xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19

Denne publikation beskriver rammerne for programmet for opsporing og håndtering af kontakter til personer, som er testet positiv for ny coronavirus.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 20 DEC 2021

Denne udgivelse beskriver de organisatoriske rammer for opsporing og håndtering af nære kontakter og beskriver informationsindsatsen i forbindelse med smitteopsporingen.

Version 13: 20. december 2021

Den nye revideret retningslinje er overordnet set opdateret med følgende:

 • Pga. højere risiko for smitte i husstanden end uden for hjemmet, vil der fremover blive skelnet mellem husstandskontakter, altså nære kontakter til en smittet i hjemmet og tilsvarende, samt øvrige kontakter til smittede personer uden for hjemmet. 
 • Husstandskontakter anbefales for isolation og test på 4. og 6. dagen med ophævelse af isolation ved negativt svar på 4. dags testen. Testen på 4. dagen skal være en PCR-test. På grund af, at der i øjeblikket er stor efterspørgsel på PCR-test anbefales der for nuværende en hurtigtest på 6. dagen. Personer som har fået 3.stik er undtaget for isolation og kan i stedet blive testet hurtigst muligt samt på 4. og 6 dagen. Personer som har været smittet inden for 12 uger er undtaget både for isolation og test. 
 • Øvrige kontakter anbefales ikke isolation men en hurtigtest (selvtest) hurtigst muligt og igen på 4. dagen. 
 • De tidligere særlige anbefalinger for nære kontakter til smittede med Omikron ophæves.
 • Anbefalingerne er justeret på baggrund af nuværende viden og erfaringer med Omikron, og da der er tale om en ny variant, kan der blive behov for ydereligere justeringer fremadrettet. 

Se retningslinjens kap 3 og 4 for nærmere beskrivelse af og anbefalingerne for husstands- og øvrige kontakter

Version 12: 7. december 2021

Retningslinjen er opdateret på baggrund af, at antallet af smittede med Omikron-varianten er kraftigt stigende, og det ikke længere er muligt at forsinke samfundssmitten med Omikron. Det anbefales nu, at der overgås til en mindre intensiv smitteopsporing, hvor det kun er de nære kontakter til smittede med Omikron og mulige smittede med Omikron, som anbefales at gå i selvisolation og blive testet på dag 1., 4., og 6. uanset vaccinations- og tidligere smittestatus. Det vil sige, at anbefalingerne om selvisolation og test for de nære kontakters nære kontakter ophører.

Version 11: 29. november 2021

Den nye opdaterede version 11 af retningslinjer for Opsporing og håndtering af nære kontakter er opdateret på baggrund af en risikovurdering fra Statens Serum Institut d. 26 november 2021 vedr. den nye virusvariant Omicron/B.1.1.529. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut anbefaler ud fra et forsigtighedsprincip en midlertidig skærpelse af retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter i de situationer, hvor der er bekræftet eller mistanke om smitte med Omicron/B.1.1.529. Her anbefales både de nære kontakter samt de nære kontakters nære kontakter, uanset vaccinations- eller tidligere smittestatus, at gå i selvisolation og blive PCR-testet på dag 1, 4 og 6. De kan tidligst ophæve deres selvisolation ved negativ svar på den sidste test på dag 6.

Version 10: 18. august 2021

Denne version af retningslinjen er opdateret, i forhold til den tidligere version 9. fra d. 5 juli 2021, primært med følgende:  

 • Kapitel 2: Opdatering efter den nuværende epidemisituation samt vaccineudrulning. 
 • Kapitel 3: Afstandskriteriet for at være en nær kontakt ændres til 1 meter. Det vil sige, at man nu er nær kontakt, hvis man har været tættere end 1 meter på en smittet person med COVID-19 i mere end 15 minutter. Dette gælder i alle situationer. 
 • Tilføjelsen om generel smitteopsporing i version 9 af nære kontakter til nære kontakter (tidligere beskrevet i kapitel 5 i version 9) bortfalder. Desuden bortfalder afsnittet om information til nære kontakters nære kontakter (tidligere beskrevet i afsnit 7.3 i version 9). 
 • Opdatering og redigering af kapitel 5 om screeningstest af andre kontakter på baggrund af Sundhedsstyrelsens nyeste afstandsanbefaling i seneste version af Forebyggelse af smittespredning udgivet d. 11 august 2021.   
 • Tilføjelse af bilag: Beskrivelse af sundhedsmyndighedernes ansvarsområder samt anbefalinger om selvisolation, og hvad man skal gøre, når man er testet positiv, er sat i nye bilag (henholdsvis bilag 2, 3 og 4).  

