xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Symptomlindrende behandling - overvej effekt og alternativer

Lægemiddel

Protonpumpehæmmere (PPI)

 • Esomeprazol 
 • Lansoprazol 
 • Omeprazol 
 • Pantoprazol 
 • Rabeprazol 

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • ved funktionel dyspepsi (symptomer uden organisk forklaring)
 • ved ukompliceret ulcus (ingen blødning eller perforation), når patienten er symptomfri (tager op til 4 uger)
 • ved ophør af ulcerogene lægemidler fx NSAID (inkl. ASA) og SSRI, hvor PPI alene er givet som ulcusprofylakse.

PPI er bl.a. associeret med øget risiko for pneumoni ved korttidsbehandling samt tarminfektioner og frakturer ved langtidsbehandling.

Hvordan kan du seponere?

Seponér brat eller ved udtrapning, hvor dosis halveres hver 4. uge. 

Efter behandling i mere end 8 uger kan der forekomme øget syresekretion (rebound). Anvend i disse tilfælde syreneutraliserende midler p.n. i en periode.

Kilder

Haastrup, P & Jarbøl, D. Behandling med protonpumpehæmmere – forbrugsmønstre, indikationer og behandlingsvarighed. Rationel farmakoterapi. 2015;11.

Esbech, P. & Hallas, J. De oversete bivirkninger. Rationel farmakoterapi. 2020;5.

Produktresume.dk

Midler mod kvalme

 • Metoclopramid [AC]
 • Domperidon

Hvornår kan du overveje seponering ? 

Seponér:

 • inden for 5 dage for metoclopramid 
 • inden for 7 dage for domperidon

Der er set alvorlige bivirkninger, fx ekstrapyramidale og kardielle bivirkninger.

Hvordan kan du seponere ?

Seponér brat.

Kilder

Lægemiddelstyrelsen. Nyt om bivirkninger #11 Årgang 4. 2013.

Lægemiddelstyrelsen. Nyt om bivirkninger #4 Årgang 5. 2014.

Øhlenschlager, T. & Øhrberg Krag, M. Nye anbefalinger for de motilitetsstimulerende, antiemetiske lægemidler. Rationel farmakoterapi. 2015;12.

Produktresume.dk

Loop-diuretika

 • Bumetanid 
 • Furosemid 

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér: 

 • ved ukompliceret hypertension
 • ved perifere ødemer uden kardiel årsag 

Nedtrap til lavest mulig dosis:

 • ved hjerteinsufficiens. Effekten er kun symptomatisk. 

 Diuretika er hyppig årsag til indlæggelser pga. fald, elektrolytforstyrrelser mv.

Hvordan kan du seponere?

Seponér ved nedtrapning

Husk vægt- og elektrolytkontrol og hold øje med evt. recidiv af inkompensation

Kilder

Dansk Hypertensionsselskab. Hypertensio Arterialis – Behandlingsvejledning 2015. 2015.

Dansk Cardiologisk Selskab. 5.5.1 Farmakologisk behandling af HFrEF. I: National kardiologisk behandlingsvejledning. 2020

Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje: Behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne. 2017.

Produktresume.dk

Midler mod overaktiv blæresyndrom

Fx:

 • Solifenacin [AC]
 • Tolterodin [AC]
 • Fesoterodin (Toviaz) [AC]
 • Trospiumchlorid [AC]
 • Mirabegron (Betmiga) 

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • efter 1-2 måneders behandling ved manglende effekt
 • ved permanent kateter

Overvej seponering:

 • ved langvarig behandling

Midlerne har beskeden effekt, mange bivirkninger og interaktioner

Hvordan kan du seponere? 

Seponér brat.

Kilder

Hedegaard, L., Lander. A. & Andersen, J. Farmakologisk behandling af overaktiv blæresyndrom – hvad skal jeg nu vælge?. Rationel farmakoterapi. 2017;2.

Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje. Urininkontinens hos kvinder. 2020.

Produktresume.dk

NSAID

Fx:

 • Ibuprofen 
 • Naproxen 
 • Diclofenac 
 • Celecoxib 

Hvornår kan du overveje seponering? 

Seponér:

 • ved kroniske smerter uden inflammatorisk komponent
 • ved svært nedsat nyre- eller leverfunktion
 • ved svær hjerteinsufficiens og/eller svær iskæmisk hjertesygdom 
 • ved blødningstendens fx ved AK-behandling

Overvej seponering:

 • ved hjertekarsygdom eller høj risiko for det
 • ved høj risiko for ulcuskomplikation
 • ved samtidig behandling med andre lægemidler, som øger blødningsrisikoen (fx trombocythæmmere, systemisk glukokortikoid eller SSRI)
 • ved samtidig behandling med NSAID + diuretika + ACE-hæmmere/AT-II-antagonister pga. risiko for nyresvigt (triple whammy)

Hvordan kan du seponere?

