Engelsk

Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundheds­væsenet under COVID-19

Sundhedsstyrelsen overordnede rammesætning af, hvad der kan betragtes som kritiske funktioner og hvilke særlige forholdsregler, der bør tages af alle involverede parter, herunder ansatte i sundheds- og ældreplejen, borgere og patienter. Nogle kritiske funktioner ikke vil kunne opretholdes under COVID-19-epidemien dels af ressourcemæssige årsager og dels af hensyn til smitterisiko.

TIL PERSONALE I SUNDHEDS- OG ÆLDRESEKTOREN 01 APR 2020

Revideret 1. april 2020: Notatet er opdateret med nogle præciseringer og en udbygget eksempelliste.

Udgivet 17. marts 2020

Dette notat beskriver rammerne for samtlige sundhedsindsatser på hele sundheds- og ældreområdet i Danmark under COVID-19-epidemien. Ved samtlige sundhedsindsatser forstås både offentlige og private tilbud. Ved indsatser forstås aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnostik, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme hos alle aktører, både offentligeog private.

Det omfatter bl.a.:

  • sygehuse
  • almen praksis
  • privatpraktiserende speciallæger 
  • kommunale sundhedstilbud såsom hjemmesygepleje
  • private tilbud fx praktiserende fysioterapeuter, ergoterapeuter, osteopater, diætister, fodterapeuter, jordmoderklinikker, privat hjemmepleje og sygepleje
  • private tilbud rettet mod specifikke målgrupper fx barselsgymnastik, fødselsforberedelse, alkohol- eller stofmisbrugsbehandling, vaccinationsklinikker
  • forebyggende og sundhedsfremmende indsatser herunder apotekernes forebyggende tilbud og aktivitetstilbud for ældre
  • øvrige kommunale tilbud på sundheds- og ældreområdet fx plejehjem og –centre, hjemmeplejen, genoptræning, rehabiliteringscentre, hjerneskadecentre, madservice og indkøb