 

Version 9: 5. juli 2021

Denne version er opdateret, i forhold til den tidligere version 8. fra d. 10 juni 2021, med følgende:

 • Afsnit 2.1: Tilføjelse af, at der skal ske generel smitteopsporing af nære kontakter til nære kontakter, og at disse skal testes på dag 4 og dag 6, men kan undlade selvisolation.
 • Afsnit 4.6 og 4.7: Opdatering af anbefaling på baggrund af Sundhedsstyrelsens notat fra d. 30. juni 2021 om 12 måneders immunitet efter vaccination og endt infektion, således at nære kontakter, der er færdigvaccinerede eller har været smittet idenfor de sidste 12 måneder, kan undlade at gå i selvisolation.
 • Nyt kapitel 5: Information om, hvad man skal gøre, når man er en nær kontakt til en nær kontakt.
 • Afsnit 7.3: Tilføjelse af information til nære kontakters nære kontakter.

 

Version 8: 10. juni 2021

Version 8 af retningslinje for Opsporing og håndtering af nære kontakter, d. 10. juni 2021 er opdateret med følgende:
 • Nære kontakter, som er færdigvaccinerede og udvikler symptomer, skal betragtes som mistænkt smittet og skal selvisolere og testes. Hvis deres test-svar er negativt, kan de ophæve selvisolation, men skal fortsat testes på dag 4 og dag 6. jf. afsnit 4.6.
 • Der igangsættes ved smittetilfælde med særligt smitsomme varianter opsporing, isolation og test af nære kontakters nære kontakter, jf. afsnit. 4.3. Dog kan færdigvaccinerede undlade at selvisolere.
 • Opdatering af retningslinjer i afsnit 4.7 for selvisolation og test af nære kontakter, som tidligere har været smittet på baggrund af Sundhedsstyrelsens notat fra d. 18. maj 2021 om 8 måneders immunitet efter endt infektion.

7. version: 19. marts 2021

Retningslinjen er opdateret, hvilket omfatter følgende:

 • Tydeliggørelse af anbefalinger om ophævelse af selvisolation for personer påvist smittet med ny coronavirus
 • Ensretning på tværs af retningslinjer ift. tolkning af et positivt testsvar hos personer, der er tidligere påvist smittet med ny coronavirus, som øges fra 8 uger til 12 uger
 • Tilføjelse af mulighed for ophold på eksternt isolationsfaciliteter for nære kontakter, jf. BEK nr. 181 af 05/02/2021
 • Tilføjelse af afsnit om lempelse af udvalgte smitteforebyggende anbefalinger til nære kontakter, der er færdigvaccinerede
 • Mindre justeringer i kapitel 5 om andre kontakter samt bilag 1 og 2

6.version: 3. februar 2021

Retningslinjen er opdateret, hvilket bl.a. omfatter:  
- Mindre ændringer og opdateringer i alle kapitler 
- Udvidet definition af nære kontakter (kapitel 2)
- Nye anbefalinger for perioden for selvisolation for alle nære kontakter og de særlige forholdsregler, der er gældende (afsnit 4.3)
- Tilføjelse af nyt afsnit om nære kontakter til personer smittet med en mere smitsom virusvariant (afsnit 4.4)
- Opdatering af bilag 1 og tilføjelse af bilag 2 (tidligere afsnit 1.2)”

5. version: 19. januar 2021

 • Notat samt ny version af retningslinjen tilføjet

4. version: 13. januar 2021

Nye kontaktoplysninger til Coronaopsporing er implementeret samt tekst i figur 3 er tilrettet.


3. version: 24. november 2020


Retningslinjen har gennemgået en generel revideringsproces og der er derudover lavet følgende tilføjelser:

 • Udvidelse af definitionen af nære kontakter, så det omfatter alle, der har opholdt sig inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der er påvist smittet med ny coronavirus, i udvalgte situationer.
 • Mulighed for at få taget én screeningstest blandt andre kontakter som et smitteforbyggende tiltag i situationer, hvor der er øget risiko for smittespredning. Der gives eksempler i retningslinjen.
 • Udvidelse af afsnittet om kontinuerlig eksponering af smitte 

2. version: 16. juni 2020

 • Udgivelsen er opdateret på baggrund af etableringen af enheden for kontaktopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed ved navn Coronaopsporing. Yderligere er der i denne revision foretaget følgende justeringer:
  • Tydeligere beskrivelse af sammenhæng til de øvrige relevante retningslinjer for forebyggelse af udbrud og smitteopsporing på eksempelvis institutioner
  • Udvidet beskrivelse af app til digital smitteopsporing
  • Præcisering i forhold til anbefalinger om gentest hos personer, som allerede tidligere er testet positiv for ny coronavirus.
1. version: 14. maj 2020