xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forebyggende behandling - overvej bivirkninger og restlevetid

Lægemiddel

Trombocythæmmere: Acetylsalicylsyre

 • Acetylsalicylsyre (ASA) 

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • ved ingen manifest kardiovaskulær sygdom
 • ved diabetes og lav risiko for kardiovaskulær sygdom

 ASA anbefales ikke som primær profylakse, da effekten ikke opvejer blødningsrisikoen

Overvej seponering:

 • ved diabetes og høj risiko for kardiovaskulær sygdom

Enterocoating af ASA (fx Hjertealbyl) mindsker ikke risikoen for GI-bivirkninger 

Hvordan kan du seponere?

Seponér brat.

Kilder

Dansk Cardiologisk Selskab. 26. Diabetes og hjertesygdom. I: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. 2020.

Dansk Cardiologisk Selskab. 27. Arteriel hypertension. I: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. 2020.

Dansk Cardiologisk Selskab. 34. Forebyggelse af hjertesygdom. I: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. 2020.

Dansk Selskab for Almen Medicin. Behandling med antitrombotika. I: Iskæmisk hjerte-kar-sygdom. 2018.

Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Endokrinologisk Selskab, Farmakologisk behandling af type 2-diabetes. 2018.

Produktresume.dk

Trombocythæmmer i kombination med enten antikoagulerende behandling eller anden trombocythæmmer

Fx:

 • ASA og warfarin
 • ASA og DOAK (NOAK) (fx Xarelto)
 • ASA og ADP-hæmmer (fx Plavix)

Hvornår kan du overveje seponering?

Overvej seponering:

 • af enten trombocythæmmer eller antikoagulerende behandling, hvis der ikke er lagt en plan for det

Livslang kombinationsbehandling er meget sjældent indiceret. Efter akut kardiovaskulær sygdom (fx akut koronart syndrom eller visse typer apopleksi) gives det hos udvalgte patienter i en fast defineret periode, ofte 3-12 måneder. Derefter skal der ofte fortsættes med kun én type trombocythæmmer eller antikoagulerende behandling. Ved tvivlsspørgsmål bør man konferere med relevant specialist

Hvordan kan du seponere?

Seponér brat.

Kilder

Dansk Cardiologisk Selskab. 1. Akut koronart syndrom. I: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. 2020.

Dansk Cardiologisk Selskab. 3. Kronisk iskæmisk hjertesygdom. I: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. 2020.

Dansk Neurologisk Selskab. Forebyggende behandling efter iskæmisk apopleksi og TCI. I: Neurologiske Nationale Behandlingsvejledning (nNBV). 2020.

Produktresume.dk

Statiner

 • Atorvastatin
 • Fluvastatin
 • Lovastatin
 • Pravastatin
 • Rosuvastatin
 • Simvastatin

Hvornår kan du overveje seponering?

Seponér:

 • ved lav risiko for at dø af kardiovaskulær sygdom inden for 10 år, med mindre der er markant forhøjelse af én enkelt risikofaktor, kardiovaskulær sygdom, diabetes, kronisk nyresygdom eller familiær hyperkolesterolæmi
 • ved kort forventet restlevetid

Note til risikovurdering: Brug fx den europæiske SCORE-tabel for lavrisikolande fra: Dansk Cardiologisk Selskab, NBV, kap. 34: Forebyggelse af hjertesygdom.

Hvordan kan du seponere?

Seponér brat.

Kilde

Dansk Selskab for Almen Medicin. Dyslipidæmi. I: Iskæmisk hjerte-kar-sygdom. 2018

Dansk Cardiologisk Selskab. 34. Forebyggelse af hjertesygdom. I: National Kardiologisk Behandlingsvejledning. 2020.

Produktresume.dk

Forebyggelse med antibiotika ved gentagne urinvejsinfektioner

 • Pivmecillinam (fx Selexid)
 • Sulfamethizol 
 • Trimethoprim (Trimopan)
 • Nitrofurantoin 

Hvornår kan du overveje seponering? 

Seponér

Antibiotisk behandling til forebyggelse af gentagne UVI frarådes generelt pga. manglende evidens for effekt og risiko for resistensudvikling

Ved langtidsbehandling med nitrofurantoin kan der udvikles lungefibrose

Hvordan kan du seponere?

