xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng | Livskvalitet

Case: Livskvaliteten for ældre borgere i Gladsaxe er øget; rehabiliteringen tager i højere grad udgangspunkt i deres behov

Større medbestemmelse og trivsel hos borgerne og større arbejdsglæde hos medarbejderne. Det er nogle af resultaterne i Gladsaxe Kommune, hvor tre rehabiliteringsteams er blevet selvledende. De planlægger egen arbejdsdag ud fra borgernes behov og ønsker.

Opdateret 20 MAJ 2021

De behov og ønsker, som borgere i hjemmeplejen har, skal i højere grad imødekommes. Og borgerne skal have mulighed for selv at kunne strukturere deres hverdag. Det er den ambition, Gladsaxe Kommune har sat sig for med indførslen af selvledende teams i deres rehabiliteringsenhed. Det betyder, at rehabiliteringsteamene planlægger deres kørelister efter, hvornår det passer den enkelte borger at få besøg.

Formålet med de selvledende teams er at øge trivslen hos både borgere og medarbejdere gennem mere med- og selvbestemmelse. Gladsaxe Kommunes implementering af selvledende teams er inspireret af en personcentreret tilgang til plejen, hvor borgeren bliver set som et helt menneske med behov og ønsker frem for en opgave, der skal blive løst. De selvledende teams erstatter de faste kørelister, som førhen blev udarbejdet af én planlægger i kommunens tre rehabiliteringsteams.

Medarbejderne i de selvledende teams afklarer borgernes behov gennem en opstartssamtale i borgerens første uge i rehabiliteringsforløbet og sikre løbende viden om borgerens behov gennem løbende dialog med borgeren. Det gør det muligt at planlægge besøgene, så de passer med borgerens spisetider og tidspunkter for bad og nattesøvn.

De selvledende teams består hver af én fysioterapeut, to ergoterapeuter og fire social- og sundhedsassistenter. De tre selvledende teams er tilknyttet hvert deres område i kommunen og har én fælles teamleder, som understøtter vagtplanlægning ved ferie og sygdom. 

”Hvis hr. Jensen skal i bad, men har sovet dårligt og ikke magter at komme i bad i dag, så kan vi sige: Fint, vi rykker det til i morgen.”

- Marie Almstrup Eldon, social- og sundhedsassistent i rehabiliteringsteamet, Gladsaxe Kommune

Sådan gør du

Selvledende team fordeler nye borgere mellem sig

De selvledende teams er ansvarlige for at fordele nye borgere mellem medarbejderne i teamet. Det gør de for eksempel på baggrund af ledig tid og kompetencer. En social- og sundhedsassistent og to ergoterapeuter eller fysioterapeuter indgår i et borgerteam, hvor de har et fælles ansvar for en borgers forløb. De er ansvarlige for planlægning, besøg og opfølgning i borgerens forløb. Borgerteamet afklarer i den daglige planlægning, hvem der varetager besøgene på baggrund af blandt andet kompetencer og borgerens ønsker.

Borgerteamet holder opstartsmøde med borger

Ved første besøg hos borgere i rehabiliteringsforløbet afholder borgerteamet en opstartssamtale af cirka en times varighed. De ansvarlige medarbejdere i teamene spørger ind til borgerens ønsker og behov samt borgerens daglige rutiner og vaner såsom spise- og sengetider. Disse indsigter bruger de til at sætte mål og planlægge besøgene sammen med borgerne, så de for eksempel kan blive hjulpet i seng på et tidspunkt, der passer med deres døgnrytme. 

Selvledende teams planlægger kørelister

Planlægningen foregår i kommunens planlægningsmodul, som også bruges af hjemmeplejens planlæggere. Det giver mulighed for at planlægge og koordinere besøg i forhold til hjemmeplejens besøg, ligesom det giver en fælles adgang til kørelister, så alle kan understøtte hinandens planlægning, fx ved ferie eller fravær.

Hvis medarbejderne i teamene ikke kan finde plads til en borger i deres egen plan, overfører de borgeren til en fællesliste i planlægningsmodulet. Ud fra fælleslisten kan teamet gennem dialog på kontoret fordele besøgene mellem sig.

Borgerteamet koordinerer dagligt

De selvledende teams bruger ca. 15 minutter både i starten og slutningen af deres arbejdsdag til at planlægge kørelister og mundtligt koordinere med hinanden på kontoret eller i planlægningsmodulet. Det muliggør daglige justeringer på baggrund af borgernes aktuelle behov og ønsker. Det fælles ansvar og koordinering af borgerens forløb giver medarbejderne i teamene en større ansvarsfølelse og understøtter det tværfaglige samarbejde om borgeren.