 • Seponér brat.

Kilder

Sundhedsstyrelsen. Den Nationale Rekommandationsliste. Farmakologisk behandling af kroniske nociceptive smerter. 2018.

Pedersen, L. Lægemiddeldosering ved nedsat nyrefunktion og anvendelse af eGFR. Rationel farmakoterapi. 2012;5.

Dansk Cardiologisk Selskab. NSAID behandling hos patienter med hjertekarsygdom. DCS holdningspapir 2016 nr. 1. 2016

Dansk Cardiologisk Selskab. 5.6 Medicin som skal undgås ved hjertesvigt. 2020.

Lund, M., Krogh Madsen, G., Gram-Hansen, J. & Pfeiffer-Jensen, M. Farmakologisk behandling af akutte smertetilstande i bevægeapperatet. Rationel farmakoterapi. 2020;8

Schougaard Christiansen, M. L., Gregersen, T. & Siersbæk, M. Lægemiddelinteraktioner i almen praksis. Rationel farmakoterapi 2020;2.

Produktresume.dk

Muskelafslappende midler

 • Chlorzoxazon (fx Klorzoxazon ”DAK”) ▲
 • Baklofen ▲ [AC]
 • Tizanidin ▲ [AC]

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • ved akut, uspecifikt lændehold

 

Overvej seponering:

 • ved øvrige tilstande

Midlerne har ringe effekt og mange CNS-relaterede bivirkninger som fx svimmelhed og træthed.

Hvordan kan du seponere?

 • Chlorzoxazon: seponér brat.
 • Baklofen: aftrap over 1-2 uger.
 • Tizanidin: aftrap efter længere tids brug. 

Kilder

Moll Harboe, K. & Pfeiffer Jensen, M. Akut uspecifikt lændehold. Rationel farmakoterapi. 2013;7.

Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering. Ondt i ryggen. Forekomst, behandling og forebyggelse i et MTV-perspektiv. Medicinsk Teknologivurdering Serie B. 1999

Produktresume.dk

Opioider

Fx: 

 • Tramadol 
 • Kodein 
 • Morfin 
 • Oxycodon (fx OxyContin) ▲
 • Fentanyl 
 • Buprenorphin 

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • fast dosering af hurtigtvirkende opioider
  Anvend i stedet depotmorfin, der giver bedre døgndækning, færre gennembrudssmerter og mindre euforiserende effekt
 • smerteplastre hos patienter, som kan tage tabletter
  Plastre er forbundet med større variation i biotilgængelighed og flere utilsigtede hændelser. Overvej fortsat indikation for opioid særligt ved lavdosisplastre. Ved behov for opioid, omlæg til depotmorfin
 • kodein
  Den smertestillende effekt skyldes, at kodein omdannes til morfin. Ca. 10 % af befolkningen kan ikke omdanne kodein til morfin. 25 mg kodein ≈ 2,5 mg morfin

Overvej seponering:

 • ved kroniske, non-maligne smerter
  Pga. sparsom evidens for effekt og bivirkninger. Ved behov for opioid begræns dosis til max 100 mg morfinækvivalenter per døgn
 • af tramadol
  Tramadol kan give serotonerge bivirkninger, som forstærkes ved samtidig brug af serotonerge lægemidler (fx antidepressiva og triptaner). Ca. 10 % af befolkningen kan ikke omdanne tramadol til den aktive metabolit. 50 mg tramadol ≈ 10 mg morfin

Hvordan kan du seponere?

Seponering af opioider bør ske efter individuel plan

Efter kortvarig behandling (< 6 uger): reducér døgndosis med 10-20 % hver 3-5 dag

Efter langvarig behandling: reducér døgndosis med 5-20 % med 1-2 ugers mellemrum

Giv ikke oral opioid inden for ca. 18 timer efter fjernelse af fentanyl-plastre og ca. 24 timer efter buprenorphin-plastre.

Klip ikke depotplastre over

Kilder

Sundhedsstyrelsen, Den Nationale Rekommandationsliste. Farmakologisk behandling af kroniske nociceptive smerter. 2018.

Glintborg, D. Pas på med smerteplastrene. Rationel farmakoterapi. 2010;5.

Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje. Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet. 2018.

Sundhedsstyrelsen. Vedledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Vejledning nr 9523 af 19/06/2019.

Højsted, J., Lund, M., Jarlbæk, L. & Krogh Madsen, G. Brug af opioider ved kroniske nociceptive, ikke-maligne smerter. Rationel farmakoterapi. 2018;3.

Højsted, J, Krog Madsen, G. & Lund, M. Aftrapning af opioider. Rationel farmakoterapi. 2019;1.

Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje. Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter. 2018.