Seponér brat.

Kilder

Holm, A., Cordoba, G. & Wolff Sönksen, U. Urinvejsinfektioner hos ældre. Rationel Farmakoterapi. 2016;10. Lægemiddelstyrelsen, Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin. 2015 Produktresume.dk

Alendronat ved knogleskørhed 

 • Alendronat 

Hvornår kan vi overveje seponering?

Overvej seponering:

 • efter minimum 5 år, hvis patienten aldrig har haft lavenergifraktur i columna eller hofte, og T-score (i hoften) efter behandlingen er > -2,5, og at der ikke har været øvrige lavenergifrakturer (ekskl. columna og hofte) i perioden. Derudover skal evt. udløsende årsager være korrigeret (fx længerevarende prednisolonbehandling)

Hos patienter, der før eller efter opstart af behandling har haft en lavenergifraktur i columna eller hofte, kan det være nødvendigt at fortsætte behandling i mere end 10 år, muligvis livslangt

Der foreslås kontrol af BMD (knoglevævets mineraltæthed) 1-2 år efter behandlingsophør. Ved faldende BMD, som er større end måleusikkerheden på 5 %, kan det overvejes at genoptage behandlingen

Hvordan kan du seponere?

Seponér brat.

Kilder 

Dansk Endokrinologisk Selskab, Nationale Behandlings Vejledninger. Postmenopausal osteoporose, 2019.

Dansk Endokrinologisk Selskab, Nationale Behandlings Vejledninger. Behandling af mandlig osteoporose, 2019.

Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Vejledning til udredning og behandling af osteoporose. 2012.

Grønborg Laut, K., Reventlow, J. & Rejnmark, L. Behandling af primær osteoporose i almen praksis. Rationel farmakoterapi. 2019;2.

Produktresume.dk

Bisfosfonater ved systemisk glukokortikoidbehandling

 • Alendronat
 • Risedronat (fx Optinate Septimum)

Hvornår kan du overveje seponering? 

Seponér:

 • 6-12 måneder efter ophør af systemisk glukokortikoidbehandling, hvis
  T-score er > -2,5, og patienten ikke har haft osteoporotiske brud.

Hvordan kan du seponere?

Seponér brat.

Kilder

Dansk Endokrinologisk Selskab, Nationale Behandlings Vejledninger. Glukokortioid-induceret Osteoporose, 2019

Produktresume.dk

Inhalationssteroid (ICS) ved KOL uden komponent af astma

 • ICS (fx Pulmicort, Flixotide)
 • ICS + LABA (fx Bufomix, Symbicort, Seretide)
 • ICS + LABA + LAMA (fx Trimbow) [AC]

Hvornår kan du oveveje seponering?

Overvej seponering:

 • ved stabil KOL (uden eksacerbationer eller indlæggelser på grund af KOL gennem mindst et år)
 • ved behandling med ICS+LABA gennem længere tid, og hvor indikationen i udgangspunktet ikke har været helt klar

Hvis patienten har en komponent af astma, er ICS dog indiceret

Hvordan kan du seponere?

Seponer ved nedtrapning. Halvér ICS og afvent effekt i 3 mdr.

Hvis FEV>50% (indledningsvist), og ingen forværring kan ICS seponeres helt efter yderligere 3 mdr.

Hvis FEV1<50% (indledningsvist), eller ved forværring bør yderligere nedtrapning ikke foretages

Man kan dog efter klinisk skøn – uafhængig af FEV1 – vælge at aftrappe patienterne helt af ICS 

Kilder

Dansk Selskab for Almen Medicin. KOL i almen praksis – diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering. 2017

Frausing Hansen, E, Heilmann, C. & Forberg Axelsen, S. Medicinsk behandling af KOL – stabil fase og eksacerbationer. Rationel farmakoterapi. 2017;7.

Sundhedsstyrelsen. Den Nationale Rekommandationsliste. Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent. 2017.

Dansk Lungemedicinsk Selskab. Dansk KOL-vejledning. 2017. 

Produktresume.dk

Opdateret 20 NOV 2020