xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng | Ledelse og organisering

Case: Faste teams fremmer samarbejdet med pårørende

Velkendte ansigter giver tryghed for både borgere og pårørende. Det er erfaringen fra Ikast-Brande Kommune, hvor de faste, tværfaglige teams bl.a. arrangerer uformelle samarbejdsmøder, der giver mulighed for, at pårørende, borgeren og personalet kan se hinanden i øjnene.

Opdateret 08 JAN 2024
Få faste medarbejdere, der kender borgeren, de pårørende, opgaverne og hinanden, er bedre end skiftende ansatte ind og ud ad døren. 
Det er grundtanken bag de tværfaglige, selvstyrende teams, der siden 2022 har taget sig af opgaverne i hjemme- og sygeplejen i Ikast-Brande Kommune. Organisationsændringen er en del af kommunens Erantis-projekt, hvis mål er er øge omsorg og nærvær gennem selvbestemmelse og involvering. 
I Ikast-Brande Kommune er der otte geografiske områder med hvert sit såkaldte ”geoteam” tilknyttet. I geoteamet arbejder de samme medarbejdere fra hjemmeplejen og sygeplejen med en fast visitator og et hold faste terapeuter sammen om borgerne i området. 

Øger tillid og viden
Den nye organisering med faste tværfaglige teams skal sikre et stabilt og effektivt tilbud til borgerne. Teamets medarbejdere er selvstyrende, hvilket vil sige, at de koordinerer og arbejder på tværs af fagligheder, og organiseringen har bl.a. ført til et langt bedre samarbejde mellem hjemme- og sygepleje, viser erfaringerne fra Ikast-Brande. 
For borgere og pårørende har den nye organisering betydet, at de oplever større kontinuitet.
-  Jeg hører fra mine teams, at borgere og pårørende synes, at de kender personalet langt bedre end før, siger Iben Trabjerg, der er lokalleder af hjemmeplejen Syd i Ikast-Brande Kommune.
Kendskabet fører til øget tillid og mere vidensdeling mellem pårørende, borgere og personale, viser erfaringen fra Ikast-Brande, hvor personalet drager stor nytte af den tætte kontakt med borgerens nærmeste.
- Vi får et tæt samarbejde med de pårørende, når vi kommer hos de samme borgere hver dag. Hvis der sker noget med borgeren, kender vi dem og ved, hvornår vi skal kontakte dem, og de pårørende får mere tiltro til os, når de kender os, og det betyder også, at de fortæller os mere, siger Tanja Lauritsen, der er social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen i Ikast-Brande Kommune.
- Hvis vi fx har borgere med demenssygdom, så spiller de pårørende en vigtig rolle ved at fortælle borgerens livshistorie, men også i forhold til, at vi som personale ved, hvad de kan lide, og hvordan de reagerer, forklarer hun. 

Velforberedte medarbejdere
Hvert team holder flere, korte, fastlagte ugentlige møder, og det betyder, at personalet hele tiden kan dele deres viden om borgerens aktuelle situation – også med eventuelle afløsere - eller øge opmærksomheden, når flere iagttager den samme problematik.
- Hjemme- og sygepleje har øget deres faglighed ved at snakke mere sammen, og de er bedre klædt på, når de kommer ud. Samtidig synes borgere og pårørende, at der kommer færre medarbejdere hos dem, og den oplevede kontinuitet betyder meget for dem. Det er fx rigtigt vigtigt, at de oplever, at de ikke hele tiden skal forklare, hvad personalet skal gøre hos dem, siger Pernille Dernburg Petersen, der er projektkonsulent i Erantis-projektet.
 

Fakta

En evaluering af Erantis-projektet har bl.a. vist, at:
• Kvaliteten og trygheden er bedre, når der kommer få faste medarbejdere, som kender borgeren, opgaverne og hjemmet
• Borgere og pårørende har et ønske om, at det er de samme medarbejdere, der kommer i hjemmet, og manglende kontinuitet er en kilde til frustration
• Kontinuitet og kendskab bidrager til, at hjælpen bliver personlig frem for at det føles mekanisk, som det ellers kan opleves. 

(Kilde: VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd: ”Ikast-Brande Kommunes ”erantisprojekt”– Opsamling af læring, oplevede resultater og opmærksomhedspunkter”, 2022.)
 

Vigtig forventningsafstemning 
Et andet af de konkrete tiltag, som er vokset ud af Erantis-projektet og den nye organisering, er tværfaglige samarbejdsmøder mellem borger, pårørende og personale. Møderne er et uformelt forum, hvor parterne kan få talt om, hvad der er vigtigt for den enkelte og afstemme forventninger vedrørende fx kommunikation. Både personale og borgere eller pårørende kan tage initiativ til møderne i situationer, hvor der fx er ændringer i borgerens situation, eller hvis pårørende har ønsker til plejen, som de ikke føler, bliver tilgodeset. Mødet kan med fordel placeres i opstarten af et forløb, men også finde sted undervejs, og erfaringen er, at de er særligt nyttige i komplekse sager, hvor borgeren modtager flere forskellige former for hjælp.

