xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kompetenceudvikling i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Anden indsatsområde har til formål at styrke medarbejdernes og ledernes kompetencer til at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd.

Kompetenceudviklingen skal ske gennem tilegnelse af relevant, faglig viden og praksisnære metoder, både inden for demensområdet, det socialfaglige område og arbejdsmiljøområdet. Kompetenceudviklingen tager afsæt i anbefalingerne (initiativ 3) og målrettes relevante faggrupper, så disse bedre kan anvendes i praksis.

Initiativ 5: Styrke medarbejdernes kompetencer til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen med afsæt i anbefalingerne
Der er afsat midler til at udvikle og gennemføre kompetenceudviklingsforløb for ledere og nøglepersoner i ældreplejen. Forløbene skal klæde deltagerne på til systematisk at forebygge og håndtere voldsomme episoder og dermed øge trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere. Forløbene udbydes som en AMU-uddannelse og et diplommodul for medarbejdere, ledere og nøglepersoner i ældreplejen.

AMU-uddannelsen ”Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens” er igangsat og kan tages på udvalgte SOSU-skoler. Uddannelsen varer 5 dage og er målrettet faglærte medarbejdergrupper som fx social-og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med borgere med demens.

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

Diplommodulet ”Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje – set i et dobbeltperspektiv” udbydes af professionshøjskolen UCN flere steder i landet i løbet af 2021 og 2022. Uddannelsen henvender sig primært til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, demenskoordinatorer og nøglepersoner i ældreplejen, der har ansvaret for at udvikle deres medarbejderes praksis eller implementere processer og arbejdsgange i ældreplejen. De første hold starter til februar og marts 2021 i henholdsvis Odense og Aalborg.

Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje – set i et dobbeltperspektiv

Initiativ 6: Etablere fælles afsæt og erfaringsnetværk for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere (TRIO) i kommuner
Der er afsat midler til at afholde regionale netværk i 2020-2021. Netværkene har til formål at forankre viden fra henholdsvis anbefalingerne (initiativ 3) og kompetenceudviklingsforløbene (initiativ 5) samt generelt at give inspiration til og understøtte vidensdeling og netværksdannelse på tværs af arbejdspladserne. Netværket rettes mod arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere som centrale aktører i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme.

På grund af situationen med Covid-19 er netværkene udskudt til 2021. Invitation til første netværksmøde forventes at blive lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i starten af 2021.

 
Opdateret 26 NOV 2020