Engelsk

Omsorg og nærvær i ældreplejen

I finanslovsaftalen 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blev partierne enige om at tilføre 125 mio. kr. årligt fra 2020 til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen, herunder veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav og dermed frigøre tid til den enkelte ældre.

Midlerne i 2020 og i 2021 afsættes som en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge til målrettede forsøg med henblik på at udvikle og afprøve nye innovative veje. 

Offentliggørelse af puljen

Puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen administreres af Sundhedsstyrelsen. Det var tidligere forventet, at puljen skulle offentliggøres i starten af marts 2020. På grund af den særlige situation i relation til coronavirus er offentliggørelsen udskudt.

Puljen er på 245 mio. (122,5 mio. kr. i 2020 og 122,5 mio. kr. 2021) og tildeles i én ansøgningsrunde.

Der forventes at blive tildelt midler til minimum 10 projekter. Ansøgte beløb til projekter skal være på minimum 5 mio. kr.  

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Som en integreret del af projekterne, skal der ses på veje til at reducere unødvendige dokumentationskrav og dermed frigøre mere tid til den enkelte ældre. Projekterne skal tage afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker.

Med innovative veje lægges der vægt på, at der i projekterne anvendes metoder og tilgange, der løser udfordringer på nye måder, fx gennem udvikling eller videreudvikling af indsatser med fokus på og inddragelse af borgere og medarbejdere eller ved at anvende forskellige innovationstilgange. Se fx Center for Offentlig Innovations hjemmeside for inspiration

Projekterne skal arbejde med en eller flere konkrete udfordringer inden for puljens formål og have potentiale til at skabe forandringer i praksis. Projekterne kan fx udvikle og afprøve metoder, faglige tilgange, samarbejdsmodeller og organiseringsformer.

Projekterne kan bygge på erfaringer fra egen kommune, andre kommuner, andre sektorer, andre aktører på ældreområdet eller fra udlandet. Det kan eksempelvis være projekter, der afprøver forsøg med bedre arbejdstilrettelæggelse, der fx kan understøtte den enkelte borgers døgnrytme, pårørendevejlederfunktion, sikring af kompetencer i forhold til en værdig død, omsorgsbesøg eller tryghedsopkald.

Hovedansøger i puljen skal være en kommune. Kommuner kan søge selvstændigt eller i samarbejde med flere kommuner samt eventuelt i samarbejde med relevante parter, fx civilsamfund, region, interessenter på ældreområdet eller private aktører. Samarbejde med flere parter kan eksempelvis være med til at øge udbredelsen og sikre den efterfølgende forankring.

Der vil i projektperioden være krav om deltagelse i netværksmøder, og der vil være fokus på løbende at sprede erfaringer og viden til relevante aktører.

Initiativet er en udmøntning af finanslovsinitiativet om omsorg og nærvær i ældreplejen fra finanslovsaftalen for 2020, jf. side 9 i aftaleteksten.

Sundhedsstyrelsen kan først besvare konkrete spørgsmål om puljen, når den er offentliggjort. Puljen vil blive annonceret i en nyhed fra Sundhedsstyrelsen, hvorefter puljemateriale vil kunne findes her på siden.

Opdateret 07 FEB 2020