Kasch, H., Gram Hansen, J., Lund, M. & Brix Finnerup, N. Neuropatiske smerter med fokus på håndtering af farmakologisk behandling i almen praksis. Rationel farmakoterapi. 2018;7.

Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark. Indsatser for Rationel Farmakoterapi. Sundhedsstyrelsen. Smerteguide. 2019.

Esbech, PS., Knudsen, P & Haastrup, MB. Vær opmærksom på vanskelighederne knyttet til brugen af medicinske plastre. Rationel farmakoterapi. 2020; 11.

Produktresume.dk

Paracetamol ved kroniske non-maligne smerter

 • Paracetamol

Hvornår kan du overveje seponering?

Overvej seponering:

Effekt ved langtidsbehandling (> 6 uger) er ikke undersøgt, men nogle kan have gavn af behandlingen.

Hvordan kan du seponere?

Seponér brat.

Kilder

Sundhedsstyrelsen. Den Nationale Rekommandationsliste. Farmakologisk behandling af kroniske nociceptive smerter. 2018.

Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark. Indsatser for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Smerteguide. 2019.

Produktresume.dk

Benzodiazepiner 

Fx: 

 • Diazepam
 • Oxazepam 
 • Alprazolam 
 • Nitrazepam

 • Triazolam (Halcion)▲

 • Chlordiazepoxid (fx Risolid) ▲

Hvornår kan du overveje seponering? 

Seponér:

 • ved angst og uro inden for 4 uger
  Behandling bør ikke overstige 4 uger pga. risiko for afhængighed. Effekten aftager efter 3-4 mdr., mens nogle af bivirkningerne kan bestå
 • ved angst og uro inden for 2 uger
  Den søvnfremkaldende virkning aftager hurtigt, mens bivirkningerne består (fx dagsedation, svimmelhed med øget faldtendens og kognitiv svækkelse)

Hvordan kan du seponere? 

Efter kortvarig behandling (almindeligvis 1-2 uger og højst 4 uger): seponér over få dage

Efter langvarig behandling: reducér dosis med ca. 10-20 % hver anden uge. Ved seponeringssymptomer: forlæng tiden mellem dosisreduktionerne, eller foretag langsommere dosisreduktion. Kan især være nødvendigt sidst i forløbet

Kilder

Sundhedsstyrelsen. Vedledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Vejledning nr 9523 af 19/06/2019.

Svendsen, ALO. & Haastrup, MB. Aftrapning af benzodiazepiner. Rationel Farmakoterapi 2020;9.

Christensen, KS., Jørgensen, MB., Jennum, P & Christensen, ST . Håndtering af insomni hos voksne i almen praksis. Rationel farmakoterapi. 2018;8.

Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledning om helbredskrav til kørekort. 2017.

Produktresume.dk

Benzodiazepinlignende stoffer ved søvnbesvær

Fx:

 • Zopiclon 
 • Zolpidem 

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • inden for 2 uger

Den søvnfremkaldende virkning aftager hurtigt, mens bivirkningerne består (fx dagsedation, svimmelhed med øget faldtendens og kognitiv svækkelse)

Hvordan kan du seponere?

Efter kortvarig behandling (almindeligvis 1-2 uger og højst 4 uger): seponér over få dage

Efter langvarig behandling: reducér dosis med ca. 10-20 % hver anden uge. Ved seponeringssymptomer: forlæng tiden mellem dosisreduktionerne, eller foretag langsommere dosisreduktion. Kan især være nødvendigt sidst i forløbet

Kilder

Sundhedsstyrelsen. Vedledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Vejledning nr 9166 af 19/06/2019.

Svendsen, ALO. & Haastrup, MB. Aftrapning af benzodiazepiner. Rationel Farmakoterapi 2020;9.

Christensen, KS., Jørgensen, MB., Jennum, P & Christensen, ST . Håndtering af insomni hos voksne i almen praksis. Rationel farmakoterapi. 2018;8.

Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledning om helbredskrav til kørekort. 2017.

Produktresume.dk

Sederende antihistaminer

 • Promethazin ▲ [AC]
 • Cyclizin (fx Marzine)▲ [AC]

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • ved søvnløshed

Effekten er lille til moderat, og der udvikles hurtigt tolerance. Risiko for dagsedation. Der er rapporteret tilfælde af misbrug

Ved brug af sederende antihistaminer bør der sædvanligvis udstedes kørselsforbud i 24 timer efter indtagelsen  

Hvordan kan du seponere? 

Seponér brat.

Kilder

Lægemiddelstyrelsen. Nyt om bivirkninger #11 Årgang 5. 2014.

Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledning om helbredskrav til kørekort. 2017.

Sundhedsstyrelsen. Vedledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Vejledning nr 9523 af 19/06/2019.

