xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Demensrejsehold: Aktiviteter

Et forløb med Demensrejseholdet består af en række aktiviteter. Du kan læse om dem alle på denne side og downloade både drejebøger og præsentationer til de enkelte aktiviteter.

Forløbet

Et forløb tilrettelagt med afsæt i Demensrejseholdets erfaringer kan eksempelvis struktureres som i nedenstående model. Udgangspunktet kan også være kommunens egne behov. Det er afgørende ikke at se forløbet som et lineært, traditionelt kursusforløb. Et demensrejseholdsforløb er en proces, som i princippet aldrig stopper, fordi metoderne og sprogbruget skal fastholdes, og udvikles som en del af hverdagen. Det er vigtigt, at aktiviteterne er bygget op som aktionslæring så der veksles mellem temadage (viden) og læringsgrupper (refleksion), og i de mellemliggende perioder også er tid til afprøvning i praksis.

 

Aktiviteter

Opstartsmøde

På opstartsmødet mødes konsulenten, som er ansvarlig for forløbet, med relevante ledere i de aktuelle organisationer. Her bliver lederne introduceret til forløbet, og tankerne bag forløbet, herunder den praksisnære læring, aktiviteterne og ikke mindst ledernes rolle. Det er formålet at skabe engagement omkring forløbet og afstemme gensidige forventninger. Konsulenten benytter desuden opstartsmødet til at drøfte nøglepersonsrollen med lederne, herunder hvordan de skal udvælge nøglepersoner. Lederne indgår som nøglepersoner, på lige fod med de udvalgte medarbejdere. Derudover drøftes det, hvordan implementering og forankring af indsatsen bedst gennemføres.

Varighed: 3 timer

Deltagere: Ledere og faglige ressourcepersoner som demenskoordinator, demenskonsulenter, udviklingssygeplejersker eller andre med en faglig, understøttende funktion.

Forpligtelsesdag

På en forpligtelsesdag introduceres alle medarbejdere på plejecentret eller hjemmeplejen til det kommende forløb. Formålet med dagen er at skabe nysgerrighed og forpligtelse til projektet. Lederen fortæller om baggrunden for at sætte projektet i gang og intentionerne bag samt præsenterer de medarbejderne, som sammen med lederen skal være nøglepersoner. Konsulenten benytter genkendelige cases til at præsentere deltagerne for de metoder og den faglighed, som de vil lære gennem Demensrejseholdet. Forpligtelsesdagen giver ligeledes et indblik i forløbets aktiviteter.

Varighed: 2,5 - 4 timer

Deltagere: Alle medarbejdere og ledere fra relevante organisationer

Download drejebog til forpligtelsesdag

Download præsentation til forpligtelsesdag

Temadag

En temadag har til formål at øge viden blandt deltagerne inden for et konkret tema. På temadagene skal deltagerne også gennemføre en række øvelser, hvor de dels arbejder med at anvende redskaber og metoder på de borgere de samarbejder med til dagligt, dels træner at stille hinanden spørgsmål og reflektere over faglige udfordringer sammen. Temadagene afholdes på tværs af plejecentre og kan derfor være med til at styrke netværket og skabe inspiration internt i kommunen. Konsulenten sikrer, at viden på temadagene er relevant i forhold den praksis, som medarbejderne står i.

Varighed: 6 timer

Deltagere: Nøglepersoner (evt. alle medarbejdere fra involverede organisationer)

Download drejebog til temadag 1

Download præsentation til temadag 1

Download drejebog til temadag 2

Download præsentation til temadag 2

Download drejebog til temadag 3

Download præsentation til temadag 3

Lederdag

På lederdagene samles de relevante ledere og andre centrale aktører som demens- eller udviklingskonsulenter på demensområdet, demenskoordinatorer, udviklingssygeplejersker eller andre, der vejleder eller har strategisk/central indflydelse på den faglige indsats i kommunen for at drøfte deres strategi for implementering af forløbet og fastholdelsen af metoder. Herunder drøfter lederne og deltagerkredsen gennem øvelser, hvordan de vil sikre faglig ledelse i dagligdagen. På lederdagene lærer lederne at facilitere beboerkonferencer.

Varighed: 3-4 timer

Deltagere: Ledere fra involverede organisationer samt demenskoordinatorer

Download drejebog til lederdag 1

Download præsentation til lederdag 1

Download drejebog til lederdag 2

Download præsentation til lederdag 2

Download drejebog til lederdag 3

Download præsentation til lederdag 3

Læringsgrupper

I læringsgrupperne samles nøglepersonerne med konsulenten i et trygt rum, hvor de træner anvendelsen af relevante metoder og modeller. Her deles erfaringer fra praksis, som konsulenter perspektiverer med faglige input, og man reflekterer sammen om konkrete handlinger, der kan afprøves i praksis ift. de udfordringer, man har i det daglige både omkring samarbejdet med borgerne, men også omkring det at være nøgleperson for kollegaer. Konsulenten træner medarbejderne i den faglige tilgang og det fælles sprog.

Varighed: 4 timer

Deltagere: Nøglepersoner

Fælles undervisning

På den fælles undervisningsdag får alle medarbejdere en mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med indholdet i forløbet. Konsulenten præsenterer den viden og de metoder og modeller, som er centrale for hele forløbet. Formålet er at understøtte medarbejderne engagement samt styrke deltagernes faglige forudsætninger for at blive en del af forandringerne i organisationen og den nye måde at tale fagligt sammen på.

