerne kun under dataoverførsel, hvilket sker i meget begrænsede tidsrum. Eksponeringen fra smart meters er derfor lav sammenlignet med den, man får fra fx mobiltelefoner eller mobilmaster. Der er ikke grund til at mistænke smart meters for at have negativ indflydelse på helbredet.

Helserisikovurdering af smart meters: Udtalelse fra det franske agentur for sundhed og sikkerhed i fødevarer, miljø og arbejde (ANSES, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety): Smart meters: health risks unlikely

Karakterisering af strålingsniveauerne fra smart meters (videnskabelig artikel, PubMed): Characterization of radiofrequency field emissions from smart meters

Simuleret eksponering af børn og voksne tæt på et smart meter (videnskabelig artikel, IEE Xplore): A Study of RF Dosimetry from Exposure to an AMI Smart Meter

Trådløse telefoner

En trådløs telefon består af en håndholdt telefon og en basestation, som kommunikerer med hinanden over korte afstande ved hjælp af radiobølger. Telefonen og basestationen udsender primært radiobølger i forbindelse med samtale – når systemet ikke er i brug, udsender basisstationen svage synkroniseringssignaler med lav intensitet.

Ældre trådløse telefoner udsender radiobølger med fast sendestyrke under samtale. Nyere modeller, der anvender de såkaldte Eco DECT eller Eco DECT Plus funktioner, kan dog ligesom mobiltelefoner tilpasse sendestyrken dynamisk efter afstanden til basestationen – jo kortere afstand des bedre forbindelse, og dermed lavere sendestyrke og eksponering.

Trådløse telefoner virker over forholdsvis korte afstande og giver derfor anledning til lave eksponeringsniveauer sammenlignet med mobiltelefoner. Der er ikke grund til at mistænke hverken selve telefonerne eller basestationerne for at have negativ indflydelse på helbredet.

Opdateret 22 JUL 2019