xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kompetenceudvikling i forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen

Anden indsatsområde har til formål at styrke medarbejdernes og ledernes kompetencer til at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd.

Kompetenceudviklingen skal ske gennem tilegnelse af relevant, faglig viden og praksisnære metoder, både inden for demensområdet, det socialfaglige område og arbejdsmiljøområdet. Kompetenceudviklingen tager afsæt i anbefalingerne (initiativ 3) og målrettes relevante faggrupper, så disse bedre kan anvendes i praksis.

Initiativ 5: Styrke medarbejdernes kompetencer til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen med afsæt i anbefalingerne

Med afsæt i den kvalitative undersøgelse af unge og nyansatte medarbejdere i ældreplejen som særligt udsatte (initiativ 2) er der afsat midler til at udarbejde og formidle undervisningsmateriale til unge og nyansatte med fokus på viden om forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd.

Nedenstående film er særligt målrettet unge og nyansatte i ældreplejen, men kan være lærerig for alle medarbejdere i ældreplejen. Filmen illustrerer en situation med en borger, som udvikler sig til en episode med udadreagerende adfærd. Undervejs i filmen gives der faglige råd til, hvad medarbejderen kan gøre for at forebygge, håndtere og lære af episoden. 


 

Hæftet ”Inspiration til dig, der introducerer nye medarbejdere i ældreplejen”, er udgivet til at inspirere ledere, faglige ledere og koordinatorer samt praktikvejledere og uddannelsesinstitutioner til, hvordan de kan klæde unge og nyansatte på til at arbejde personcentreret med borgere med demens.

I hæftet gives forskellige input til, hvordan man systematisk kan arbejde med at give unge og nyansatte en bred introduktion til viden og kompetencer til at forebygge voldsomme episoder og styrke det trygge arbejdsmiljø, hvilket skal hjælpe til at skabe trivsel og tryghed for både borgere og unge og nyansatte medarbejdere.

Inspiration til dig, der introducere nye medarbejdere i ældreplejen

Der er afsat midler til at udvikle og gennemføre kompetenceudviklingsforløb for ledere og nøglepersoner i ældreplejen. Forløbene skal klæde deltagerne på til systematisk at forebygge og håndtere voldsomme episoder og dermed øge trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere. Forløbene udbydes som en AMU-uddannelse og et diplommodul for medarbejdere, ledere og nøglepersoner i ældreplejen.

 

AMU-uddannelsen ”Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens” er igangsat og kan tages på udvalgte SOSU-skoler. Uddannelsen varer 5 dage og er målrettet faglærte medarbejdergrupper som fx social-og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med borgere med demens.

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

Diplommodulet ”Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje – set i et dobbeltperspektiv” udbydes af professionshøjskolen UCN flere steder i landet i løbet af 2021 og 2022. Uddannelsen henvender sig primært til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, demenskoordinatorer og nøglepersoner i ældreplejen, der har ansvaret for at udvikle deres medarbejderes praksis eller implementere processer og arbejdsgange i ældreplejen. De første hold starter til februar og marts 2021 i henholdsvis Odense og Aalborg.

Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje – set i et dobbeltperspektiv

Initiativ 6: Etablere fælles afsæt og erfaringsnetværk for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere (TRIO) i kommuner

Der er afsat midler til at afholde regionale netværk i 2020-2021. Netværkene har til formål at forankre viden fra henholdsvis anbefalingerne (initiativ 3) og kompetenceudviklingsforløbene (initiativ 5) samt generelt at give inspiration til og understøtte vidensdeling og netværksdannelse på tværs af arbejdspladserne. Netværket rettes mod arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere som centrale aktører i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme.

På grund af situationen med Covid-19 er netværkene udskudt til 2021. Invitation til første netværksmøde forventes at blive lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i starten af 2021.

Opdateret 26 MAJ 2021