Engelsk

Seponeringslisten

Sundhedsstyrelsen udarbejder årligt en seponeringsliste for lægemidler hos voksne. Seponeringslisten er målrettet læger med det formål at understøtte dem i overvejelser om seponering (ophør) af medicin hos voksne patienter.

Alle lægemidler bør vurderes ved medicingennemgang, og seponering kan forsøges ved de fleste lægemidler. Ophør med velindiceret medicin kan være nødvendigt, hvis lægemidlet fx giver uacceptable bivirkninger, er uden effekt eller patienten ikke ønsker medicinen.

Medicingennemgang er særligt relevant hos ældre, som er mere følsomme for bivirkninger og oftere udsat for polyfarmaci.

Tommelfingerregler

I lægers beslutning om seponering kan nedenstående tommelfingerregler bruges – sammen med overvejelser om patientens samlede sygdomsbillede, alder, forventet restlevetid og compliance:

  • Vurdér, om behandlingen er livsvigtig, symptomlindrende eller forebyggende
  • Seponér medicin, hvor der ikke længere er indikation for behandlingen – ville behandlingen være relevant at starte i dag?
  • Seponér forebyggende behandling, hvis den forventede effekt ikke står i rimeligt forhold til patientens forventede restlevetid
  • Seponér medicin, som ikke giver klinisk relevant effekt, eller hvor forholdet mellem effekt og bivirkninger er ugunstigt.

Seponering er en proces

  • Lav en plan og en klar aftale med patienten. Inddrag evt. pårørende og plejepersonale. En vellykket seponering er en fælles proces
  • Lav kun om på én eller få ting ad gangen
  • Start evt. med reduktion af dosis. Specielt psykofarmaka, andre CNS-aktive stoffer og opioider bør udtrappes. Udtrapning kan mindske seponeringssymptomer og rebound-effekt. Overvej om det er seponeringssymptomer eller opblussen i sygdom
  • Følg altid op på en seponering. Hvis du må genoptage en seponeret behandling, er det ikke udtryk for fejl, men grundighed

Sådan er seponeringslisten udarbejdet

Seponeringslisten er udarbejdet af regionernes lægemiddelkonsulenter og Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) Sundhedsstyrelsen. 

Listen har været i høring hos regionale lægefaglige konsulenter, regionale kliniske farmakologer, Danmarks Farmaceutiske Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Geriatri og DSAM.

Opdateret 28 MAR 2019