xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19

Retningslinjen fastlægger de faglige rammer for den nationale udrulning af vaccination mod COVID-19 i Danmark. I retningslinjen beskrives de overordnede målsætninger med vaccinationsindsatsen, samt principper for prioritering og visitation til vaccination i en situation med begrænsede forsyninger.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 12 JAN 2021

Desuden beskrives konkrete forhold vedrørende vaccinationsindsatsen, herunder anvendte vaccineteknologier, indikationer og kontraindikationer for vaccination, visitation samt konkrete handlingsanvisninger til håndtering af vacciner, vaccinationer, sikring af informeret samtykke, administration, journalføring, håndtering af formodede bivirkninger mv.

Retningslinjerne er primært henvendt til fagpersoner, samt ledere og planlæggere i sundhedsvæsenet. Retningslinjerne vil løbende blive opdateret i takt med, at vacciner godkendes og leveres, og der opnås yderligere viden og erfaring fra både Danmark og udland. 

Indhold - hovedoverskrifter

  1. Baggrund
  2. Vacciner
  3. Kontraindikationer og forsigtighedsprincipper
  4. Prioritering af målgrupper
  5. Visitation til vaccination
  6. Håndtering af vaccination
  7. Mulige bivirkninger
  8. Information om vaccination

 

Versioner

Version 2.1: 12. januar 2021

Version 2.1  indeholder redaktionelle ændringer ift. det danske produktresume for COVID-19 Vaccine Moderna og vedr. vaccination af bl.a. bløderpatienter.

Version 2: 8. januar 2021

I version 2 er tilføjet detaljer vedr. COVID-19 Vaccine Moderna (mRNA-1273), som blev tilkendt midlertidig markedsføringstilladelse den 6. januar 2021. Godkendelsesstudierne for såvel Comirnaty® (tozinameran) som COVID-19 Vaccine Moderna® (mRNA1273) er resumeret i henholdsvis bilag 4 og 5. Intervallet for, hvornår 2. dosis af hver vaccine skal gives, er opdateret. Retningslinjen er endvidere opdateret med erfaringer fra den første udrulning af vaccinationsindsatsen (for eksempel hvor mange doser vaccine, der kan udtages) og i forhold til regulatoriske udeståender, der nu er afklaret (for eksempel journalføring). Særlige forholdsregler ved henholdsvis immunsuppression og immunaktivering er præciseret. Endelig er enkelte uklarheder præciseret; herunder bl.a. afsnittet om personer i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Version 1: 22. december 2020