xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Selvbestemmelse

Case: Unge fritidsjobbere skaber liv og nærvær for beboerne på plejecentre i Horsens Kommune

Ældre beboere på plejecentre i Horsens Kommune får besøg af skoleelever om eftermiddagen efter skoletid. Det skaber livsglæde og trivsel hos beboerne og motiverer dem til nye aktiviteter og samtaler. Ordningen er med til at åbne plejecenteret op over for lokalsamfundet og skaber møder på tværs af generationer.

Opdateret 20 MAJ 2021

Horsens Kommune har i samarbejde med FOA udviklet en ”spireordning”, der får beboerne til at live op, og som giver gode samtaler og nærvær. I ordningen har kommunen ansat unge i alderen 13 til 17 år, der har fået fritidsjob som “spirer” efter skoletid på et plejecenter. Spirer kommer på arbejde med en friskhed, nysgerrighed og spontanitet, der skaber glæde og inspiration til nye og anderledes aktiviteter såsom spil på iPad eller ballonbadminton.

”Vi oplever, at spirerne giver borgeren glæde og lyst til at dele minder om deres liv. Det er fantastisk at opleve”
- Charlotte Gjørup, sundheds- og ældrechef Horsens kommune

De unge er tilknyttet en specifik afdeling på et af kommunens plejecentre. De kommer på plejecentret to gange om ugen. Der er både tilknyttet spirer på kommunens almindelige plejecentre samt på plejecentrene for borgere med demens.

Spirerne har mange forskellige arbejdsopgaver på plejecentret. De kan både spille spil, læse højt eller gå tur med de ældre beboere. Derudover kan de sammen med beboerne dække bord, skære frugt eller lægge tøj sammen. Spirernes løsning af de opgaver, de får stillet, er naturlig og umiddelbar, som gør beboerne nysgerrige og skaber nye indtryk i hverdagen.

Når spirerne fortæller om deres hverdag og skolegang, får det beboerne til at tænke på deres egen barndom. Det resulterer i gode samtaler om skolegang, fag og fremtidsplaner. Generationsmødet får bragt beboerne tilbage til deres unge dage, og spirerne lærer samtidig noget om deres by og ”de gamle dage”. På den måde får spirerne bragt en livsglæde frem hos beboerne.

Når spirerne møder ind på arbejde, får de at vide, hvis der er specifikke aktiviteter, som plejecentret ønsker, at de laver med beboerne. Det kan fx være at bage pizzaer, eller en aktivitet en beboer har ønsket. Spirerne kan også selv foreslå idéer til aktiviteter. Blandt andet har de unge selv taget initiativ til en spilleaften og en quizaften med beboerne. På et plejecenter er de to tilknyttede spirer på arbejde sammen en dag om ugen, hvor de kan lave noget sammen. På den måde kan de planlægge aktiviteter for flere beboere.

I dag er der ansat 20 spirer på 12 plejecentre i Horsens Kommune, og kommunen ønsker at ansætte spirer i fritidsjob på alle plejehjem.

Spireordningen i Horsens Kommune er startet som led i kommunens strategi om rekruttering til Sundheds-og Ældreafdelingen. De unge får en oplevelse af, hvad det vil sige at arbejde med mennesker, og det er forhåbningen, at flere kan blive motiveret til at se sundheds- og omsorgsfaget som en karrierevej med både faglige og personlige udfordringer. 

”Det er et hyggeligt arbejde, hvor der er tid til at lytte og snakke med de ældre. Jeg synes, at det er lærerigt og sjovt, og så er det dejligt at gøre andre mennesker glade.”
- Spire, 15 år, Horsens Kommune 

Bankospil på plejecenter, plade med tal på bordet

Beboerne liver op og får lyst til at dele gamle minder

I Horsens Kommune har spireordningen vist sig at være en stor succes blandt både beboere, spirer og de faste medarbejdere på plejecentrene. Sundheds- og ældrechefen i Horsens Kommune beskriver, at de ældre nyder, når spirerne er på arbejde på plejecentret, fordi der bliver skabt hygge og nærvær. Efter en forsøgsordning evaluerede Horsens Kommune initiativet internt; Beboerne bliver glade og får lyst til at dele gamle minder, når spirerne er på arbejde, de unge kommer med spontanitet, ideer til nye aktiviteter og et frisk gå-på-mod, som personalet værdsætter.
Se den interne evaluering 

Sådan har Horsens Kommune skabt liv med spirerne på plejecentre:

