xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng | Pårørende

Case: Fleksible dagspladser til borgere med demens aflaster pårørende i Hillerød Kommune

Hjemmeboende borgere med demens, som bor sammen med en partner, kan efter behov komme på Ålholmhjemmet i Hillerød Kommune. Det fleksible daghjemstilbud aflaster den raske partner og giver partneren en mulighed for at tale åbent med plejecentrets personale om de udfordringer, de oplever ved at bo sammen med deres kære med demens.

Opdateret 16 FEB 2023

Hillerød Kommune tilbyder, at hjemmeboende borgere med demens kan være på demensplejecenteret Ålholmhjemmet efter behov i hverdagene. Det kan aflaste den raske partner til borgeren med demens. Den raske partner kan for eksempel lave ting, som denne ikke længere kan lave sammen med sin partner grundet demensen. De kan eksempelvis dyrke deres fritidsinteresser, besøge deres venner og familie eller koble af gennem alenetid.

En anden gevinst for den raske partner er, at han eller hun løbende kan tale med plejepersonalet på Ålholmhjemmet, når han eller hun følger sin partner med demens til og fra Ålholmhjemmet. Den løbende kontakt til personalet på plejecenteret giver den raske partner mulighed for at dele de tanker og følelser, som kan være svære at dele med andre, som ikke har demens tæt inde på livet.

"De pårørende får et frirum, hvor de kan tale frit om de ting, der kan være svært ved at være pårørende. Et sted hvor de kan tale om de ting, de ikke kan snakke med deres børn eller venner om"
- Kirsten Sørensen Gosvig, plejecenterleder af Ålholmhjemmet.

Daghjemstilbuddet bliver tilpasset parrenes behov og ønsker. Nogle borgere med demens kommer på plejecenteret på bestemte ugedage i et fast tidsrum, for eksempel fra klokken 10 til 15. Andre borgere har en fleksibel ordning, hvor aftalerne planlægges ud fra, hvornår den raske partner har andre aftaler. De fleste benytter sig af de fleksible daghjemspladser to til tre gange om ugen. Ålholmhjemmet oplever, at hyppigheden og varigheden af besøgene øges i takt med, at demensen forværres.

Krav for at få tildelt en fleksible daghjemsplads
For at kunne blive tilbudt en fleksibel daghjemsplads skal borgeren med demens være selvhjulpen i forhold til toiletbesøg og personlig hygiejne. Med tiden kan plejepersonalet dog træde til, hvis borgerens funktionsniveau falder. Derudover skal den raske partner selv sørge for kørsel til og fra plejecenteret. Ålholmshjemmet er dog åbne over for andre transportmuligheder. I et tilfælde har en borger med demens eksempelvis selv cyklet til og fra plejecenteret.

Demensvenlige aktiviteter for brugere af daghjemspladserne og husets øvrige beboere
Ålholmhjemmet råder over ti fleksible daghjemspladser. Borgere med en fleksibel dagsplads holder til i et lokale midt i plejecenteret sammen med den ansvarlige pædagog. I lokalet er der knager til deres overtøj, mens de på Ålholmhjemmet og skotøjsæsker til hjemmesko, når de er væk fra plejecenteret. På et whiteboard i lokalet opdaterer pædagogen løbende, hvornår borgerne med demens kommer på Ålholmhjemmet. Det muliggør, at plejepersonalet også kan følge med. I lokalet afholdes diverse aktiviteter for borgere med demens, der har takket ja til en fleksibel daghjemsplads. Aktiviteterne planlægges af pædagogen, men borgere med demens og deres partnere kan også komme med forslag til aktiviteter. Brugerne af daghjemspladserne deltager også nogle gange i aktiviteter, som Ålholmshjemmet afholder for de faste plejehjemsbeboere. Ligeså er aktiviteterne til det fleksible daghjemstilbud sommetider åbne over for de faste beboere, der har lyst og evner til at deltage. Det fleksible daghjemstilbud fortsætter, selvom den besøgsansvarlige pædagog har ferie eller holder fri. Borgerne er her på ét af plejecenterets seks afdelinger, hvor de deltager i dagens aktiviteter sammen med plejecenterets faste beboere.

En daghjemsplads kan være en glidende overgang til plejecenter
En fordel ved det fleksible daghjemstilbud er, at tilbuddet kan understøtte en glidende overgang fra, at borgeren med demens bor i eget hjem til, at borgeren flytter på plejecenteret, hvis det bliver relevant. En daghjemsplads kan dermed skabe en tryg overgang til plejecenteret, da borgeren med demens får kendskab til plejecenteret og plejepersonalet, inden han eller hun flytter ind. En daghjemplads er dog ikke en garanti for en plads på Ålholmhjemmet.

En fleksibel daghjemsplads giver de pårørende et tiltrængt pusterum
Tilbuddet om de fleksible daghjemspladser har været en del af et pilotprojekt i Hillerød Kommune, som er blevet evalueret. Resultaterne viser, at tilbuddet om fleksible daghjempladser skaber et frirum for de pårørende, hvor de kan koble af og lave nogle af de ting – praktisk eller socialt – som de ikke kan sammen med deres partner med demens. Tilbuddet giver også de pårørende et tiltrængt pusterum, hvor de kan samle ny energi. Hos de pårørende ophober sig ofte følelser, som kan være svære eller tabubelagte at dele med andre – selv familie og venner. De tanker og følelser kan de få vendt med plejepersonalet, når de henter og bringer deres partner.

