Engelsk

Ensomhed

De fleste ældre mennesker lever et godt socialt liv, men for nogle er ensomhed et stort og ofte overset problem. Det kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, helbred og trivsel i alderdommen. Sundhedsstyrelsen har indsamlet viden og praksiserfaringer, der kan støtte kommunernes arbejde med at forebygge ensomhed og social isolation blandt ældre.

At føle sig ensom er ikke det samme som at være alene. Man kan være selvvalgt alene, men man vælger ikke selv at føle sig ensom. Ensomhed er en følelse, mens social isolation er betegnelsen for at have sparsom eller manglende social kontakt med andre, i forhold til det behov, man har.

Ensomhed og social isolation kan føre til mindsket livskvalitet for ældre mennesker. Det har også betydning for sundheden, viser forskningen. Ældre mennesker, som oplever at de er ensomme og socialt isolerede, har dårligere helbred, og de har også sværere ved at overvinde sygdom end ældre med stærke sociale relationer. Ensomhed og svage sociale relationer er derfor ikke kun et socialt problem, men øger også presset på sundhedssektoren.

Kommunernes indsatser

Det kan være en udfordring at opspore de ældre mennesker, som er i risiko for isolation og ensomhed, og hjælpe dem i gang med aktiviteter, der giver mulighed for at etablere meningsfulde netværk.

Forskningen viser, at oplevet ensomhed er lige så udbredt blandt ældre mennesker, der deltager i aktiviteter, som blandt dem, der ikke gør. Det er med andre ord ikke aktiviteten i sig selv, der mindsker ensomheden – det er følelsen af at blive set og hørt, at blive talt til og at have en betydning i andre menneskers liv. Det er derfor afgørende, at aktiviteten skaber rammer for fællesskab, samvær og nærvær.

Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Projekter fra denne pulje har fokuseret på, hvordan hjemmeplejen kan kompetenceudvikles og opspore ensomme ældre, der modtager meget hjemmehjælp samt tilbyde de ældre borgere relevante aktiviteter, der kan modvirke ensomhed.

Projekterne er blevet evalueret og viser, at indsatser igangsat af hjemmeplejen kan forbedre trivslen og reducere ensomhed blandt ældre borgere. 

Læs den tværgående evaluering og beskrivelser af projekterne:

Evaluering af projekter i puljen 

Bilag 1: Metode og spørgeskemaer 

Bilag 2: Beskrivelse af projekterne 

Læs 13 casebeskrivelser:

Eksempelsamling for Styrket indsats for ensomme ældre, der modtager meget hjemmehjælp

Film om projektet:

Opdateret 12 DEC 2019