xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet og demens

Fysisk aktivitet er godt for alle mennesker, og fysisk aktivitet der får pulsen op er endnu bedre – også for mennesker med demens.

Regelmæssig fysisk aktivitet er generelt med til at forebygge en række sygdomme som forhøjet blodtryk, apopleksi, knogleskørhed og type 2-diabetes. Generelt kan fysisk aktivitet endvidere vedligeholde – og i nogle tilfælde forbedre – kondition, muskelstyrke, udholdenhed og balance.  Et højt fysisk aktivitetsniveau medvirker således til at bevare det fysiske funktionsniveau, og dermed evnen til at udføre almindelige hverdagsaktiviteter (ADL). For ældre mennesker nedsætter fysisk aktivitet derudover risikoen for fald og faldskader.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle mennesker udfører fysisk aktivitet 30 minutter dagligt. Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle mennesker to gange om ugen udfører fysisk aktivitet med høj intensitet i mindst 20 minutter.  Aldersgruppen 65 år+ skal derudover træne balance og udføre udstrækningsøvelser. Se hele Sundhedsstyrelsens anbefaling om fysisk aktivitet til mennesker 65+ år i guidens Vidensgrundlag.

Generelt er fysisk aktivitet at foretrække fremfor inaktivitet.  Samtidig bør det sikres, at aktiviteterne har elementer af moderat til høj intensitet, når formålet er at vedligeholde eller forbedre den fysiske funktion og den psykiske funktion hos mennesker med demens.

Der er endvidere nogen evidens for, at fysisk aktivitet kan forbedre eller stabilisere den kognitive funktion hos mennesker med mild demens, mens der mangler viden om effekten hos mennesker med sværere grader af demens.

Nyere forskning blandt raske voksne og ældre uden demens peger desuden i retning af, at det kan have en positiv virkning på hjernens struktur, funktion og kognitive funktion, hvis fysisk aktivitet, der får pulsen op, kombineres med kognitiv træning.  Det er endnu uvist, om dette også er tilfældet for mennesker med demens, men der er gjort lignende fund hos apopleksipatienter. Læs mere om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og forbedring af funktionsevnen i guidens Vidensgrundlag.

Et godt fysisk funktionsniveau medvirker endvidere til, at det psykiske og sociale funktionsniveau kan bevares. Læs mere om sammenhængen mellem fysisk, psykisk og social funktion i guidens Et godt fysisk funktionsniveau medvirker endvidere til, at det psykiske og sociale funktionsniveau kan bevares. Læs mere om sammenhængen mellem fysisk, psykisk og social funktion i guidens Vidensgrundlag.

Kun fantasien og funktionsevnen sætter grænser for, hvilken fysisk aktivitet mennesker med demens kan udføre, og hvor aktiviteten kan foregå.  ”Guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens” giver inspiration til fysisk aktivitet i Kun fantasien og funktionsevnen sætter grænser for, hvilken fysisk aktivitet mennesker med demens kan udføre, og hvor aktiviteten kan foregå.  ”Guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens” giver inspiration til fysisk aktivitet i fem forskellige hverdagsmiljøer: I eget hjem, i naturen, i kommunale og private træningscentre, i pleje- eller aktivitetscentre og i foreninger. Under hvert af de fem hverdagsmiljøer er der blandt andet forslag til øvelser, der specifikt kombinerer fysisk aktivitet og kognitiv træning. I eget hjem, i naturen, i kommunale og private træningscentre, i pleje- eller aktivitetscentre og i foreninger. Under hvert af de fem hverdagsmiljøer er der blandt andet forslag til øvelser, der specifikt kombinerer fysisk aktivitet og kognitiv træning.

Fakta

Meningsfuld fysisk aktivitet

Guiden beskæftiger sig med fysisk aktivitet og træning for mennesker med demens med afsæt i Sundhedsstyrelsens definitioner. 

  • Fysisk aktivitet defineres som ethvert muskelarbejde, der øger energiomsætningen i skeletmuskulaturen, det vil sige både ustruktureret aktivitet og mere bevidst, målrettet og regelmæssig fysisk aktivitet.
  • Træning defineres som planlagt og struktureret fysisk eller kognitiv aktivitet, der gennemføres jævnligt for at vedligeholde eller forbedre fysisk og/eller kognitiv funktion og velbefindende.

Fysisk aktivitet og træning for mennesker med demens kan betyde, at funktionsevnen vedligeholdes eller forbedres. Fysisk aktivitet og træning har yderligere potentiale til, at mennesker med demens får opfyldt basale psykologiske behov. Det drejer sig blandt andet om oplevelsen af identitet, inklusion, tilknytning, trøst og meningsfuld beskæftigelse, der uddybes nedenfor:

  • Identitet: At genoptage en fysisk aktivitet kan være medvirkende til at opfylde et behov for identitet. En tidligere fodboldspiller identificerer sig måske med det at være fodboldspiller, og denne følelse kan vækkes hvis fodboldspillet genoptages. En daglig gåtur i skoven, som et menneske måske har gået hele sit liv, kan på samme måde vække en identitetsfølelse.
  • Inklusion: Meget fysisk aktivitet og træning foregår i et fællesskab med andre mennesker. Derfor har fysisk aktivitet og træning et oplagt potentiale til at opfylde det psykologiske behov for inklusion. 
  • Tilknytning: Ofte vil træning og anden fysisk aktivitet udøves under vejledning fra en instruktør, personale eller andre, som den enkelte kender i forvejen. Velkendte personer og de kendte omgivelser kan være med til at opfylde det psykologiske behov for tilknytning.
  • Trøst: I forbindelse med træning og fysisk aktivitet, er der potentiale for at opnå et nærvær, som kan være med til at opfylde det psykologiske behov for trøst.
  • Beskæftigelse: Beskæftigelse skal være meningsfuld, og deltagelse i fysisk træning og aktivitet kan i sig selv være en anledning til at borgeren oplever at bidrage med det, han eller hun kan og er god til.

På den måde kan der banes vej for, at borgeren kan holde fast i rutiner og opleve meningsfuldhed i sin hverdag gennem de fysiske aktiviteter. Guiden giver inspiration til fysisk aktivitet, der får pulsen op og integrerer kognitiv træning i fem forskellige hverdagsmiljøer.

Opdateret 06 MAJ 2019