xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Pårørende | Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Case: Brobyggere sikrer et godt pårørendesamarbejde

Hvordan skaber man et godt samarbejde mellem kommunen og pårørende til borgere, der modtager hjemmepleje? I Gladsaxe Kommune går tre brobyggere i dialog med borgerens pårørende. Det har givet bedre pårørendesamarbejde og større trivsel hos borgere og pårørende.

Opdateret 20 MAJ 2021

Gladsaxe Kommune har oprettet et brobyggerteam med fokus på at sikre det gode pårørendesamarbejde. Brobyggerne skal blandt andet bygge bro mellem kommunen og de pårørende og derved sikre et positivt pårørendesamarbejde, som øger borgernes og de pårørendes trivsel.

Brobyggerfunktionen er et team af fastansatte, der ledes af souschefen i Gladsaxe Kommunes hjemmepleje. Brobyggerteamet består af to ergoterapeuter og en socialpædagog, som er en del af et konsulentteam i kommunens hjemmepleje. Brobyggernes arbejde med samarbejde går på tværs af kommunens fem hjemmeplejedistrikter, hjemmesygepleje, rehabiliteringsteam og kommunens midlertidige pladser.

Velkomstsamtale er afsæt for at høre og inddrage både borger og pårørende i forløb

Når en borger bliver visiteret til hjemmepleje i Gladsaxe Kommune, får brobyggerteamet besked via hjemmeplejekoordinatoren. Herefter tager en af brobyggerne kontakt til borger og pårørende for at aftale en times velkomstsamtale. Samtalen finder som udgangspunkt sted inden for 14 dage, efter at en borger er blevet tilknyttet hjemmeplejen.

Samtalen tager afsæt i en tilgang med personcentret omsorg og borgerens fortælling om sit levede liv. Brobyggeren taler med borger og pårørende om deres tanker og ønsker til samarbejdet med kommunen, og de taler om de pårørendes ønsker og ressourcer, der kan inddrages i borgerens hverdagsliv. Der bliver desuden vejledt om de af kommunens tilbud, der kunne passe til borger og samlevende pårørende, og det bliver samtidig italesat på en respektfuld måde, at borgerens - og ved samlevende også pårørendes - hjem kan blive hjemmeplejens arbejdsplads.

Gennem velkomstsamtalen sikrer brobyggerteamet sig, at der allerede fra begyndelsen af borgerens forløb i hjemmeplejen skabes et godt pårørendesamarbejde, ved at borgeren og pårørende bliver hørt og inddraget. Ved samtalen får brobyggerne også samtykke fra borgeren med henblik på dokumentation i kommunens omsorgsjournal. Efter velkomstsamtalen journaliserer brobyggerne informationerne og aftalerne, så de er tilgængelige for og kan ses af medarbejderne i hjemmeplejen gennem kommunens omsorgssystem. 

Lad dig inspirere af Gladsaxe Kommunes vejledning til velkomstsamtalen

Brobyggerne arbejder tæt sammen med hjemmeplejen

Hvis medarbejdere, borgere eller pårørende ønsker yderligere støtte til et godt samarbejde med borgeres pårørende, er brobyggerne altid tilgængelige. Medarbejdere i hjemmeplejen kan løbende kontakte brobyggerne, hvis de oplever, at samarbejdet med en pårørende er udfordret, eller at en borger eller pårørende ønsker et tættere samarbejde.

Kontakten til brobyggerteamet kan ske ved, at medarbejderne i hjemmeplejen opretter en opgave i omsorgsjournalen, kontakter brobyggerne pr. telefon eller når de møder dem i løbet af en arbejdsdag i hjemmeplejedistrikterne, fx på de tværfaglige møder. Brobyggerne vil efter at være blevet kontaktet af medarbejdere aftale et besøg med de pårørende. Her kan en relevant fagperson fra hjemmeplejen deltage og sikre fx aftaler om specifikke hjemmeplejeindsatser. 

Brobyggerne er en tværgående funktion i Gladsaxe Kommunes hjemmepleje. Det betyder, at de har et stort indblik i kommunens organisering og arbejdsgange. Samtidig er de i dialog med og har et stort kendskab til de medarbejdere fra hjemmeplejen, som kommer i borgeres hjem og leverer indsatserne. De tre brobyggere er koblet til hver deres hjemmeplejedistrikt, hvor de deltager i de tværfaglige møder. 

Med brobyggernes kendskab til kommunens hjemmepleje og medarbejdere er det muligt for brobyggerne at hjælpe borgere og pårørende med at navigere i det kommunale system og forklare baggrunden for indsatser og arbejdsgange. For medarbejderne i hjemmeplejen giver den løbende dialog med brobyggerne en større indsigt i de pårørende ønsker og behov. Det gør, at medarbejderne i hjemmeplejen i højere grad kan understøtte borgerens pleje og få et godt samarbejde i hjemmet. 

