xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

LGBTI+-personer

LGBTI er en forkortelse for "Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex", som er den internationale fællesbetegnelse for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner og personer født med variationer i kønskarakteristika. Gruppen af LGBTI-personer er således yderst mangfoldig.

LGBTI+-personers sundhed

Et stort antal videnskabelige undersøgelser, både danske og internationale, har i de senere år peget på markante trivsels- og sundhedsudfordringer hos LGBTI+-personer i sammenligning med heteroseksuelle ciskønnede personer (en person betegnes som ciskønnet, når personens kønsidentitet er i overensstemmelse med det fødselstildelte køn).

Forskellene ses både inden for somatisk, mental, social og seksuel sundhed. Fx er der i danske studier set øget alkoholforbrug og rygning samt højere forekomst af bl.a. selvmord/selvmordsforsøg, stress, vold samt visse somatiske sygdomme i LGBTI+-gruppen.

Grundene til denne ulighed i sundhed er ukendte og skyldes formentlig et mix af faktorer.

Livsstilsfaktorer

Livsstilsfaktorer knyttet til de enkelte subkulturer kan spille en rolle, fx øget tobaksrygning og alkoholindtagelse, mere vold og flere risikosituationer.

Minoritetsstress

Minoritetsstress kan også være en medvirkende faktor. Denne form for stress kan opstå som følge af eksklusion, diskrimination, chikane og voldelige hadforbrydelser, men den kan også igangsættes af en mere subtil fornemmelse af at være ”anderledes”, ”mistænkelig”, ”forkert” eller ”forklaringskrævende” i et altoverskyggende cis- og heteronormativt samfund. Den både tavse og eksplicitte forventning om heteroseksualitet/ciskøn og det stadige krav om at skulle ”deklarere” sit kærligheds-, køns- og sexliv kan være en vedvarende stressfaktor for LGBTI+-personer.

Mangelfuld udnyttelse af eksisterende sundhedsydelser

Endelig kan man ikke udelukke, at en medvirkende årsag til danske LGBTI+-personers sundheds- og trivselsudfordringer er en mangelfuld udnyttelse af eksisterende sundhedsydelser, som blandt andet kan bunde i egen tilbageholdenhed eller en oplevelse af manglende kvalifikationer, åbenhed og accept hos sundhedsfagligt personale.

Konsekvensen af dette kan være manglende lægesøgning ved sygdom og symptomer, ligesom der kan ses mangelfuld deltagelse i relevante sundhedstilbud som hpv-vaccination og undersøgelser for sexsygdomme/hiv og kræft.

Styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI+-personer

Sundhedsstyrelsen har i løbet af de seneste par år arbejdet på en række initiativer, som har fokus på LGBTI+-personers sundhed. Et af dem er en informationsindsats rettet mod både almen praksis og LGBTI-personer. Informationsindsatsen har dels til formål at understøtte almen praksis i at møde LGBTI+-personer med åbenhed, fordomsfrihed, opdateret viden og relevante færdigheder.

Derudover skal den støtte LGBTI+-personer i at være åbne om køn og seksualitet i konsultationen, så den praktiserende læge inden for trygge rammer kan yde den bedst mulige hjælp og behandling til den enkelte patient.

Indsatsen gennemføres i samarbejde med en række aktører bl.a. LGBT Danmark og Læge-og Patienthåndbogen. Sundhedsstyrelsen arbejder på yderligere initiativer frem mod 2022. Nedenfor er nogle af de materialer, som allerede er udarbejdet. 

Vidensopsamling

Som første skridt i indsatsen er der udarbejdet en vidensopsamling om LGBTI+-personer sundhed. Læs vidensopsamlingen:

Danske LGBTI+-personers møde med almen praksis udfordringer og muligheder

Artikler

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med læge- og patienthåndbogen opdateret og udarbejdet nye artikler med fokus på LGBTI+-personers behov. Lægehåndbogen fungerer som et opslagsværk for læger:

Lægehåndbogen

Til hver lægeartikel er der tilsvarende en borgerrettet artikel på Patienthåndbogen:

Patienthåndbogen

Pjece til almen praksis

Pjece målrettet almen praksis med viden om og inspiration til det gode møde mellem almen praksis og LGBTI+-personer:

Din LGBTI+-venlige praksis - Det gode møde mellem LGBTI+-patienter og almen praksis

LGBTI+-personer og sexsygdomme

Mænd, der har sex med mænd (MSM), er i forhold til sin begrænsede andel i befolkningen voldsomt overrepræsenteret i statistikker over hiv og andre sexsygdomme. Således var 55 procent (100 ud af 182) af de ny-diagnosticerede hiv-smittede i 2016 mænd, der havde haft sex med mænd.

Samme år udgjorde MSM 70 procent af syfilistilfældene blandt mænd, ligesom de udgjorde 41 procent af gonorrétilfældene blandt mænd. Det estimeres, at 66 procent (4.100 ud af 6.200) af dem, der lever med hiv i Danmark, er MSM. Det vurderes, at ca. 600 personer lever med hiv uden at vide det. Heraf er ca. 80 procent MSM (Statens Serum Institut 2018).

Mænd, der har sex med mænd bør derfor være velinformerede om smitteveje og beskyttelse og i stand til at tage ansvar for egen seksualpraksis og for deres sexpartnere. Da der løbende kommer nye unge til denne gruppe, skal vidensniveauet til stadighed vedligeholdes og udvikles.

Gruppen af MSM er meget mangfoldig, og udbuddet af oplysnings- og rådgivningstilbud er tilsvarende bredt og fås skriftligt, mundtligt og internetbaseret gennem såvel kommuner, praktiserende læger og sygehuse som gennem private organisationer.

Det anbefales i forebyggelsespakken for seksuel sundhed, at mænd, der har sex med mænd, er en synlig målgruppe for kommunernes borgerrettede forebyggelse i (som minimum) de større byer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at disse mænd vaccineres mod hepatitis B.

Sundhedsstyrelsen samarbejder med organisationer for at sikre, at der er adgang til målrettet information, kampagner, rådgivning til HIV-smittede og opsøgende HIV- og syfilis-testning.

Forebyggende behandling (PrEP) mod hiv i særlige risikogrupper (2017)

Anbefalinger vedr. ibrugtagning af PrEP fra Danske Regioner

Vejledning om HIV, hepatitis B og C virus

Se desuden

AIDS-Fondet

LGBT+ Danmark

Regeringens handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

Forebyggelsespakken for seksuel sundhed

Opdateret 30 AUG 2022