Christensen, KS., Jørgensen, MB., Jennum, P & Christensen, ST. Håndtering af insomni hos voksne i almen praksis. Rationel farmakoterapi. 2018;8.

Produktresume.dk

Midler mod depression

Fx: 

 • Sertralin  
 • Citalopram 
 • Duloxetin 
 • Venlafaxin  
 • Mirtazapin [AC] 
 • Nortriptylin (Noritren) [AC]  

Hvornår kan du overveje seponering?

Overvej seponering:

 • ved depression efter ½-1 års symptomfrihed hos patienter, som kun har haft én depressiv episode

Hvis patienten har haft en eller flere depressioner tidligere, eller hvis andre risikofaktorer for tilbagefald er til stede, anbefales det at fortsætte behandlingen i minimum 2 år efter opnået remission.
Fortsat behov for behandling revurderes årligt

 • ved demens uden kendt affektiv sygdom efter ½-års behandling 

Hvordan kan du seponere?

Seponér ved langsom udtrapning over én til flere måneder efter en individuel plan. Reducér dosis fx med 25-50 % med 1-2 ugers mellemrum.

Kilder

Dansk Selskab for Almen Medicin, Klinisk vejledning for almen praksis. Den ældre patient, 2012, side 51

Sundhedsstyrelsen. Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler. Vejledning nr, 9899 af 11/11/2014.

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, Behandlingsvejledning for almen praksis. Unipolar depression. 2015

Sundhedsstyrelsen. National Klinisk Retningslinje. Demens og Medicin. 2018.

Antipsykotika til personer med demens uden samtidig psykisk lidelse

1. generation fx:

 • Haloperidol (fx Serenase) [AC]

2. generation fx:

 • Aripiprazol [AC]
 • Olanzapin [AC]
 • Quetiapin [AC]
 • Risperidon [AC] 

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • al behandling med 1. generations antipsykotika

Risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger og QT-forlængelse er lavere for 2. generations antipsykotika

 • langvarig behandling med 2. generations antipsykotika (>3 mdr.)

Behandling med antipsykotika kan føre til øget dødelighed hos personer med demens

Revurder jævnligt fortsat indikation for behandlingen, også selvom behandlingen er startet på hospital eller hos speciallæge i psykiatri. I tilfælde, hvor langvarig behandling er indiceret, sker behandlingen i samarbejde med speciallæge i psykiatri

Hvordan kan du seponere?

Seponér ved udtrapning

Lavdosisbehandling kan seponeres brat

Kilder

Chin Tan, FC., Christensen, MB., Waldorff, F., Larsen, C. & Pedersen. H. Behandling med antipsykotisk medicin er sjældent indiceret til personer med demens. Rationel farmakoterapi. 2018;11.

Sundhedsstyrelsens. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. Vejledning nr. 9276 af 06/05/2014. https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/9276

Produktresume.dk

Midler mod demens

 • Donepezil
 • Galantamin
 • Memantin  
 • Rivastigmin 

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • ved meget svær demens (fx sengeliggende uden sprog)

Overvej seponering:

Overvej løbende om der er effekt af behandlingen. Genoptag behandlingen i samråd med pårørende/plejepersonale ved markant forværring inden for 2-4 uger efter seponering.

OBS! Behandlingen optitreres til slutdosis iht. produktresume

Hvordan kan du seponere?

Seponér brat

Kilder

Sundhedsstyrelsen. National Klinisk Retningslinje. Demens og Medicin. 2018.

Produktresume.dk

Kinin

 • Kinin

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • ved hjertesvigt

Kinin er associeret med øget risiko for død hos patienter med hjertesvigt

 • ved Restless Legs Syndrome

Effekten er usikker, og der er risiko for konfusion samt interaktioner

Overvej seponering:

 • ved natlige lægkramper

Der er modstridende og ringe evidens for reduktion af krampernes antal og varighed og moderat evidens for reduktion af krampernes intensitet

Hvordan kan du seponere?

Seponér brat

Kilder

Gjesing A, Gislason GH, Christensen SB, Jørgensen ME, Mérie C, Norgaard ML, Poulsen HE, Gustafsson F, Køber L, Torp-Pedersen C, Andersson C. Use of quinine and mortality-risk in patients with heart failure--a Danish nationwide observational study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015 Mar;24(3):310-8. doi: 10.1002/pds.3746. Epub 2015 Feb 4. PMID: 25656791.

Jennum, P. Restless legs syndrome. Rationel Farmakoterapi. 2005;7.

El-Tawil S, Al Musa T, Valli H, Lunn MPT, Brassington R, El-Tawil T, Weber M. Quinine for muscle cramps. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD005044. DOI: 10.1002/14651858.CD005044.pub3

Produktresume.dk

Opdateret 20 NOV 2020