”Mange pårørende ønsker en god forventningsafstemning i forhold til samarbejdet, men de ønsker også at blive brugt som de videnspersoner, de er, i forløbet. De ønsker at blive set som en ressource og ikke som nogen, der bliver en afbrydelse eller en forstyrrelse af arbejdet.”

- Susanne Dyremose, souschef, Hjemmeplejen og Kildegården 

Brobyggere i Gladsaxe

De pårørende føler sig mere inddraget

Brobyggerne oplever, at pårørende giver udtryk for i højere grad at føle sig inddraget og hørt om den indsats, der foregår i deres hjem. Derudover er de pårørende utroligt glade for den øgede mulighed for dialog og vejledning om hjælp, som deres nærmeste modtager.

Særligt brobyggernes evne til at være bindeled mellem de forskellige områder i kommunen bliver værdsat. De pårørende opnår ro og tryghed i den situation, de står i, når brobyggerne støtter dem i deres rolle som pårørende, og det øger de pårørendes personlige trivsel.

Gode råd fra Gladsaxe Kommune

Brobygger kræver modenhed og erfaring.

Brobyggerfunktionen kalder på personer, der har modenhed og erfaring i det kommunale sundhedsvæsen. Brobyggere skal have viden om, hvordan en kommunal organisation hænger sammen, og hvilke forskellige og modsatrettede dagsordener der kan være på spil i de forskellige led af organisationen.

Relationelle kompetencer og god kommunikation. 

En brobygger skal være i stand til at opbygge gode relationer til de pårørende gennem klar og tydelig kommunikation samt lyttende og forstående interaktion.

Sæt tid af til at lære organisationen at kende. 

Det er vigtigt at afsætte tid til, at medarbejderne i brobyggerfunktionen kan lære organisationen at kende for at forventningsafstemme og vejlede borgerne.

Bag om casen: Brobyggerne arbejder løbende med udvikling

Brobyggerteamet arbejder konstant med at udvikle og forbedre deres funktion i kommunen. Det gør de først og fremmest ved at afholde teammøder på en time hver 14. dag med deltagelse af medarbejderne i brobyggerteamet og souschefen. Her bliver der fulgt op på borgerne og pårørende, faglige tilgange og arbejdsgangene. Brobyggerne afholder også interne temadage, hvor pårørendecases, som den enkelte brobygger ønsker sparring på, bliver nærstuderet og diskuteret. Svære borger- og pårørendesamarbejder bliver også lejlighedsvist drøftet med en ekstern supervisor, som kan give input til det videre arbejde med den pårørende.

Brobyggerne deltager i ledelsesmøder og tværfaglige personalemøder i forskellige hjemmeplejeafdelinger både for at orientere om funktionens indsatsområder og for at forblive opdateret i den øvrige del af organisationens arbejde. De deltager desuden i et årligt nationalt møde og to årlige regionale møder for kommunale pårørendefunktioner, hvor de deltagende kommuner udveksler den nyeste viden, erfaringer og arbejdsgange. Derudover deltager de på relevante konferencer og i eksempelvis foreningsnetværk med henblik på det gode pårørendesamarbejde.
Brobyggerne benytter sig også af inddragelse af borgere og pårørende i deres arbejde med udvikling af arbejdsgange. De interviewer løbende borgere og pårørende, som sætter ord på deres oplevelse af samarbejdet med hjemmeplejen og brobyggerfunktionen. Her finder brobyggerne inspiration til nye måder at arbejde på, mens de også bringer deres erfaringer med til møderne med ledelsen og personalet i hjemmeplejen. 

Da brobyggerne startede op i september 2018, begyndte en længere oplæringsproces, som handlede om, at medarbejderne i brobyggerteamet skulle have kendskab til hjemmeplejen og kommunens andre områder. Derfor indledte de nyansatte brobyggere med at følge social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker m.fl. gennem deres arbejdsdag for at få et få et indblik i rammer og arbejdsgange.

Derudover var brobyggerne på en rejse gennem kommunen for at kortlægge de mange forskellige samarbejdspartnere og aktivitetstilbud Gladsaxe har. De fik indblik i eksempelvis kommunens egne tilbud samt kirkernes og foreningernes aktiviteter til borgere og pårørende. Det har givet brobyggerne gode forudsætninger for at vejlede borgerne og deres pårørende ud fra deres livssituation med blik på at øge trivsel hos borger og deres pårørende.