Engelsk

Vejledninger

Sundhedsstyrelsen udgiver en række vejledninger om behandling af stofmisbrug. Her finder du de nyeste vejledninger.

Vejledningerne er primært til brug for sundhedsfagligt personale i kommuner og regioner.

Lægelig behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer

De helbredsmæssige skadevirkninger af kokainmisbrug er mangeartede og kan være ganske alvorlige, ultimativt dødelige. De identificeres sjældent af sundhedspersonalet som værende relateret til misbruget.

Vejledningen beskriver derfor de symptomer, lægen skal være opmærksom på samt den lægelige behandling af personer med misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer. Vejledningen skal sikre, at patienter, der har et misbrug af disse stoffer, bliver diagnosticeret og behandlet korrekt.

Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer

Behandling af akutte rusmiddelforgiftninger

Rusmidler omfatter blandt andet opioider, centralstimulerende stoffer, hallucinogener, cannabis, benzodiazepiner og alkohol. Akutte rusmiddelforgiftninger kan medføre komplekse kliniske tilstande, som særligt optræder ved blandingsmisbrug, og som i værste fald kan medføre døden.

Vejledningen om rusmiddelforgiftning skal medvirke til at sikre en relevant og tilstrækkelig behandling af patienter med akutte rusmiddelforgiftninger, uanset hvilket rusmiddel der er årsag til forgiftningen. Vejledningen beskriver dels symptomer og dels den lægelige behandling, som patienter med akutte rusmiddelforgiftninger skal modtage i akutmodtagelser, herunder på de somatiske og psykiatriske skadestuer.

Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer  

Substitutionsbehandling med metadon og buphrenophin

Vejledningen er en præcisering af de allerede gældende regler for den lægelige behandling for stofmisbrug. Vejledningen er udarbejdet med særligt henblik på brug i den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling i kommunerne, men vejledningen vil være gældende uanset hvor lægelig behandling af stofmisbrugere finder sted, det være sig i almen praksis, i sygehusregi eller i Kriminalforsorgen. Til vejledningen er knyttet en række bilag til forskellige kapitler, der uddyber de faglige problemstillinger.

Vejledning læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin

Læse- og printvenlig version

Ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed

Vejledningen supplerer ovenstående vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Vejledningen gælder udelukkende for anvendelse af injicerbar heroin. I vejledningen fastsættes regler om ordination af og behandling med diacetylmorphin (heroin).

Vejledning om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed  

Bekendtgørelse om ordination af heroin som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug  

Opdateret 08 MAJ 2019