xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gratis workshops og faglige oplæg om værdighed på ældreområdet

Videnscenter for værdig ældrepleje tilbyder workshops og fagligt oplæg om værdighed til kommunale og private, herunder også selvejende organisationer, på ældreområdet.

Vi tilbyder overordnet tre typer af læringsaktiviteter

 • Workshop om værdighed; perspektiver, værdighedspolitik og praksis
 • Workshop om praksisnære metoder i arbejdet med værdighed
 • Fagligt inspirationsoplæg om værdighed i ældreplejen

Det overordnede formål, indhold og de tilknyttede læringsmål tager udgangspunkt i Videnscentrets grundlæggende koncepter, men koordineres og justeres i samarbejde med de kommuner og plejeenheder, hvor aktiviteterne skal foregå.

Workshops og faglige oplæg har i udgangspunktet en varighed af max 3 timer

Hvordan

Kommuner, private og kommunale leverandører og plejeenheder kan henvende sig vedrørende gratis læringsaktiviteter ved udfyldelse af kontaktformularen nedenfor, hvor der kort skal redegøres for, i hvilken sammenhæng aktiviteten ønskes anvendt. Videnscentret vil herefter ringe kommunen/plejeenheden op med henblik på gensidig forventningsafstemning. Det er en forudsætning, at kommunen/plejeenheden kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed (se nedenfor).

Kontaktformular til workshops og/eller faglige oplæg

Udfyldt kontaktformular sendes til: vaerdighed@sst.dk.

Ressourcer

Alle aktiviteter er gratis. Det betyder, at Videnscenter for værdig ældrepleje afholder alle udgifter til konsulenterne samt de materialer, der anvendes. Videnscenter for værdig ældrepleje giver ikke tilskud til frikøb af medarbejdere, vikardækning eller til projektrelaterede udgifter som fx forplejning, lokaler og kontorartikler mv. Kommunen/plejeenheden sørger for lokaler og relevante remedier som fx projektor, stor whiteboard tavle, flip-overs og penne, post-it´s og kuglepenne samt mulighed for fleksibel bordopstilling. Kommunen/plejeenheden skal ligeledes stille en ressourceperson til rådighed både forinden og under aktiviteten, der er lokal kendt og som kan give teknisk support.

Under hver aktivitet herunder er desuden beskrevet krav til antal deltagere.

Planlægning

Henvendelser behandles fortløbende. Såfremt henvendelsen sker på baggrund af et tidligere kort rådgivningsforløb ved Videnscentret eller på basis af påbud fra Ældretilsynet ved Styrelsen for Patientsikkerhed prioriteres denne. Derudover prioriteres førstegangshenvendelser. Ved mange henvendelser kan der forekomme ventetid. Dette vil blive informeret om, hvis aktuelt.

Læs mere om formål og indhold, læringsmål og forventet målgruppe herunder.

Denne side vil løbende blive opdateret.

Inspirationsoplæg om værdighed i ældreplejen

Formål

Formålet med det faglige inspirationsoplæg er at give private og kommunale leverandører og plejeenheder mulighed for at rekvirere Videnscentret til oplæg med fokus på værdighed i ældreplejen. Oplægget kan bidrage med inspiration og perspektiver på, hvordan man kan forstå værdighed i ældreplejen som begreb og praksis, og fx anvendes til inspiration i forbindelse med lokale udviklingsprocesser, faglig refleksion eller inspiration til konkret operationalisering af den lokale værdighedspolitik.

Læringsmål

Målene med inspirationsoplægget er, at deltagerne har opnået:

 • Viden om perspektiver på værdighed
 • Eksempler på hvordan man kan arbejde konkret med videreudvikling værdighed i ældreplejen
 • Indsigt til at identificere muligheder, anledninger og udfordringer i det lokale arbejde med værdighed
 • Inspiration til at kunne arbejde videre med egne lokale processer

Indhold og tilrettelæggelse

Oplægget har som udgangspunkt en varighed på 1 time. Oplægget tager udgangspunkt i et på forhånd udviklet indhold og format. Med udgangspunkt i ovenstående læringsmål, kan der medtages enkelte særlige lokale pointer eller dele af den på stedet aktuelle værdighedspolitik som en del af det samlede oplæg.

Oplægget kan afholdes selvstændigt eller i sammenhæng med en større proces, som rekvirenten forestår. Oplægget kan afholdes som en selvstændig aktivitet, men af hensyn til forventet udbytte anbefales det at inspirationsoplægget indgår i en større proces fx i forbindelse med afholdelse af efterfølgende workshop faciliteret af Videnscentret, hvor deltagerne arbejder med, hvordan de lokalt kan operationalisere værdierne i den lokale værdighedspolitik.

Målgruppe

Målgruppen for inspirationsoplæg vil typisk være medarbejdere og ledere i ældreplejen. Det kan fx være i forbindelse med et arbejdsseminar eller en lokal temadag. Målgruppen kan dog også være det politiske eller strategiske ledelseslag i en kommunerne og kommunens interessenter og aktører på ældreområdet, som fx skal bidrage til kommunens værdighedspolitik. Det forventes, at der er minimum 25 deltagere og at ledelsen er repræsenteret ved minimum 2 deltagende ledere.

