xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19

Retningslinjen fastlægger de faglige rammer for den nationale udrulning af vaccination mod COVID-19 i Danmark. I retningslinjen beskrives de overordnede målsætninger med vaccinationsindsatsen, samt principper for prioritering og visitation til vaccination i en situation med begrænsede forsyninger.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 21 JUL 2021

Materialet er ikke opdateret på baggrund af udmeldingen om, at vaccinen fra Moderna er godkendt til personer på 12-17 år.

Desuden beskrives konkrete forhold vedrørende vaccinationsindsatsen, herunder anvendte vaccineteknologier, indikationer og kontraindikationer for vaccination, visitation samt konkrete handlingsanvisninger til håndtering af vacciner, vaccinationer, sikring af informeret samtykke, administration, journalføring, håndtering af formodede bivirkninger mv.

Retningslinjerne er primært henvendt til fagpersoner, samt ledere og planlæggere i sundhedsvæsenet. Retningslinjerne vil løbende blive opdateret i takt med, at vacciner godkendes og leveres, og der opnås yderligere viden og erfaring fra både Danmark og udland. 

Indhold - hovedoverskrifter

  1. Baggrund
  2. Vacciner
  3. Kontraindikationer og forsigtighedsprincipper
  4. Prioritering af målgrupper
  5. Visitation til vaccination
  6. Håndtering af vaccination
  7. Delegation, informeret samtykke, registrering og journalføring
  8. Mulige bivirkninger
  9. Information om vaccination

 

Versioner

Version 4.2 (aktuel version): 21. juli 2021 - dateret 16. juli

Version 4.1: 9. juli 2021

Version 4: 20. maj 2021

I version 4.0 er retningslinjen opdateret med de nyeste oplysninger vedrørende den fortsatte udrulning af vaccinationsindsatsen i Danmark uden Vaxzevria® og COVID-19 Vaccine Janssen®.

Der er tilføjet oplysninger om den sjældent forekommende bivirkning, VITT, der er set i forbindelse med vaccination med Vaxzevria® og COVID-19 Vaccine Janssen® (kapitel 8).

Kapitel 3 vedr. vaccination af personer med immunsuppression er opdateret. 

Doseringsintervallet for Comirnaty® og COVID-19 Vaccine Moderna® er opdateret i kapitel 6. I kapitel 6 indgår desuden et nyt afsnit vedr. valg af sprøjter og kanyler samt nye anbefalinger vedr. færdigvaccination af personer, der er førstegangsvaccineret med Vaxzevria®. Derudover beskrives det hvorledes overskydende vaccine i et multidosishætteglas bør håndteres

Version 3: 5. februar 2021

I version 3.0 er tilføjet detaljer vedr. COVID-19 Vaccine AstraZeneca®, som blev tilkendt midlertidig markedsføringstilladelse i EU den 29. januar 2021. Godkendelsesstudierne for COVID-19 Vaccine AstraZeneca® er resumeret i bilag 6.

Forholdsregler ved COVID-19 sygdom eller positiv test mellem 1. og 2. dosis af en vaccine er beskrevet og uklarheder vedr. visitation til vaccination af personer i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 er præciseret.

Oplysninger vedr. delegation, informeret samtykke, registrering samt journalføring af vaccination er flyttet til et nyt kapitel 7, og et nyt afsnit vedr. personale på vaccinationssteder er tilføjet.

Der er tilføjet et afsnit vedr. nye regler om retslægelig obduktion ifm. dødsfald kort efter vaccination mod COVID-19. Endelig er bilag 2 opdateret med nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. 


Version 2.1: 12. januar 2021

Version 2.1 indeholder redaktionelle ændringer ift. det danske produktresume for COVID-19 Vaccine Moderna® og vedr. vaccination af bl.a. bløderpatienter.


Version 2: 8. januar 2021

I version 2 er tilføjet detaljer vedr. COVID-19 Vaccine Moderna (mRNA-1273), som blev tilkendt midlertidig markedsføringstilladelse den 6. januar 2021. Godkendelsesstudierne for såvel Comirnaty® (tozinameran) som COVID-19 Vaccine Moderna® (mRNA1273) er resumeret i henholdsvis bilag 4 og 5. Intervallet for, hvornår 2. dosis af hver vaccine skal gives, er opdateret. Retningslinjen er endvidere opdateret med erfaringer fra den første udrulning af vaccinationsindsatsen (for eksempel hvor mange doser vaccine, der kan udtages) og i forhold til regulatoriske udeståender, der nu er afklaret (for eksempel journalføring). Særlige forholdsregler ved henholdsvis immunsuppression og immunaktivering er præciseret. Endelig er enkelte uklarheder præciseret; herunder bl.a. afsnittet om personer i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Version 1: 22. december 2020