Engelsk

Vejledning og bekendtgørelse om sundheds­koordinations­udvalg og sundhedsaftaler

Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens §§ 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 679 af 30. maj 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

LOVGIVNING 08 JUN 2018

Vejledning nr. 9504 af 4. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler - retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 679 af 30. maj 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler - retsinformation.dk

Sundhedsaftaler 2019

Indsendelse af sundhedsaftaler

Senest den 1. juli 2019 skal de fem regionsråd indsende sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen med henblik på godkendelse. Sundhedsstyrelsen tilsender regionsrådet, kommunalbestyrelsen og sundhedskoordinationsudvalget en kvitteringsskrivelse ved modtagelsen af sundhedsaftalen.

Sundhedsstyrelsen skal inden for 8 uger efter modtagelsen godkende aftalen eller gøre indsigelser (jævnfør Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler §6 stk. 2).

Regionsrådet, kommunalbestyrelsen og sundhedskoordinationsudvalget modtager et skriftligt orienteringsbrev, når Sundhedsstyrelsen har godkendt en sundhedsaftale.

Sundhedsaftalerne kan indsendes til Sundhedsstyrelsens Center for Planlægning: plan@sst.dk  

Supplerende oplysninger

Såfremt det er nødvendigt at indhente supplerende oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen af en sundhedsaftale, vil Sundhedsstyrelsen tage kontakt til det pågældende sundhedskoordinationsudvalg. Det påhviler herefter sundhedskoordinationsudvalget at tilvejebringe de fornødne oplysninger hurtigst muligt, og således at Sundhedsstyrelsen kan overholde fristen for godkendelse af sundhedsaftalen.

Ikke-godkendte aftaler

Såfremt Sundhedsstyrelsen ikke kan godkende en sundhedsaftale, orienteres sundhedskoordinationsudvalget, regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skriftligt herom. Af meddelelsen om Sundhedsstyrelsens manglende godkendelse skal fremgå, hvilke(t) krav, der ikke er opfyldt samt fristen for indsendelse af en revideret aftale.

Forud for Sundhedsstyrelsens eventuelle beslutning om ikke at godkende en aftale, drøfter Sundhedsstyrelsen problemstillingen med sundhedskoordinationsudvalget samt eventuelt regionsrådet og kommunalbestyrelser, og der kan gives mulighed for at indsende en tilrettet aftale med en senere frist.

Kontakt

Elisabeth Skibsted
Chefkonsulent
Planlægning
25 26 52 61
elsd@sst.dk