Varighed: 4 timer

Deltagere: Alle medarbejdere, som ikke deltager i læringsgrupper og temadage

Download præsentation til fælles undervisning

Afslutningsdag

På den fælles afslutningsdag afholder konsulenten indledningsvist et møde med læringsgruppen, hvor nøglepersonerne får mulighed for at reflektere over deres læring gennem forløbet. Desuden drøftes gruppen den videre implementering og hvordan viden fra forløbet bedst udbredes til de øvrige kollegaer. Herefter samles hele organisationen til en fælles afslutning. På det fælles møde præsenterer nøglepersonerne deres læring til resten af organisationen og ledelsen sætter fokus på den videre proces herfra: hvad der skal ske fremadrettet, herunder beskriver de nøglepersonernes fremadrettede rolle og den måde, man som medarbejder vil opleve, at erfaringerne fra forløbet slår i gennem i den faglige praksis.

Varighed: 4 timer (2,5 timer i læringsgruppen og 1,5 timer for alle i organisationen)

Deltagere: Nøglepersoner samt alle medarbejdere i den aktuelle organisation

Erfaringer

Gennem de forløb, som Demensrejseholdet har gennemført i kommunerne, er der blevet gjort en del praksiserfaringer, som det kan være relevant at tage med i planlægningen af nye forløb.

Oplæg og øvelser
Generelt fungerer det godt, at konsulenten veksler mellem oplæg og øvelser på alle aktiviteter. Oplæggene skal give deltagerne nye input og viden, men samtidig være korte, præcise og ikke for videnstunge. Oplæggene skal suppleres af øvelser, hvor deltagerne træner de metoder og gør brug af den viden, som konsulenten præsenterer for dem samt hvordan de som nøglepersoner skal/kan anvende denne viden i relation til borgerne og kollegaer. Øvelserne kan også inkludere en drøftelse af, hvordan øvelsen blev oplevet og hvad den gav af nye indsigter. Samtidig bør der være øvelser, hvor deltagerne overordnet set kan reflektere over deres læring samt succeser og udfordringer i arbejdet.

Grafisk facilitering
Det fungerer godt, hvis konsulenten gør brug af grafisk facilitering under aktiviteterne. Det kan fx være brug af flipover, tavler etc. til visualisering af relevante metoder og modeller, som konsulenten tegner, imens de forklares. Den grafiske facilitering understøtter læringen, fordi modellerne gøres visuelle for deltagerne. Deltagerne kan efterfølgende også selv tegne modellerne og fx lave plakater, som kan hænge på afdelingen eller bruges til formidling på en afslutningsdag.

Præsentationer
Demensrejseholdets konsulenter har gjort brug af såvel PowerPoint til overordnede præsentationer af de enkelte aktiviteters indhold, eller tegninger på tavler om indhold og øvelser. De anvendte præsentationer er tilpasset efter projektperioden på baggrund af erfaringerne i de deltagende kommuner. Download præsentationerne under de enkelte aktiviteter.

Cases
Brugen af genkendelige cases er afgørende i alle aktiviteterne. De medvirker til, at læringen bliver praksisnær, når deltagerne kan se sig selv – og borgerne - i fortællingerne. Det kan både være opdigtede samt virkelige cases, som kan eksemplificere indholdet på aktiviteterne og fremme læringen. Ligesom eksempler fra deltagernes hverdag kan bringes i spil, så deltagerne får idéer til konkrete løsninger af udfordringer i arbejdet med egne borgere. Det er konsulentens opgave hele tiden at tage udgangspunkt i deltagernes hverdag. Cases kan eventuelt fremføres med brug af skuespil og rekvisitter. Det kan også være oplagt, at nøglepersonerne viser et rollespil på afslutningsdagen som eksemplificering af den nye, fælles faglige tilgang.

Indhold
En tommelfingerregel i forhold til at målrette indholdet i forløbet til deltagerne er kun at præsentere deltagerne for det stof, som de konkret forventes at bruge i deres hverdag, og dermed mindske risikoen for, at der fyldes for meget på, med ”støj” til følge. Brugen af udvalgte, enkle og visuelle modeller understøtter´, at metoder og modeller er så tilpas enkle, at de kan huskes i en travl hverdag, og at nøglepersoner formår at videreformidle til kollegaer.

Indholdet på især temadagene er blevet justeret løbende gennem afprøvningen af Demensrejseholdet. Vægten mellem det sundhedsfaglige og socialfaglige er ændret, så viden om hjernen er afgrænset til et fokus på de kognitive funktioner. Dette afspejles også i præsentationerne, som kan downloades.

Det praktiske
Det er vigtigt, at alt det praktiske omkring forløbet fungerer. Der bør altså være egnede lokaler til rådighed og sørget for forplejning til de forskellige aktiviteter. Det er også vigtigt at sørge for, at aktiviteterne fremgår af vagtplanerne, så alle er til stede på de rette tidspunkter. Det kan også være en god idé at give nøglepersoner notesbøger, som de kan notere i under forløbet. Et diplom til nøglepersonerne på afslutningsdagen kan være med til at takke dem og opfordre til at fortsætte arbejdet.

Opdateret 14 MAJ 2019