Selvledende teams tager fælles ansvar ved sygdom og fravær

I tilfælde af sygdom hos en kollega i de selvledende teams er de andre i teamet ansvarlige for at dække besøgene. Det aftales internt i teamet og evt. med støtte fra teamlederen, hvem der tager hvilke besøg. Fravær og ferie noteres i medarbejderens fraværsliste, som teamene holder øje med dagligt i samarbejde med deres teamleder. På den baggrund fordeles besøgene på andre kørelister.

Gode råd fra Gladsaxe Kommune

  • Afprøv selvledelse i mindre teams
    Det er en god idé at afprøve og implementere selvledelse i få teams ad gangen og løbende udbrede implementeringen til øvrige teams eller afdelinger. Erfaringen viser, at det letter afprøvning og tilpasningen af arbejdsgangene, da der dermed bliver opnået større fleksibilitet i arbejdsgangsændringer.
  • Hav fokus på løbende erfaringsopsamling
    Det er værdifuldt undervejs i implementeringen at afholde faste og løbende erfaringsopsamlinger mellem medarbejdere og ledelsen. Det giver anledning til løbende at tilpasse arbejdsgange og imødekomme eventuelle udfordringer.
  • Giv medarbejderne de rette kompetencer
    Det er vigtigt, at medarbejderne i de selvledende teams modtager den nødvendige undervisning i brugen af kommunens planlægningsmodul.

Bag om casen:
Implementering af selvledende teams er en kulturændring

Omlægningen fra faste kørelister til selvledende teams har skabt en kulturændring i Gladsaxe Kommune. For at sikre en implementering, som forankrer sig i teamenes møde med borgerne, har ledelsen i hjemmeplejen valgt at udrulle tiltaget løbende. Det er sket i de tre rehabiliteringsteam, hvor medarbejderne har modtaget understøttende undervisning og støtte fra planlæggeren.

Implementering sker i ét team ad gangen

Tiltaget bliver implementeret i ét team ad gangen. Det første team udarbejder sammen med teamlederen og hjemmeplejelederen en arbejdsgangsbeskrivelse og afprøver arbejdsgangen. Den bliver derefter evalueret på de ugentlige statusmøder og tilpasset på baggrund af erfaringer. I denne fase har ledelsen erfaret, at det er vigtigt med faste aftaler for planlægningen af kørelister for at skabe struktur for de medarbejdere, som ikke tidligere har koordineret egne opgaver. Det gælder for eksempel justeringer ved dagens start og slut samt markering på fraværslisten. I implementeringsperioden har medarbejderne flere ugentlige planlægningsmøder, hvor de får støtte fra teamlederen og planlæggeren, som sikrer, at alle borgere bliver tildelt de rette besøg.

Efter cirka to måneder hvor alle aktører vurderer, at arbejdsgangene er de rette, og at driften er stabil, har yderligere et team implementeret tiltaget. Det nye team tager udgangspunkt i de arbejdsgange, som det første team udarbejder og lærer af deres erfaringer samt kvalificerer arbejdsgangene yderligere. Teamlederen har i implementeringsperioden haft ansvar for at dele erfaringer med de enkelte teams på de ugentlige møder. Efter seks måneder har alle rehabiliteringsteams indført selvledelse. Undervejs i hele implementeringsperioden har alle tre teams fastholdt de ugentlige planlægningsmøder.

Teams lærer om personcentreret omsorg og it-systemer

Den selvledende tilgang til kørelisteplanlægningen kræver, at medarbejderne i deres møde med borgerne indhenter viden om borgernes behov, ønsker og motivation. For at klæde dem bedst på til dette har alle medarbejdere modtaget undervisning i den engelske psykolog og professor Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg, som handler om at sætte mennesket i centrum. Det har givet medarbejderne flere redskaber til at ændre arbejdskulturen og sætte borgernes behov i centrum.

I overgangen til selvledende teams er det nødvendigt, at medarbejderne i teamene lærer at bruge et program, hvor medarbejdere kan planlægge besøg af borgeren. De selvledende teams er derfor blevet undervist i kommunens planlægningsmodul af kommunens it-medarbejdere på et halvdagskursus. Kurset bliver fulgt op af ad hoc-sparring i dagligdagen, hvor medarbejderne i teamene underviser og vejleder hinanden.

Læs mere:

Regler for kørelisteplanlægning