- Af og til har pårørende nogle forventninger til, hvad vi kan levere, som vi ikke kan indfri, fordi vi har nogle servicestandarder og en lovgivning, der fortæller, hvad vi må og ikke må, og derfor bruger vi også møderne til at få fortalt, hvad vi kan tilbyde, og til i fællesskab at finde ud af, hvordan vi så kan imødekomme deres ønsker, siger Iben Trabjerg, der er lokalleder af hjemmeplejen Syd i Ikast-Brande Kommune.


Stort potentiale for pårørendesamarbejdet
For pårørende, der ikke har deres faste gang i hjemmet, giver samarbejdsmøderne også stor værdi, fordi de er en anledning til at skabe og bevare kontakt til de medarbejdere, som de måske ellers træffer sjældent eller aldrig. Samarbejdsmødet kan på den måde være med til at skabe tryghed og forebygge uoverensstemmelser. Erfaringen er da også, at et samarbejdsmøde mellem personale, borger og pårørende kan spare ledelse og medarbejdere for mange spørgsmål og fx opkald til lederen.

Endnu er Ikast-Brande Kommune ved at lære af de første erfaringer fra Erantis-projektet, og det har krævet tilvænning fra medarbejderne at arbejde på en anden måde, men projektkonsulent Pernille Dernburg Petersen ser et stort potentiale i de faste teams.

- De pårørende, jeg har talt med, oplever mere ro og klarhed med den nye organisering. De ved, hvem de skal have dialog og lave aftaler med, og medarbejdernes tætte kontakt betyder meget for deres oplevelse af sammenhæng og kontinuitet. Men vi er stadig på en rejse, og vi kan altid blive bedre, når det gælder selvbestemmelse og involvering.

 

Bag om casen

Ikast-Brande Kommune har i perioden 2021-2022 gennemført innovations- og udviklingsprojektet Erantis. Projektet er inspireret af den hollandske Buurtzorg-model for integreret hjemme- og sygepleje. 

Målet for Erantis er at udvikle lokalt forankrede løsninger, der: 
Bidrager til, at den kommunale indsats tilrettelægges med afsæt i borgernes ønsker, situation og ressourcer og ud fra et rehabiliterende sigte 
Understøtter nære faglige relationer og videndeling mellem de fagpersoner, der samarbejder om borgerne, samt at der kommer færre forskellige medarbejdere i borgerens hjem 
Giver involverede medarbejdere og ledere kompetencer og erfaring med at arbejde systematisk med forbedringer, som de kan tage med i det videre arbejde. 

Læs mere om Erantis-projektet

 

Sådan skabte Ikast-Brande Kommune Erantis-projektet

Innovation

45 ledere og medarbejdere fra sundheds- og ældreområdet arbejdede med at udvikle lokalt forankrede prøvehandlinger i perioden i 2021-2022. Arbejdet mundede ud i seks indsatsområder:
Medarbejderens møde med borgeren og de pårørende
Borgere tilbydes et kort rehabiliteringsforløb
Tværfaglige selvstyrende geografiske teams
Få og faste medarbejdere i borgerens hjem
Sammenhæng i borgerforløb
PDSA (Modellen: Plan-Do-Study-Act) anvendes systematisk i forbedringsarbejde.

Implementering - del ét

I den første implementeringsfase, der varede fra 2022-2023, var der særligt fokus på de overordnede linjer i den nye teamstruktur. Samtlige medarbejdere deltog i kompetenceudvikling. 

Implementering - del to

Hvor fokus i den første implementeringsfase primært var på struktur, bliver det i højere grad kulturændringer og drift, der kommer i centrum i anden fase, som begynder i januar 2024. I denne fase får medarbejderne blandt andet bistand til at gennemføre de tværfaglige møder og samarbejdsmøderne med borgerne. Der bliver også udarbejdet en informationsfolder til borgere og pårørende om deres rolle og muligheder.

Gode råd til andre kommuner

Prioritér indsatsen politisk og ledelsesmæssigt

Det er nødvendigt at afsætte ressourcer til at skabe et fælles afsæt blandt personalet, hvis arbejdet med tværfaglige teams skal lykkes. Fx er det nødvendigt at afse tid til jævnlige møder. Det er ligeledes nødvendigt at skabe en kulturændring, hvis personalet som noget nyt skal se borgere og pårørende som samarbejdspartnere, og i det arbejde går ledelsen forrest.

Uddan medarbejderne

Personalet skal kompetenceudvikles i de fælles metoder og værdier, ligesom facilitering af den nye type tværfaglige møder kan være nødvendig.

Inddrag borgere og pårørende

Det er enormt værdifuldt at afdække borgere og pårørendes perspektiver for at fremme viden og forståelse. I Ikast-Brande blev det bl.a. gjort i forbindelse med en række såkaldte ”læringscirkler”, hvor de pårørende var inviteret til et tretimers møde, hvor de fik indblik i personalets situation og delte deres perspektiv på opgaveløsning mm.

Understøt medarbejderen i den nye rolle

Medarbejderne bliver sat i en helt ny situation, hvor de skal samarbejde med hinanden og med borger og pårørende på en anden måde, end de er vant til, og de skal hjælpes i gang med at få nogle succesoplevelser – fx ved hjælp af en guide, rollespil eller bistand fra en ekstern konsulent i forbindelse med samarbejdsmøder.