xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger og inspiration til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Første indsatsområde har til formål at udarbejde en række anbefalinger og inspiration på området.

De nye anbefalinger skal være baseret på eksisterende viden og erfaringer med at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder. Efterfølgende gennemføres også en række implementerings- og læringsforløb, som kan understøtte arbejdet med anbefalingerne i praksis.

Medarbejdere fra Plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør Kommune fortæller om deres oplevelser med voldsomme episoder


Birgitte Bækgaard Brasch fra Socialt Udviklingscenter SUS giver grundlæggende viden om udadreagerende adfærd samt inspiration til forskellige faglige metoder og redskaber

 

Initiativ 1: Afdække eksisterende viden, metoder og praksis i forhold til at give inspiration og anbefalinger på ældreområdet
Der er afsat midler til at gennemføre en afdækning af eksisterende viden, metoder og praksiserfaringer i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen på både arbejdsmiljøområdet og demens- og ældreområdet. 

Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennemført afdækningen for Sundhedsstyrelsen. Rapporten blev publiceret i 2020. Rapporten viser, at der findes god viden om forebyggelse og trivsel for de ældre på plejehjem og for medarbejderne i et arbejdsmiljøperspektiv. Rapporten viser samtidig, at der mangler viden om, hvordan man kobler og arbejder med de ældres og medarbejdernes trivsel ud fra en samlet tilgang. På baggrund af afdækningen anbefaler NFA, at man bedst forebygger udadreagerende adfærd blandt de ældre ved både at have fokus på borgernes og medarbejdernes trivsel.
 
Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljøperspektiv

Initiativ 2: Afdække behov blandt pårørende og unge/nyansatte i ældreplejen i forhold til at give inspiration og anbefalinger på ældreområdet
Der er afsat midler til at gennemføre en kvalitativ undersøgelse af de pårørendes behov samt en kvalitativ undersøgelse af unge og nyansatte medarbejderes udfordringer og behov i ældreplejen. 

PWC har gennemført undersøgelsen for Sundhedsstyrelsen. Rapporten blev publiceret i 2020. I rapporten undersøges unge og nyansatte samt pårørendes oplevelser og behov i forbindelse med udadreagerende adfærd i ældreplejen og eksisterende viden på området afdækkes.

Unge og nyansatte samt pårørendes oplevelser og behov i forbindelse med udadreagerende adfærd i ældreplejen

Initiativ 3: Udarbejde anbefalinger og inspiration, der kan anvendes til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen
Der er afsat midler til at udarbejde en række anbefalinger og inspiration, som kan sætte en fælles, faglig retning for arbejdet med at forebygge, håndtere og følge op på udadreagerende adfærd i ældreplejen. Anbefalingerne bygger på virksomme metoder inden for ældreområdet, det socialfaglige område og på arbejdsmiljøområdet og tager afsæt i relevant lovgivning på områderne. Anbefalingerne, som blev offentliggjort i 2020, skal udgøre det faglige fundament for udmøntningen af de øvrige initiativer i handlingsplanen.

Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen

Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen – Kort udgave

Initiativ 4: Gennemføre implementerings- og læringsforløb i ældreplejen på baggrund af anbefalingerne
Der er afsat midler til at udvikle og gennemføre implementerings- og læringsforløb på plejecentre, i hjemmeplejen og på midlertidige ophold i alle 98 danske kommuner i løbet af 2021-2024. Forløbene skal understøtte medarbejdere og ledere med at omsætte anbefalingerne til egen praksis.
I forløbene er der et særligt fokus på at skabe trivsel og tryghed for både borgere med demens og medarbejdere for derigennem at reducere udadreagerende adfærd og nedbringe antallet af voldsomme episoder og trusler om vold.

Læs mere i pjecen: Om implementerings- og læringsforløb, august 2021

Tilmelding til forløb
For fordeling af forløbene mellem kommunerne i perioden 2022-24 beder vi om, at man i kommunerne tilmelder sig via nedenstående link. Vi forventer, at kommuner tager kontakt til og koordinerer tilmeldingen med både kommunale og private leverandører. Tilmeldingen sker på vegne af hele kommunen.

Hver kommune vil blive tildelt et specifikt halvår, hvor alle forløbene skal afvikles. Et forløb består af fem undervisningsdage, som afvikles i løbet af to-fire måneder.
De første forløb er i efteråret 2021. Sundhedsstyrelsen vil følge de første forløb i 2021 tæt, og de deltagende kommuner får en særlig rolle i forhold til at påvirke og evaluere forløbene. Deadline for tilmelding til disse forløb var den 15. juni 2021.
Efterfølgende bliver der gennemført forløb hvert halvår i løbet af perioden 2022–2024. 

Der er stadig pladser på forløbene i perioden 2022-2024

Ny frist for tilmelding til forløb i periode 2022-2024 er 1. oktober 2021

tilmelding til forløb i perioden 2022 - 2024 

Efter tilmeldingsfristen vil Sundhedsstyrelsen melde ud, om hvornår man i de enkelte kommuner kan gennemføre forløb. Tildelingen af forløb sker efter 'først-til-mølle'-princippet og tager hensyn til, at de førstkommende forløb besættes først.

Kommuner der har tilmeldt sig forløb inden den 1. september 2021 får besked om tildeling af forløb i løbet af september.

Tilmelding sker stadig på vegne af hele kommunen, så vi forventer, at kommunen kontakter og koordinerer med private aktører i kommunen før en samlet tilmelding.

Kontakt Sundhedsstyrelsen: Ældre og demens - aed@sst.dk

Opdateret 26 MAJ 2021