xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsens Udvalg for Psykiatri

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri har til opgave løbende at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen vedrørende den samlede sundhedsfaglige indsats for mennesker med psykiske lidelser. Formålet er at medvirke til en hensigtsmæssig udvikling og en stadig forbedring af kvaliteten på området.

Udvalgets opgaver

Udvalget for Psykiatri har følgende opgaver:

  • Følge udviklingen på psykiatriområdet, herunder effekten af nationale, regionale og kommunale initiativer og planer.
  • Løbende vurdere udviklingen på psykiatriområdet og hvor relevant fremkomme med anbefalinger og forslag til initiativer, herunder forebyggende indsatser inden for mental sundhed.
  • Bidrage til at understøtte nationale tiltag på området såsom handlingsplaner mv.
  • Bidrage til at sikre faglig udvikling og vidensdeling.

Kommissorium

Se kommissorium for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri

Medlemmer af Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri

Navn Udpeget af
Titel
Charlotte Hosbond
Sundhedsstyrelsen
Enhedschef, Sygehusplanlægning (formand)
Carlo V. Andersen Sundheds- og Ældreministeriet Kontorchef
Sabine Godsvig Laursen
Sundheds- og Ældreministeriet
Fuldmægtig, Center for Forebyggelse og Psykiatri
Elisabeth Marian Thomassen
Socialstyrelsen
Kontorchef
Mie Henriette Eriksen
Børne- og Socialministeriet
Kontorchef, Kontor for Udsatte Voksne og Civilsamfund
Ida Hageman
Region Hovedstaden
Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri
Claus Lassen Graversen
Region Midtjylland
Sygeplejefaglig direktør, Region Midtjylland
Søren Bredkjær
Region Sjælland
Vicedirektør, Region Sjælland
Thomas I. Jensen
Danske Regioner
Kontorchef, Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
Janet Samuel
KL
Kontorchef, KL
Mikkel Boje
KL
Direktør, Københavns Kommunes socialforvaltning
Reinhold Schäfer
Kommunal repræsentant, Ringsted Kommune
Leder, Socialpsykiatrien/
Rådgivningscentret for misbrug
Ane Stallknecht
Odsherred Kommune, udpeget af KL Centerchef, Center for børn, unge og familie i Odsherred Kommune
Dea Kehler Sadeghnia
Lægevidenskabelige Selskaber
Afdelingslæge, Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers
Kaj Sparle Christensen
Dansk Selskab for Almen Medicin
Undervisningsassistent, Seniorforsker
Gitte Ahle
Dansk Psykiatrisk Selskab
Speciallæge og formand, Dansk Psykiatrisk Selskab
Kirsten Ilkjær
Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Psykiatrisk Selskab
Mikkel Vossen Rasmussen
Dansk Psykiatrisk Selskab
Dansk Psykiatrisk Selskab
Linda Hardisty Bramsen
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
Ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrien Formand for BUP-DK
Hanne Børner
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
Speciallæge, Næstformand for BUP-DK
Lene Berring
Dansk Sygepleje Selskab
Formand for Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker
Poul Erik Ravnsmed
Dansk Sygepleje Selskab
Ledende oversygeplejerske
Eva Secher Mathiasen
Dansk Psykolog Forening
Formand for Dansk Psykolog Forening
Ole Nielsen
Dansk Psykolog Forening
Specialpsykolog
Knud Kristensen
Landsforeningen SIND
Formand for SIND
Nils Holmquist Andersen
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP)
Talsmand, LAP
Jens Peter Eckardt
Bedre Psykiatri
Chefanalytiker
Eva Merete Benfeldt
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sektionsleder, Styrelsen for Patientsikkerhed
Dorte Johansen
Sundhedsdatastyrelsen
Oversygeplejerske
Lene Nyboe
Danske Fysioterapeuter/ Ergoterapeutforeningen
Fysioterapeut, ph.d.
Astrid Hald
Børne- og Socialministeriet, Kontoret for Udsatte Børn
Fuldmægtig, Børne- og Socialministeriet Kontoret for Udsatte Børn
Poul Videbech
Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup
Professor, overlæge, dr.med., leder, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup, Sagkyndig i psykiatri
Birgitte Moltke
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, RH Psykiatri
Klinikchef, Ph.d. Sagkyndig i psykiatri
cc
Anne Hedemann Nielsen
   
cc
Anne Skov Christensen
   
cc
Nikoline Hauggard Jensen
   

Sekretariat

Navn  Enhed 
Charlotte Hosbond Enhedschef i SYP, Sundhedsstyrelsen
Niels Sandø Pedersen
Enhedschef FOBU, Sundhedsstyrelsen
Narin Amin
Fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen
Nina Eskildsen  Sekretær, Sundhedsstyrelsen

Organisering af arbejdet

Formandsskab

Sundhedsstyrelsen varetager formandskab for udvalget.

Sekretariatsfunktion

Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for arbejdet. Sekretariatet indkalder til møder, udarbejder mødedagsordener og udsender mødereferater. Chefer og medarbejdere fra Sundhedsstyrelsens relevante afdelinger vil deltage i udvalgets møder efter behov.

Mødereferat

Sundhedsstyrelsen udarbejder beslutningsreferat fra udvalgets møder. Referatet sendes til kommentering senest 2 uger efter mødets afholdelse med henblik på gruppens bemærkninger og skriftlige godkendelse inden for en fastsat tidsfrist. Godkendte referater offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Tidsplan

Der afholdes som udgangspunkt 2 til 4 møder årligt. Der kan endvidere afholdes møder ad hoc, hvis Sundhedsstyrelsen finder behov derfor.

Opdateret 07 JUN 2021