Engelsk

Gældende specialeplan

Oplysninger om den nuværende specialeplan og løbende opdatering af specialevejledninger fremgår på denne side og på undersiderne for hvert speciale, som fremgår i menuen.

Specialeplanen er aktuelt under revision, og den nye specialeplan 2017 erstatter pr. 1. juni 2017 den hidtidige specialeplan 2010. Der vil være funktioner, som afventer endelig placering i Specialeplan 2017. Indtil de endelige godkendelser foreligger, vil placeringerne i Specialeplan 2010 være gældende. Specialeplan 2010 kan findes under de enkelte specialer i menuen.

Gældende specialeplan 2017

Specialeplan 2017 beskriver, hvilke sygehuse der må varetage de specifikke specialfunktioner.

Specialfunktionerne opdeles i regionsfunktioner, som der typisk er en eller få af i hver region, og højt specialiserede funktioner, som er samlet et eller få steder i landet. Specialfunktionerne udgør ca. en tiendedel af sygehusopgaverne. Af specialevejledningen for hvert af de 36 lægelige specialer på sygehusene fremgår Sundhedsstyrelsens anbefalinger for hovedfunktionerne i specialet samt krav til og placeringen af specialets specialfunktioner (regions- og højt specialiserede funktioner). Specialevejledningerne kan findes under hvert enkelt speciale i menuen.

For krav til varetagelse af specialfunktioner henvises til specialevejledningerne samt til "Generelle principper, krav og anbefalinger for specialeplanlægning" og Sundhedsstyrelsens generelle brev til ansøgere om varetagelse af specialefunktioner. Disse notater samt øvrigt baggrundsmateriale, herunder notat vedrørende formaliserede samarbejdsaftaler, kan findes ved hjælp af linkene nederst på siden.

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der for udviklingsfunktioner gælder særlige krav. De generelle krav og rammer for varetagelse af udviklingsfunktioner er beskrevet i Sundhedsstyrelsens notat vedr. udviklingsfunktioner.

Grundlaget for specialeplanen var en systematisk gennemgang af hvert speciale med henblik på at opstille kravene til specialfunktioner i det pågældende speciale. Kravene ligger til grund for Sundhedsstyrelsens godkendelse af funktionerne. I alt er der på tværs af de 36 lægelige specialer på sygehusene cirka 1.100 specialfunktioner.

Ændringer til gældende specialeplan

Mulighederne for diagnostik og behandling udvikler sig løbende og det gør organiseringen af sundhedsvæsenet også. Sundhedsstyrelsen gennemfører de nødvendige justeringer løbende, ligesom hele specialeplanen revideres med jævne mellemrum.

Som led i den løbende opfølgning på specialeplanen foretages der indimellem ændringer til den gældende specialeplan. Du kan læse mere om disse på undersiderne for hvert enkelt speciale i menuen.

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Det er kun muligt at søge om varetagelse om en allerede placeret funktion eller om oprettelse af nye funktioner, hvis Sundhedsstyrelsen og Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning finder særskilt behov derfor. I så fald vil styrelsen igangsætte en egentlig ansøgningsproces for de relevante funktioner.

Baggrundsmateriale

Vejledning nr. 9053 af 27. januar 2014 om udmøntning af sundhedslovens § 208 om specialeplanlægningSpecialeplanlægning: Begreber, principper og krav (april 2015)
Opdateret 10 APR 2019