xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forebyggende behandling - overvej bivirkninger, restlevetid, NNT (og pris)

Lægemiddel

Antitrombotika: Acetylsalicylsyre

 • Acetylsalicylsyre (ASA) (fx Hjertemagnyl)

Hvornår kan seponering overvejes?

Seponér hos patienter:
 • uden manifest kardiovaskulær sygdom
 • med diabetes og lav risiko for kardiovaskulær sygdom

Overvej seponering hos patienter med diabetes og høj risiko for kardiovaskulær sygdom

ASA anbefales ikke som primær profylakse, da effekten ikke opvejer blødningsrisikoen.

Hvordan?

Seponér brat.

Kilder

DCS, 2018: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. Kap. 26, 27, 34

DSAM, 2018: iskæmisk hjerte-kar-sygdom

DSAM/DES, 2018: Farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Antitrombotika: ADP-hæmmere

ADP-hæmmere:

 • Clopidogrel (fx Plavix)
 • Prasugrel (Efient)
 • Ticagrelor (Brilique)

Hvornår kan seponering overvejes?

Seponér 1 år efter AKS

Ved AKS (Akut koronart syndrom) anvendes kombinationsbehandling med ASA og ADP-hæmmer i 1 år, med mindre anden behandlingsvarighed er angivet af kardiolog. Derefter seponeres ADP-hæmmer, og ASA fortsættes livslangt.

Hvordan?

Seponér brat.

Kilder

DCS, 2018: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. Kap. 1

Antitrombotika: Clopidogrel

 • (fx Plavix)

Seponér ½ år efter elektiv PCI ved stabil iskæmisk hjertesygdom

Efter PCI (Perkutan koronar intervention) anvendes kombinationsbehandling med ASA og clopidogrel i ½ år. Herefter seponeres clopidogrel. ASA-behandlingen fortsættes livslangt.

Hvordan?

Seponér brat.

Statiner

 • Atorvastatin (fx Zarator)
 • Fluvastatin (fx Lescol depot)
 • Lovastatin (Lovastatin)
 • Pravastatin (fx Pravastatin)
 • Rosuvastatin (fx Crestor)
 • Simvastatin (fx Zocor)

Hvornår kan seponering overvejes?

 Seponér hos patienter:

 • med kort forventet restlevetid (Den statistiske, gennemsnitlige restlevetid for henholdsvis en 75-, 85- og 95-årig: Mand: 11, 6 og 3 år; Kvinde: 13, 7 og 3 år (Danmarks Statistik))
 • der behandles med statiner som primær profylakse og har lav risiko for at dø af kardiovaskulær sygdom inden for 10 år (brug fx scorecard fra Dansk Cardiologisk Selskab, NVB, kap. 34: Forebyggelse af hjertesygdom) (< 5% [hos ældre < 10%]), med mindre der er markant forhøjelse af én enkelt risikofaktor.

Hvordan?

Seponér brat.

Kilde

DSAM, 2018: iskæmisk hjerte-kar-sygdom

Antibiotikaprofylakse ved recidiverende cystitis (UVI)

 • Pivmecillinam (fx Selexid)
 • Sulfamethizol (fx Lucosil)
 • Trimethoprim (fx Trimopan)
 • Nitrofurantoin (Nitrofurantoin)

Hvornår kan seponering overvejes? 

Seponér
Antibiotisk behandling til forebyggelse af recidiverende UVI frarådes generelt pga. manglende evidens for effekt og risiko for resistensudvikling.

Ved langtidsbehandling med nitrofurantoin kan der udvikles lungefibrose.

Hvordan?

Seponér brat.

Kilder

IRF, nov. 2016: Urinvejsinfektioner hos ældre 

Lægemiddelstyrelsen, 2015: Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Bisfosfonater ved systemisk glukokortikoidbehandling

 • Alendronat (fx Fosamax)
 • Risedronat (fx Risostad)

Hvornår kan seponering overvejes? 

Seponér 6-12 måneder efter ophør af systemisk glukokortikoidbehandling, hvis:
T-score er > -2,5, og patienten ikke har haft osteoporotiske brud.

Hvordan?

Seponér brat.

Kilder

Dansk Endokrinologisk Selskab, NBV: Glukokortikoid-induceret osteoporose, oktober 2018

Inhalationssteroid (ICS) ved KOL uden komponent af astma

 • ICS (fx Flixotide)
 • ICS + LABA (fx Seretide)
 • ICS + LABA + LAMA (fx Trimbow) [AC]

Hvornår kan seponering overvejes?

Seponér hos patienter i GOLD klasse A og B
Der er ingen indikation for behandling med ICS og øget risiko for bivirkninger, fx pneumoni og mundsvamp.

Overvej seponering hos patienter i GOLD klasse C og D
Der er kun indikation for ICS hos patienter med mindst 2 eksacerbationer og/eller mindst én hospitalsindlæggelse pga. KOL per år trods behandling med LABA+LAMA. Hos stabile patienter kan seponering forsøges.

Hvordan?

Seponér brat.

Mange foretrækker dog at halvere dosis først, og kommer der ikke forværring af symptomer eller exacerbation herefter, så seponér ICS helt.

Kilder

DSAM, 2017: KOL

IRF, august 2017: Medicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom – stabil fase og eksacerbationer 

IRF: National Rekommandationsliste for vedligeholdelsesbehandling af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) uden astmakomponent, 2017 

Inhalationsmedicin til astma og KOL

Alendronat ved osteoporose

 • Alendronat (fx Fosamax Ugetablet)

Overvej seponering efter minimum 5 år, hvis:

Patienten aldrig har haft lavenergifraktur i columna og hofte, og T-score (i hoften) efter behandlingen er > -2,5, samt at der ikke har været øvrige lavenergifrakturer (ekskl. columna og hofte) i perioden.

Derudover skal evt. udløsende årsager være korrigeret (fx. længerevarende prednisolonbehandling).

Hos patienter, der før eller efter opstart af behandling har haft en lavenergifraktur i columna og hofte, kan det være nødvendigt at fortsætte behandling i mere end 10 år, muligvis livslangt.

Der foreslås kontrol af BMD (knoglevævets mineraltæthed) 1-2 år efter behandlingsophør. Ved faldende BMD, som er større end måleusikkerheden på 5 %, kan det overvejes at genoptage behandlingen.

Hvordan?

Seponér brat.

Kilder 

Dansk Endokrinologisk Selskab, NBV: Osteoporose, oktober 2016

Dansk Knoglemedicinsk Selskab, Vejledning til udredning og behandling af osteoporose, 2012

IRF, februar 2019: Behandling af primær osteoporose i almen praksis

Opdateret 07 NOV 2019