Få fat i de unge spirer

Sundheds- og Ældreafdelingen i Horsens Kommune har lavet stillingsopslag på Facebook og på kommunens hjemmeside for at få fat i de 13 til 17-årige skoleelever i kommunen. I første omgang oprettede kommunen fire ”spire-stillinger” på to plejecentre, og dem har der været stor interesse for. Kommunen har nemlig modtaget 240 ansøgninger. Efterfølgende er flere spirer blevet rekrutteret til flere plejecentre i kommunen. Sundheds- og Ældreafdelingen har det overordnede ansvar for spireordningen og står for at lave udkast til stillingsopslag, som den enkelte daglige leder på plejecenteret kan udfylde. Den daglige leder på det enkelte plejecenter er ansvarlig for at udvælge relevante kandidater og afholde ansættelsessamtaler. Når en ung søger en spire-stilling, skal de nemlig angive hvilket plejecenter, de ønsker at arbejde på. Det har været vigtigt for kommunen, at hvert plejecenter slår deres egne stillinger op, så de unge får arbejde på et plejecenter, der ligger tæt på deres hjem og skole.

 

Se stillingsopslag

Klæd spirerne på til at være på et plejecenter

Inden de unge starter deres fritidsjob på plejecentret, er de til en fælles introduktionsdag på et par timer. Her bliver spirerne introduceret til generelle regler på plejecentrene som tavshedspligt, etikette, hygiejne, adfærd, kommunikation og ordentlighed, så de er rustede til at indgå som en del af personalegruppen. Derudover får spirerne information om deres arbejdsopgaver, og de møder deres mentor. Det er sundheds- og ældrechefen eller en områdeleder i kommunen, der afholder introduktionsdagen og byder spirerne velkommen.

Den daglige leder har spirerne ude på det enkelte plejecenter forud for deres opstart. Her bliver de vist rundt og bliver præsenteret for beboerne på den afdeling, som de er tilknyttet. 

Støt op om spirerne

Alle spirer får tildelt en mentor, når de starter på plejecentret. Mentoren er en social- og sundhedsassistent eller -hjælper, der arbejder på den samme afdeling som spiren. I spirens første tid på plejecentret er mentoren på vagt samtidig med spiren. Mentoren er spirens faste kontaktperson og har til opgave at sørge for, at spiren er tryg ved at gå på arbejde. Derudover er det også mentoren, som spiren kan gå til, hvis de har spørgsmål til vagtplan eller ønsker en fridag. Et par måneder efter spiren er startet, afholder mentoren en opfølgende samtale med spiren, hvor de snakker om, hvordan det går, eller om der er noget, som er udfordrende for spiren.

Mentoren er udvalgt af den daglige leder på plejecenteret. Alle mentorer har fået introduktion til, hvordan de skal tage imod spirerne, hvilke spørgsmål der er gode at stille beboerne som spirer, hvordan man håndterer forskellige situationer som spirerne kan komme ud for, og hvilke forventninger der er til dem som mentorer. Mentorerne får at vide, at de er den tætteste kontakt til spiren, ligesom når de normalt har social- og sundhedselever på plejecentret.

Af evalueringen fremgår det, at mentoren og hele personalegruppen skal være opmærksom på, at det er unge mennesker, der er blevet ansat, som derfor kan være længere tid om at løse en opgave.

Gode råd fra Horsens Kommune

  • Vær ikke bange for at få unge ind på plejecentrene. At åbne plejecentrene op for lokalsamfundet har givet både spirer, medarbejdere og beboere gode oplevelser og ny energi. Generationsmødet har givet anledning til anderledes aktiviteter i plejecentrene og har givet afsæt for samtaler om de ældres liv. Ledelsen i Horsens Kommune har været overraskede over, hvor populær ordningen er, og hvor interesserede de unge er i at blive en del af de ældre beboeres liv.
  • Inddrag den lokale FOA-afdeling. I Horsens Kommune har det været afgørende at have et tæt samarbejde med FOA Horsens. Det lokale fagforbund har understøttet projektet i opstartsfasen, hvor kommunen har oplevet modstand og bekymring fra FOA Danmark om, hvorvidt spirerne ville tage de fastansattes opgaver. Medarbejderne har fra ordningens etablering været motiverede for at ansætte de unge spirer, og i dag oplever medarbejderne også stor glæde ved at have spirerne ansat. Derudover har FOA Horsens været med til at udforme en aftale og overenskomst i forhold til aflønning og opgavebeskrivelse for spirerne.
  • Hav klare rammer for spirernes opgaver. Horsens Kommune har erfaret, at det er vigtigt for både mentorer og spirer, at der er klare rammer for spirernes opgaver i forbindelse med ansættelsen. Mentorerne har oplevet, at det har været svært at vurdere helt præcist, hvilke opgaver spirerne kan løse, og hvilke de ikke kan. Det er også en god idé at gøre det muligt for mentorerne at erfaringsudveksle med mentorer på andre plejecentre for at dele viden om brugen af spirerne og deres opgaver.