Engelsk

Evaluering af tværfaglige udgående teams

Hermed foreligger evalueringen af satspuljebevillingen til 'tværfaglige udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien'.

EVALUERINGER 17 DEC 2018

Bevillingen er givet til fem projekter gennemført i landets fem regioner i perioden fra 2015-2018. To af projekterne bestod af to delprojekter hver.

Evalueringen dækker alle syv projekter og er gennemført af COWI i samarbejde med DEFACTUM og på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Regeringens Udvalg om Psykiatri anbefalede i 2013, at regionerne, som et led i at højne kvaliteten af den faglige indsats, etablerer opsøgende og udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien.

Udvalget fremhævede, at de udgående teams skal sikre en tidlig og mindst mulig indgribende indsats i samarbejde med kommunerne, og at inddragelse af barnet eller den unges familie og nære miljø skal være en central del af indsatsen.

I Regeringens Handlingsplan for Psykiatri fra maj 2014: "Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser" har Regeringen forpligtet sig til at udbrede tværfaglige udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien. Der blev efterfølgende afsat 73 mio. kr. til denne indsats i satspuljeaftalerne for henholdsvis 2014-2017 og 2015-2018.

Evalueringen har to formål:

  • At bidrage til implementeringen af de tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien – herunder at understøtte at projekterne lever op til de opstillede
    mål for indsatsen.
  • At måle de tværfaglige teams effekt på målgruppens trivsel og på forebyggelse af funktionstab i forbindelse med skolegang.

Evalueringen skal bidrage til at danne grundlag for, at beslutningstagere kan drøfte, hvorvidt og hvordan brugen af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien skal udbredes i den regionale psykiatri.

I rapporten præsenteres evalueringens resultater for hvert af projekterne.