Tilbuddet skaber også et fællesskab for de hjemmeboende borgere med demens, da de ofte ikke omgås andre borgere med demens. Mødet med andre borgere med demens hjælper dem til at acceptere deres øgede behov for hjælp og medvirker til at nedbryde tabuer, der kan være forbundet at have demens.

 

Sådan faciliterer plejecenteret et fleksibelt daghjemstilbud

Ansæt en besøgsansvarlig medarbejder

For at få skudt tilbuddet i gang skal der ansættes en medarbejder, for eksempel en pædagog, som varetager og koordinerer tilbuddet og afholder aktiviteter for borgerne. Det er essentielt, at denne medarbejder er motiveret for at arbejde med borgere med demens-Relevant faglig baggrund skal naturligvis tilgodeses, men bør ikke være altovervejende i ansættelsesprocessen.

Find de rette fysiske rammer

Kommunerne skal afklare, hvor tilbuddet med de fleksible dagspladser skal være. Det gælder både det konkrete plejecenter, hvor borgeren med demens og deres partner møder op, og de lokaler, som borgerne opholder sig i. Det er oplagt at vælge at være i et demensplejecenter, så det øvrige personale har særlig kendskab til behov hos borgere med demens. Der bør desuden være et fast lokale til det fleksible daghjemstilbud. Det giver borgere med demens mulighed for at opbygge rutiner, når de besøger plejecenteret. 

Fortæl om tilbuddet til borgere med demens og deres pårørende

Ålholmhjemmets erfaring viser, at det kan være vanskeligt at rekruttere borgere til de fleksible dagspladser. Der skal derfor skabes synlighed om tilbuddet – både over for borgere i målgruppen og fagpersoner, der er i kontakt med dem. Kommunerne bør derfor udarbejde informationsmateriale om de fleksible daghjemspladser, for eksempel en folder, som fagpersonalet i kommunerne kan udlevere til borgere i målgruppen. Kommunerne skal også være i kontakt med de fagpersoner, der er i kontakt med borgere med demens og deres pårørende. Det kan eksempelvis være demenskonsulenter, visitatorer og eventkoordinatorer på demenscafeer.

Afhold opstartssamtale og planlæg brugen af daghjemspladsen

Når borgere fra målgruppen viser interesse for tilbuddet, afholder den ansvarlige medarbejder opstartssamtaler med borgeren med demens og dennes raske partner. Ved samtalerne bliver parret vist rundt på plejecentret. Derudover finder de i fællesskab frem til, hvilke behov borgeren med demens og den raske partner har hver især. Hvis parret fortsat er interesseret efter opstartssamtalen, aftaler de sammen med den ansvarlige medarbejder et tidspunkt for det første besøg. Alternativt kan parret gå hjem og overveje, om de vil takke ja til tilbuddet.

Dialogmøde med par med demens tæt inde på livet var startskuddet til tilbuddet

Hillerød Kommune fik ideen til de fleksible daghjemspladser til et dialogmøde i 2014. Til mødet drøftede kommunen sammen med borgere med demens og deres pårørende, hvilke behov og udfordringer de oplever i hverdagen. Her kom det frem, at de pårørende ofte er udkørte og tilsidesætter deres egne behov, fordi de skal tage sig af borgeren med demens. Et af kommunens tilbud til borgere med demens tæt inde på livet er de fleksible dagsplader. Tilbuddet foregik oprindeligt på to kommunale plejecentre, men er senere blevet samlet på Ålholmhjemmet.

 

Gode råd fra Ålholmhjemmet

Fremhæv information om borgeren

Ålholmhjemmet har erfaret, at det er vigtigt at dele oplysninger om borgerne uden om journalsystemet. Medarbejderne noterer, er, hvem der har en fleksibel dagsplads, og hvornår borgerne med demens kommer på Ålholmhjemmet næste gang. Det foregår på et whiteboard i lokalet allokeret til de fleksible dagspladser. Den øvrige kommunikation sker mundtligt mellem den ansvarlige medarbejder og de raske partnere, når de henter og bringer deres kære med demens.

Skab plads til en uformel snak om tanker og følelser

Partnerne til borgere med demens har ofte brug for at tale ud om de udfordringer, de oplever. Den ansvarlige pædagog eller lederen af plejecentret skal derfor være klar til at tage en snak med dem ved behov. Det kan for eksempel være i forbindelse med, at partneren henter og bringer deres kære med demens. Andre gange efterspørger den raske partner et planlagt møde.

Tilpas tilbuddet til hvert pars ønsker og behov

Tilbuddet om de fleksible dagspladser skal tilpasses behov og ønsker hos enkelte raske partner og dennes kære med demens. På den måde imødekommer kommunen, at der er forskel på, hvor fremskreden demensen er hos borgerne, og at demensen løbende forværres. På samme vis imødekommes de forskellige livssituationer, de raske partnere befinder sig i.