Workshop om værdighed: perspektiver, værdighedspolitik og praksis  

Formål

Formålet med workshoppen er at give private og kommunale leverandører og plejeenheder mulighed for at rekvirere Videnscentret til at facilitere lokale workshops med fokus på værdighed, som fx kan anvendes til inspiration i forbindelse med lokale udviklingsprojekter, processer og inspiration til fortløbende understøttelse af operationalisering af den lokale værdighedspolitik, borgerseminar hvor man inddrager borgere og pårørende i dialog om værdighed i ældreplejen eller lignende.

Læringsmål

Målene med workshoppen er, at deltagerne har opnået:

 • Viden om perspektiver på værdighed i ældreplejen
 • Redskaber til at identificere muligheder, anledninger og udfordringer ift. at skabe endnu mere værdighed i ældreplejen i egen praksis
 • Styrkede kompetencer til videreudvikling af sammenhæng mellem værdighedspolitik og konkret faglig praksis

Indhold og tilrettelæggelse

Workshoppen har som udgangspunkt en varighed på 3,5 time inkl. pauser, og indeholder en vekselvirkning mellem oplæg om værdighed, refleksion og drøftelser i grupper og i plenum. Der fokuseres på at perspektivere forståelsen af værdighedsbegrebet og knytte mening mellem værdighedspolitik og konkret faglig praksis. Der tages udgangspunkt i Videnscenter for værdig ældreplejes på forhånd udviklede workshop, som delvist målrettes det akutelle formål med udgangspunkt i de dele af den lokale værdighedspolitik, som man på stedet ønsker at arbejde med. Deltagerne skal efter workshoppen have fået inspiration til i højere grad at kunne identificere handlemuligheder for at øge borgernes oplevelse af værdig ældrepleje – med fokus på helt konkret tiltag og med klangbund fra den lokale værdighedspolitik.

Workshoppen kan afholdes selvstændigt eller i sammenhæng med videnscentrets faglige inspirationsoplæg eller en større proces, som rekvirenten forestår.

Målgruppe

Målgruppen for workshop om værdig værdighed vil typisk være medarbejdere og ledere i ældreplejen. Det kan fx være i forbindelse med et arbejdsseminar eller en lokal temadag. Målgruppen kan også være det politiske eller strategiske ledelseslag i en kommunen, som fx har brug for faglige input og fælles refleksioner i forbindelse med det strategiske arbejde – eller til arbejdet med visionerne for kommunens værdighedspolitik. Målgruppen kan også være borgere og pårørende eller andre af kommunens interessenter og aktører på ældreområdet, som fx skal bidrage til kommunens værdighedspolitik. Det forventes, at der er 15-50 deltagere og at ledelsen er repræsenteret ved minimum 2 deltagende ledere.

Workshop om praksisnære metoder i arbejdet med værdig ældrepleje

Formål

Formålet med workshop om praksisnære metoder er at give private og kommunale leverandører og plejeenheder mulighed for at rekvirere Videnscentret til lokale workshops med fokus på, at deltagerne opnår øget viden, bedre kompetencer og konkrete metoder til at arbejde borgernært med værdighed i ældreplejen på deres egen arbejdsplads. Sekundært, kan metoderne også bruges til at styrke samarbejdet mellem medarbejderne eller samarbejde med pårørende mv.

Læringsmål

Målene med workshoppen er, deltagerne har opnået:

 • Viden om en systemisk-narrativ tilgang som inspiration til endnu bedre samarbejde med borgere, pårørende, kollegaer m.fl.
 • Afprøvning af konkrete og velunderbyggede metoder til at sætte sig i den andens sted og styrke udgangspunktet i borgerens ønsker og behov
 • Perspektiver til at kunne identificere muligheder og anledninger til at anvende konkrete metoder til understøttelse mere værdighed i ældreplejen for den enkelte borger
 • Styrkede kompetencer til videreudvikling af det gode samarbejde med borgere, pårørende og kollegaer

Indhold og tilrettelæggelse

Workshoppen har som udgangspunkt en varighed på 3,5 time inkl. pauser.

Workshoppen indeholder en vekselvirkning mellem korte oplæg og praktiske øvelser med udgangspunkt i metoderne ”perspektivskifte” samt ”lytning – at strække sit ører”. Begge metoder tager sit udgangspunkt i systemisk–narrativ praksis og bidrager til en faglig professionalisering af det, at kunne tage udgangspunkt i det enkelte menneske, når man vil yde en endnu mere værdig ældrepleje. Der tages udgangspunkt i Videnscenter for værdig ældreplejes på forhånd udviklede workshop, som delvist målrettes det aktuelle formål med udgangspunkt i de målgrupper, man på stedet ønsker at arbejde med.

Workshoppen kan afholdes selvstændigt eller i sammenhæng med videnscentrets faglige inspirationsoplæg eller med en større proces, som rekvirenten forestår.

Målgruppe

Målgruppen for workshop om praksisnære metoder vil typisk være medarbejdere og ledere med direkte borgerkontakt, gerne tværfagligt og på tværs af vagtlag og organisatoriske enheder samt studerende og elever i ældreplejen. Det kan fx være i forbindelse med et arbejdsseminar, en lokal temadag eller som led i en fokuseret indsats på tværs af faggrupper. Det forventes, at der er 20-35 deltagere, og at ledelsen er repræsenteret med min. 2 deltagende ledere.

Opdateret 08 NOV 2019